Входен тест по БЕЛ - 11 клас

1. Коя е долната граница на Ренесанса? а) началото на ХІV век; б) втората половина на ХV век; в) началото на ХV век; г) краят на ХV век.

Тест №2 по Литература - литературен тест

1. Основен герой на предосвобожденската литература е: а) юнакът, който тегло не търпи б) трагедийният герой

Тест №6 по Литература - Поезията на Иван Вазов

1. Посочете в кои стихосбирки са публикувани следните произведения на Иван Вазов: 2. Коя е най-важната качествена характеристика на езика, отбелязана в началото на стихотворението „Българският език”? 

Тест №7 по Литература - прозата на Иван Вазов

1. Кое от произведенията НЕ се вписва в поредицата от Вазови творения съобразно мястото на създаване?  а) „Под игото”

Тест №8 по литература - Христо Смирненски

1. Смирненски е типичен: А) романтичен поет Б) реалистичен поет

Тест №9 по литература - Христо Смирненски - поезия и творчество

1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор! Христо Смирненски се отличава от другите български поети с: а) излъчването на възторжена младост и очарование

Тест №10 по литература - Алеко Константинов

1. Алеко Константинов е завършил своето висше образование в: а) Одеса б) Николаев

Тест №12 по литература - Елин Пелин

1. Елин Пелин е представител на: А) романтизма      Б) символизма      В) реализма         Г) индивидуализма 2. Тематиката на произведенията на Елин Пелин е свързана с:

Тест №13 по литература - Атанас Далчев

1. Кои творци в българската литература „оварваряват” поетическия език? а) Христо Ботев и Иван Вазов б) Атанас Далчев и Гео Милев

Тест №14 по литература - Елисавета Багряна

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са: Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. а) волният човешки дух