Есе за делото на Кирил и Методий

Духовната сила на човека се проявява в желанието му да се бори с превратностите на съдбата, както и с вътрешни и външни врагове.Тази духовна сила тласка развитието на човешкия род. Затова имената на такива личности, каквито са светите братя Кирил и Методий са записани със златни букви на страниците на човешката история. Делото на Кирил и Методий има дълбоко прогресивен характер.

Пространно житие на Свети Кирил

Пространните жития на Кирил и Методий, наречени Панонски легенди, са художествени образци на агиографския жанр, заели своето достойно място както в старобългарската, така и в славянската литература. Те пресъздават образите на  великите славянски просветители и са особено ценни исторически извори за живота и дейността на двамата първоучители, защитници на християнската и славянската кауза.

Универсални християнски идеи в “Азбучна молитва”

“Азбучна молитва” на пръв поглед представлява една загадка за съвременния читател, защото жанрът към който принадлежи не е характерен за днешната литература, а същото можем да кажем и за нейната структура, както и за посланието, в което се крият загадъчни образи. За да разберем скрития смисъл на творбата можем да постъпим по два начина. От една страна можем да осъвременим смисъла на творбата, като я погледнем с очите на днешния човек

Старобългарска литература - представители

КИРИЛ И МЕТОДИЙ Славянските първоучители са родени в Солун – втори център на византийската империя след столицата й, съответно през 827 и 817 г. Синове на аристократ Лъв, командващ флота на Солун, те получават високо образование.

За буквите – мястото на произведението в старобългарската културна традиция /ЛИС/

Образованият човек през Средновековието е трябвало да владее най-вече две изкуства-да познава отлично свещените християнски текстове /Стария и Новия Завет/ и да умее да произнесе публична реч.Необходимостта от първото може да се обясни с проникването на християнската религия във всички сфери на живота през Средновековието,в системата от морални и естетически ценности ,в политическия живот,законодателството,литературата,а и във всекидневието на човека,

„За буквите” – възхвала на славянската писменост

За буквите е написано в края на 9 в.Вероятно е предназначено за Преславския събор от 893г.,на който славянската писменост е утвърдена като официална за България.Основният проблем на творбата-защита на славянската писменост от нападките на византийците и нейната възхвала,насочват към историческите събития от посочения период. В този период на реформи съчинението За буквите е трябвало да изиграе важна роля-категорично да реши съдбата на славянската писменост

Живото слово “За буквите” на Черноризец Храбър

Трактатът на Черноризец Храбър “За буквите” може да бъде наречен “жанрово синкретична творба”. Доколкото носи черти на полемиката, той се вписва в образеца на художествената литература. Доколкото има характер на апология, може да се отнесе към публицистиката. Доколкото е трактат с определена научна стойност (филологическа и историческа), би могъл да се разгледа като научно изложение.

Апокрифите - скритото познание за света

Представата ни за апокрифната литература обикновено се свързва с нейното название. Апокриф означава „скрит, таен текст". Това название се появява след IV век, когато църквата изготвя т. нар. „индекси", съдържащи заглавията на забранените книги, обявени за неканонични.

Човек и Бог в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките"

Създаването на славянската писменост и книжнина е неотделима ценност от историческия и културния развой на нашия народ. Преосмислянето на старата българска литература и новият поглед към нея са необходими и същностни елементи от възприемането на културните достижения на европейските народи и осъзнаването на мястото ни сред културния свят.

Десетте божи заповеди - Моралният кодекс на стария завет

Идеята за сътворението на света от един всемогъщ и мъдър Бог определя монотоеизма на религиозните вярвания в Стария завет. Всичко видимо е плод на висш духовен разум, създал и човека. Така се оформя представата за духовна връзка между Бога и света на човека.