Образът на света, създаден от старозаветния разказ

Образът на света, създаден от старозаветния разказ Както във всеки мит образът на света, изграден от библейските истории за грехопадението, за първото престъпление, както и за Мойсей, има символичен характер. Затова най-добре е да разясним символичния смисъл на някои от

Мястото на старозаветното предание в културната история

Мястото на старозаветното предание в културната история Едва ли има друга история, оказала по-голямо въздействие върху представите на човека за себе си, от старозаветното предание. И тук не говорим само за осъзнатите позовавания на библейската образност в безбройните цитирания, илюстрации

Десетте Божи заповеди

ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ 1. Аз съм Господ, Бог твой... да нямаш други богове, освен Мене.       В тази разпоредба се подчертава моно- теистичният характер на еврейската религия и се слага преграда пред почитането на чужди богове.

Възникване на християнската култура

Появата на християнството е свързана с големите исторически промени, настъпили с разширяването на света след завоеванията на Александър Македонски (III в. пр.Хр.). На мястото на малките етнически култури, живеещи в сравнителна изолация и противопоставяне една на друга, се установява едно небивало смешение на народи, религии и хора.

Християнската нравствена норма

Основите на християнското учение се полагат върху диаметралната промяна на старозаветните принципи. На мястото на строгото разграничаване между народите идва идеята, че всички хора са равни. Всеки може да се присъедини към християнската общност, като се покръсти и изрече Символа на вярата.

Евангелският сюжет

Четирите евангелия - от Матей, Марко, Лука и Йоан - разказват за земния живот на богочовека Исус Христос и за същността на неговото учение. Можем лесно да отделим четирите основни етапа, през които преминава развитието на този сюжет: чудотворното раждане на Исус от девица; проповедническата му дейност;

Легенда

Наименование: От лат. legere - „чета“. Произхожда от обичая по време на църковна служба или в трапезарията на манастирите да се четат откъси от разказите за живота и подвизите на образцови герои.

Евангелският сюжет – (анализ)

  Кои епизоди от сюжета са изведени на преден план? Кои са въпросите, на които той се стреми да отговори? Четирите евангелия разказват за раждането, земния път, подвизите, страданията, смъртта и възкресението на един своеобразен герой - богочовека Исус, наречен Назарянина,

Агиографската книжнина в Средновековната култура

Както вече стана ясно, основният проблем за християните е връзката между човешкия и божествения свят. В началото тя е установена от богочовека Исус, но след неговата смърт и възнасянето му в небесата в образа на Бог Син тази роля трябва да се изпълнява от неговите следовници - светците.

Пространно житие на св. Кирил – (анализ)

Най-почитаните български светци - братята Кирил и Методий - живеят и вършат своето дело през IX в. сл.Хр. Това е време на усилено разпространение на християнската религия по целия тогавашен свят. След като християнството става държавна религия на Римската империя, то се разпространява по нейните територии, в които живеят различни народи.