ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Дочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас... – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш? – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Железният светилник“ „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“? A) Народностното самоопределяне е основен мотив в „Железният светилник“, но понятието „народ“ се опошлява в другите текстове чрез езика и поведението на героите. Б) Това са творби, които участват в един и същ диалог за родното и чуждото

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за историята като памет за миналото и мост между поколенията? A) „История“ и „Ноев ковчег“ Б) „Паисий“ и „Ноев ковчег“ B)  „История“ и „Паисий“ Г) в нито една от двойките 2. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно? A) И в „Паисий“, и в „История“, и в „Ноев ковчег“ присъства тържествена и приповдигната реч, но тя

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. От коя творба е посоченият откъс? Четете и знайте, що съм аз писа̀л, от много сказаньа и книги събрал, четете, о, братя, да ви се не смеят и вам чужденците да не се гордеят... A) „Паисий“ Б) „История“ B) „Ноев ковчег“ Г) „История славянобългарска“ 2. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Паисий“, „История“ и „Ноев ковчег“? A) Вазовата ода е поела

ТЕСТ. Димитър Талев, „Железният светилник“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Къде вярно е посочена последователност, в която за пръв път са издадени романите от четирилогията на Димитър Талев за Македония? A) „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“, „Гласовете ви чувам“ Б) „Железният светилник“, „Гласовете ви чувам“, „Илинден“, „Преспанските камбани“ B) „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Гласовете ви чувам“

ТЕСТ. Алеко Константинов, „Бай Ганьо журналист“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна тема в творчеството на: A) Христо Ботев и Алеко Константинов Б) Алеко Константинов и Иван Вазов B) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов Г) Димчо Дебелянов и Пенчо Славейков 2. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до жанра фейлетон? A) кратка художествено-публицистична творба 

ТЕСТ. Станислав Стратиев, „Балкански синдром“. Литература – 11 клас (Вариант 4)

1. Какъв е историческият контекст, с който свързваме творбата „Балкански синдром“? A) Създадена е в годините на гласността, през 90-те години на 20 век, но се отнася за Възраждането. Б) Представя интереса към автентичния живот на малкия човек през 60-те години на 20. век B) Свързана е с моралния упадък в следосвобожденска България през 90-те години на 19. век. Г) Писана е през

ТЕСТ. Иван Вазов, „Паисий“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. В „Епопея на забравените“ Вазов осмисля връзката: A) земя – народ – история   Б) духовен водач – народ – история B) народ – история – слово Г) земя – народ – език 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. „Епопея на забравените“: A) е цикъл от 10 стихотворения, възпяващи миговете на слава и героите на Възрожденската епоха в България Б) се появява като реакция на разочарованието на Иван Вазов

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е вярно за края на стихотворението? A) Съдържа посланието историята да промени своя език. Б) Съдържа идеята за осъзнатата необходимост от безкрайна борба. B) Съдържа картина на живота, по-хубав от пролетен ден. Г) Съдържа идеята за приемственост между поколенията. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“? A) Той е третоличен, обективно представящ

ТЕСТ. Йордан Радичков, „Ноев ковчег“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“? A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта. Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта. B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света. Г) Въплъщава