Житие

Наименование: На всички езици произхожда от думата „живот“ (лат. vita).   Светоглед: Религиозен, свързан със строгото спазване на нравствената норма, проповядвана от религията. Съдържание: Легендарен разказ за живота, добродетелта, подвизите и чудесата на светец, който

Поезията в Средновековната култура

Още от времето на своето възникване поезията се отличава с две свои характерни особености. На първо място, поетическите творби се стремят не толкова да разкажат някаква история или да споделят някаква информация, а да изразят чувства.

Акростих

Наименование: От гр. akrostichis = краестишие. Същност: Съставяне на стихотворно произведение, при което всеки стих започва с определена буква. Когато началните букви на всички стихове се прочетат вертикално, акростихът разкрива скрито

Ораторската проза в Средновековната култура

В средновековната книжнина наред е агиографските и поетическите произведения високо се е ценяло и ораторското слово. Неговото значение е било голямо в бурния период на големи културни промени, когато се въвежда християнството и чрез него се променя цялостният образ на света, залегнал в мирогледните представи на общността.

Апология

Наименование: От гр. apologia = защитна реч, възхвала. Светоглед: Ценностно ориентиран, свързан с определени светогледни представи. Същност: Реч в защита на определена теза, изтъкваща нейните достойнства. В много случаи апологията е предназначена за възхвала

Полемично слово

Наименование: От гр.polemika = военно изкуство, битка. Светоглед: Ценностно ориентиран, свързан с определени светогледни представи. Същност: Полемиката е диалогичен сблъсък на идеи и ценности.

Средновековна култура и литература

■ СРЕДНОВЕКОВИЕТО – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В  исторически план Средновековието се свързва с развитието на европейската цивилизация между V и XIV в., макар че поставянето на точни времеви граници за начало и край на епохата се оказва проблематично. Характерна за структурата на обществото през тези векове е йерархията на феодализма

Значение на Библията за европейската култура. Основни библейски сюжети

СТРУКТУРА НА БИБЛИЯТА Библията е съставена от книги, които са написани по различно време, но в основата на тяхното систематизиране в свещени книги е вярата в един Бог – монотеизмът. Библията се разделя на две части – Стар (Ветх) завет и Нов завет. Старият завет разказва за изпитанията на еврейския народ и за общуването му с Бога и е свещена книга както за юдаизма, така и за християнството.

Пространно житие на св. Кирил. Светогледни идеи, отличителни за епохата на Средновековието

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТВОРБАТА Пространно житие на св. Кирил е първата житиеписна творба в старобългарската литература, създадена между 869 и 881 г., скоро след смъртта му. Според научните изследвания като най-вероятен автор на житието се приема Климент Охридски – пряк ученик и съратник на Константин Философ, с много добро философско и теологично образование.

Средновековният свят в Пространното житие на св. Кирил

ОБРАЗЪТ НА СВ. КИРИЛ Св. Кирил – богоизбраният създател на славянската азбука, ревностно изпълнява поръката на византийския император с убеждението, не всеки народ трябва да има писменост на своя роден език. Славянската азбука, преводите на Светото писание и другите богослужебни книги дават възможност на новопокръстените българи да общуват пряко с Божието слово