Средновековие

Средновековието е период от културното и историческото развитие на европейската цивилизация, който следва разпадането на Римската империя в края на Античността и продължава до началото на Ренесанса след средата на XIV век. Отношението към него като към своеобразно безвремие, мрачен среден век (medium aevum), свързващ две епохи на

Изток и запад в Европейското средновековие

Разделянето между Източната (православна) и Западната (католическа) църква през XI век води до значителни различия в принципите и формите на развитие на литературата и културата в двете части на Европа в следващите столетия. Макар да запазват общите, базисни особености на средновековната епоха (като се основават на християнския мироглед и

Библията. Стар завет

Библията (думата е гръцка и означава „книги“ (ta biblia) е свещена книга, почитана от юдеите (които не признават отделни части), християните и мюсюлманите. Тези три религии я използват по различен начин и в различни текстови варианти, но не оспорват нейната боговдъхновеност. Представлява сборник, включващ между 66 и 77 книги (в различните религиозни общности).

Библията. Нов завет

Откъсите от „Евангелие на Матей“ и „Евангелие на Йоан“ са от втората част на Библията, която се нарича Нов завет и е свещен текст за християните и мюсюлманите, но не и за юдеите. Състои се от 27 книги, възникнали в периода между средата на I и първата половина на II век. Оригиналният език, на който са създадени книгите, е т.нар. „новозаветен гръцки“

„Пространното житие на Константин-Кирил Философ“ – (Анализ)

Авторът на творбата е неизвестен, но има голяма вероятност да е създадена от св. Климент Охридски. Той е сред най-близките ученици и съратници на първо- учителите. До голяма степен на него дължим пренасянето, съхраняването и продължението на тяхното дело в България. Автор е на множество похвални слова и поучения, както и на църковна поезия.