Основна характеристика на романтическата култура

В края на 18. и началото на 19. век в Европа се извършва една истинска културна революция. Появява се Романтизмът като идейно и художествено течение, влияещо върху цялостното световъзприятие на човека.

Романтическата поема

Новият дух, изразяван от байронизма, се реализира в жанра на романтическата поема. Традиционната поема, както е известно, се създава по подражание на древните: сюжет, показващ голямо национално изпитание, идеализиран епически герой

Теми и идеи в литературата на Романтизма

Романтизмът е направление в европейското изкуство от края на XVIII до средата на XIX век. Понятието „романтичен" в онази епоха се употребява със значение 'тайнствен, необичаен, емоционален, фантастичен'.

Романтическият герой

Един от основните персонажи в художествените произведения е пътуващият, естествен човек, който е привлечен от далечното и непознатото, от екзотичния свят на Ориента и копнее да живее в хармония с природата.

Стилови и жанрови особености на романтическата литература

Важно понятие в естетиката на Романтизма е гротеската. В романа „Парижката Света Богородица" на Виктор Юго гротескното е в съчетаването на уродлива външност и душевно благородство в един художествен образ.

Символни образи в творчеството на романтиците

Творците през епохата на Романтизма използват универсални художествени образи с митологичен и библейски произход, чрез които изразяват сложни психологически състояния и представят ключовата опозиция между идеала и действителността.

Романтизъм

Един от най-очарователните, но и противоречиви културни периоди е Романтизмът. Разгръща се най-общо от последното десетилетие на XVIII до средата на XIX век. Заражда се в края на Просвещението, когато вярата в силата на разума постепенно отстъпва пред „философията на чувствата“.