Речев етикет

Българският речев етикет е система от правила, реализиращи се в речеви действия, приети от обществото като етикет на речево поведение; тези речеви действия сигнализират начало, поддържане и край на общуването.

Речев етикет - тестови задачи

1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване:       A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника.       Б) Служим си с мобилно устройство.