ТЕСТ № 1 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) растение, въстание, растилам Б) възставам, възсядам, възстановявам B) лозарят, лекарят, леарят Г) лазерът, изследователят, букварът 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) благосклонно, особено, именно       Б) поляни, засмяни, залюляни       B) несъразмерен, несъизмерим, несамостоятелен       Г) рекъл, тичал, скачал

ТЕСТ № 3 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) надделявам, надпреварвам, надписвам Б) завещание, увещание, зговор B) здраве, чехски, славянски Г) звънец, времено, изопачавам 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) възторг, възход, въстание Б) истина, изстивам, разходка

ТЕСТ № 2 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) усмивам, разсмивам, мощ Б) читателят, микроорганизъм, инструкций B) действие, планктон, кислород    Г) не нормален, щедър, лъв 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) ключодържател, репертуар, титуляря Б) порасна, местен, вратаря

ТЕСТ № 4 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка! A) тигар, мъдър, ведар Б) усмивка, устие, угърлица B) песенни, фини, смислени Г) казал, искал, пекал 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) юнакът, преподавателят, юбилярят Б) немарлив, некъдърен, невнимателен B) изпечен, изчистен, изкусен

ТЕСТ № 5 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка! A) неписан, недопит, неискайки Б) минал, духал, утихнал B) ускърбен, удобен, утвърден Г) военни, рожденни, машинни 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) растение, посланник, известен Б) сборник, сватба, вестник

ТЕСТ № 6 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка! A) празник, пакосник, потребител Б) най-миловиден, по-харесвам, най-скоро B) саратник, сановник, самотник Г) не помня, не понасям, недочувам 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) озадачавам се, ослепявам, отбягвам

ТЕСТ № 7 – ДЗИ

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) областта, потта, оттам Б) скрито-покрито, научно-изследователската, кандидат-членове B) радостта, опасността, сместа Г) отрасъл, немърлив, дошъл 2. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? A) Ето защо реших да коригирам въпросите си и

ТЕСТ № 8 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) наредба, гонидба, съдба Б) лекаря, секретаря, библиотекаря B) открийте, версийте, мераклийте Г) сигурноста, тлъста, болеста 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) ценности, единни, склонни Б) поддържам, наддавам, надделявам

ТЕСТ № 9 – ДЗИ

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) подтик, отводняване, беззаконие Б) пантоф, картограф, полиграф B) по-висок, по-харесвам, по-бързо Г) почернели, узаконили, овлажнили 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) Той изглеждаше безащитен и малко приличаше на човек,

ТЕСТ № 10 – ДЗИ

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) побеляли, искрящи, повярвал Б) еродиран, осамотен, преосмислям B) воин, тайнствен, наивен Г) отнесъл, предрекъл, залък 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) кипеж, пеш, антипод Б) подсказвам, отдалеч, предшествам