Ги дьо Мопасан – „Бел Ами” - тестови задачи

1.Ги дьо Мопасан е определян като: А) майстор на романа Б) майстор на късия разказ В) майстор на драмата Г) майстор на комедията 2.Кое твърдение НЕ се отнася до живота и творчеството на Мопасан? А) възпитан е от високообразованата си майка Б) част от разказите му имат комични елементи

ТЕСТ. Иван Вазов – „Левски“

1. Открийте характерните особености на одата „Левски“ от Иван Вазов? A) лирическо произведение, строфична организация на поетическия текст, близост с фолклорната традиция Б) лиро-епическо произведение, тържествено звучене, засилена употреба на реторични възклицания и обръщения B) лиро-епическо

ТЕСТ. Иван Вазов – „Под игото“, главата „Гост“ 

1. Кое твърдение НЕ е вярно? A) „Под игото“ на Иван Вазов е първият роман в българската литература и освен разказ за събитията съдържа и есеистичен авторов коментар за тях. Б) Романът „Под игото“ е свързан с Априлското въстание, но смисловият акцент в творбата е поставен върху духовното израстване на българския народ.

ТЕСТ. Иван Вазов – „Под игото“, главата „Новата молитва на Марка“

1. На кого са думите: „Лудите, лудите – те да са живи!...“? A) Думите са авторов коментар и са свързани с цялостния смисъл на романа „Под игото“. Б) Думите са на Безпортев, чийто образ е свързан с мотивите за пиянството и за лудостта. B) Думите са на чорбаджи Марко, когато, прибирайки се, наблюдава променения свят на Бяла черква.

ТЕСТ. Иван Вазов – „Под игото“, главата „Пиянство на един народ“ 

1. Какъв е жанрът на главата „Пиянство на един народ“? A) художествено повествование, което представя конкретни случки Б) политически коментар на ситуацията преди април 1876 г. B) есеистичен, философски коментар за духовното израстване на народа Г) полемика на писателя е отрицателите на българското

ТЕСТ. Алеко Константинов – „Бай Ганьо се върна от Европа“

1. В творбата „Бай Ганьо“ се преплитат: A) историзъм и народопсихология Б) градски фолклор и жълта преса B) публицистика и художествена измислица Г) етнопсихология и героичен епос 2. На кой ред правилно е посочено подзаглавието на книгата „Бай Ганьо“? A) „Невероятни премеждия на един съвременен българин“

ТЕСТ. Входно ниво. Литература

1. Кое твърдение за „Пътешествията на Гъливер“ НЕ е вярно?        A) Човекът е представен без героичен ореол и идеализация. Б) Отличителни особености на творбата са пародията и иронията. B) В произведението присъстват сатиричното и алегоричното. Г) В художествения текст е изразена просветителската идея за прогреса.

ТЕСТ. Пенчо Славейков – „Cis moll“

1. Какво назовава заглавието на поемата „Cis moll“? A) мажорна музикална тоналност Б) бавно темпо в музиката B) минорна музикална тоналност Г) бързо темпо в музиката 2. С какво е свързана темата на поемата „Cis moll“? A) с раждането на „Лунната соната“ Б) с творческата история на Петата симфония

ТЕСТ. Пейо Яворов – „Арменци“

1. Заглавието на стихотворението „Арменци“ назовава: А) семитско племе Б) мюсюлманска общност В) християнска народност Г) славянски етнос 2. Кой факт НЕ е свързан със създаването на стихотворението? A) Масовите кланета на арменци в Османската империя след неуспешното въстание през 1896 г. предизвикват огромна бежанска вълна от отчаяни хора.

ТЕСТ. Пейо Яворов – „Две хубави очи“

1. Към какво насочва заглавието на стихотворението „Две хубави очи“? A) към детската невинност на незрелия човек Б) към изкушаващата магия на женската красота B) към одухотворения образ на любимата Г) към греховната любов на жената 2. С какво е свързана основната тема на стихотворението? A) с любовта като илюзия и непостижим блян