Дублетни форми

Представки О/У Критерият за тия представки в БЕ не е много ясен и по-голямата част от думите просто се запомнят, че се пишат така (мое мнение). Представка О – означава действие, насочено по повърхността на предмета, обхващането му от всички страни и довеждане на действието докрай. обхващам, опушвам, оглаждам, охулвам, одимявам, оглеждам се

Струпване на двойни съгласни в българската дума

Струпване на двойни съгласни в българската дума Двойни съгласни се получават на морфемна граница на дадена дума, когато се “допират” представка и корен или корен и наставка и когато крайният звук на единия елемент съвпада с началния звук на другия – над|давам, воен|на. При изговор се удвояват, а морфологичният принцип на правописа държи отбелязването им писмено. Ето някои основни случаи на двойни съгласни:

Езикови правила

УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ Главни букви се пишат в следните случаи: 1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие (или след тире). 2. В собствени имена: 2.1. В имена на лица, в презимена и в прякори, 2.2. В имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици, 2.3. В думите Изток, Запад, Север, Юг, когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи,

Сложни изречения - видове

Сложно изречение – видове 1. Сложно изречение. Видове. а) сложни съчинени - сложно изречение съставено от две или повече прости изречения съединени със съюз и. Например: „Неуморно те жънат там и трупат златни снопове.” В това сложното изречение всяко от простите изречения в състава му може да се отдели от останалите и да се произнесе с понижаване на интонацията в края, т. е. като относително самостоятелно.

Сложно изречение

Сложно изречение се нарича изречение, което се състои от две или повече прости изречения. За да разпознаем сложното изречение, най-важното е правилно да преброим сказуемите. Затова трябва добре да сме се научили да разпознаваме съставното глаголно сказуемо. В зависимост от връзката между простите изречения в състава на сложното разграничаваме три вида сложни изречения: