Средновековие

СРЕДНОВЕКОВИЕ      В християнството, което е книжовна религия, думата се възприема не само като средство за общуване. Библейското слово е преди всичко проявление на Бога. Да произнасяш думите, е служба в името на Бога.

Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство. Средновековие наричаме онзи период от историческото развитие на Европа, при който господстват феодалните отношения между хората, а производството е свързано основно с обработването на земята.

Светът на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Светът на средновековния човек      За разлика от митологичните вярвания на Античността, в които сътворението се мисли като постепенен процес, а светът се поражда сякаш от само себе си, християнската представа е свързана само с един Бог, който за една седмица създава света и реда в него.

Словото и книгата в живота на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Словото и книгата в живота на средновековния човек    Светът се създава със слово, оценява се със слово и се назовава със слово. Последното обстоятелство – назоваването – лежи в основата на две неща: възможността всичко съществуващо да бъде подредено в божествения ред и да бъде опознато.

Библията – Символ на вярата

БИБЛИЯТА – СИМВОЛ НА ВЯРАТА 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,

Библията като културен паметник

БИБЛИЯТА КАТО КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК  В представите на християнина светът е създаден само за една седмица от всемогъщия Бог, следващ своя прецизен замисъл. Но не такава е историята на създаването на книгата, в която се разказва за сътворението и за всички други събития, довели до идването на Христос.

Основни сюжети на Стария завет

ОСНОВНИ СЮЖЕТИ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ        Основният сюжет на Стария завет е свързан с договора между Яхве и еврейския народ. След създаването на света хората изживяват драмата на грехопадението – Адам и Ева вкусват от дървото на познанието и заради това са изгонени от рая.

Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в Стария завет

Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в Стария завет Във всичките истории, колкото и да са различни те, има нещо, което ги обединява. И то е, че в сърцевината на всяка от тях лежи един проблем - този за отношенията между хората и Бога. Бог създава света и всичко, намиращо се в него.

Конфликтът като сблъсък на ценности в Стария завет

Конфликтът като сблъсък на ценности в Стария завет       Основният конфликт в тези истории, ако изключим сблъсъка между етносите в сюжета за спасяването на евреите, е свързан с противопоставянето между божествения ред, от една страна, и слабата човешка природа - от друга.

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото В първите няколко глави на книгата Битие герои са Бог и създадените от него хора. Ролята на Бога, разбира се, е централна - в тези глави е показано изпълнението на неговия замисъл. Но все пак хората се интересуват повече не от този замисъл