Главни букви

Всяка същност (предмет, обект), която се схваща като “лично” име, се пише с главна буква. С главни букви се изписват двойните лични и фамилни имена. Колебанията при двойните лични имена

Езикова култура на личността

Понятието езикова култура е сред най-широко използваните и в същото време – сред най-дискутираните в съвременната наука за езика. Освен това то се употребява нетерминологично в различни сфери на общуване, както и в различни съчетания (например езикова култура на медиите/политиците и т.н., висока/ниска езикова култура, повишаване на езиковата култура и др.).

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Прилагане на правоговорната норма

Да анализираме правоговорните и правописните особености на следния текст. Нито едно атмосферно явление не предизвиква такива противоречиви чувства (1) като снега (2) – децата с присъщата си детска неподправена (3) радост го посрещат сияещи от удоволствие, а тези, които денонощно (4) трябва да го ринат от улици и пътища, го проклинат. Обикновено в началото на октомври снегът

Прилагане на правописната норма

Да анализираме правописните особености на следния текст. Професията (1) на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От техните (2) оценки зависи съдбата на хиляди тонове кафе. Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-шест минути, смлени (3) и залени (4) в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията (5) става с лъжичка

Езикова култура на личността

 Езикът е система от езикови единици (звукове, морфеми, думи, изречения, текстове), които се свързват по определени правила. Езикът характеризира определено общество, колектив или група. Чрез езика се съхранява и предава натрупаният в обществото опит, обогатяват се знанията на обществото за света.      Речта е реализацията на езиковите единици, употребата им в конкретна

Правоговорни норми

В зависимост от сферата си на действие книжовноезиковите норми са: — правоговорни; — правописни; — граматични; — лексикални; — стилови. ► Спазването на книжовните норми е задължително в сферата на официалното общуване (писмено и устно). ► Правоговорните норми се проявяват в устната книжовна реч. Те представят система от правила, които указват какъв трябва да

Правописни норми

С изобретяването на писмеността човечеството прави първата си голяма крачка към създаване на технология за съхраняване и предаване на знанието. Благодарение на писмеността човек се образова, мисли, създава, твори. ■ Писмеността позволява устната реч (възприемана слухово) да се преобразува в писмена реч (възприемана зрително). ■ Писмеността позволява на хората да