Етика на речевото общуване и етикетни формули на речта

Етиката на вербалната комуникация започва със спазване на условията за успешна вербална комуникация: с доброжелателно отношение към адресата, демонстрация на интерес към разговора, „разбиране на разбирането“ - настроението на събеседника за света, искрено изразяване на неговото мнение,

Речеви стратегии при общуване в различни социални роли

Социалната роля е социално необходима форма на социална дейност и метод на индивидуално поведение. Концепцията за социална роля е предложена за първи път от американските социолози Мид и Линтън през тридесетте години на миналия век...