Примерен отговор на литературен въпрос - „На прощаване“

ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев? Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание

Как се пише отговор на литературен въпрос

Какво е отговор на литературен въпрос Писмен текст разсъждение, чиято тема е зададена като въпрос върху литературно произведение. Коментарен текст, в който пишещият заявява и аргументира своя теза по поставения въпрос. Текст с фиксирани композиционни части - увод, теза, изложение, заключение. Уводът е кратка въвеждаща част

Отговор на литературен въпрос. Създаване

Литературен е въпросът, който пита за елемент от литературна творба или за нея като цяло. Видове литературни въпроси:

„На прощаване“ – Мотивите за житейския избор на бунтовника (план-насоки за съчинение разсъждение)

Увод: Характеристика на съдбовното време, в което поетът живее: драматична робска действителност, която поставя пред истинските българи въпроса за правилния житейски избор - участие и готовност за саможертва в борбата за свободата на отечеството.

Трансформиращ преразказ от името на Бръчков - трета глава на ,,Немили-недраги”

Върнахме се в кръчмата на Знаменосеца. Той беше приготвил обяда и чакаше редовните си посетители - хъшовете. Скоро те започнаха да прииждат и обядът започна.  На масата се зародиха разнообразни и оживени разговори.

Трансформиращ преразказ на V глава от повестта „Немили-недраги“ на Иван Вазов от името на Бръчков

Предлагаме ви план с насоки за писане на преразказа и с примерни варианти на части от него. Припомняме, че при задача от този тип трансформиращият преразказ задължително се води от 1 л. ед.ч. (аз-форма). Преразказва се в минало свършено време (като основно) и в минало несвършено (като допълнително), а

Съчинение разсъждение върху „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев

1. Понятието „съчинение“ показва, че става дума за оригинален текст – от 5. и 6. Клас познавате някои от видовете му, изучавани в училище: съчинение описание, съчинение повествование, съчинение отговор на въпрос, свързан с изучавано произведение. 2. Съчинението разсъждение е аргументативен текст, наподобяващ

Есе по житейски проблем

Думата „есе“ е френска по произход (фр. essai – „опит“) и се свързва с глаголите опитвала, изпробвала, претеглям, за да установя качествата на нещо. За основоположник на този литературен вид се смята френският философ Мишел дьо Монтен, който през 1580 г. публикува книгата си „Опити“.

Моята среща с Бай Ганьо – Есе по житейски проблем

Разработката на есе с формулираното тук заглавие е свързана с точното разчитане на темата и значимостта на проблема за обществото и за отделната личност. Алековият герой Бай Ганьо отдавна е напуснал страниците на едноименната книга и е нарицателно име за определен тип прояви в реалния живот („бай-ганьовщина“).

Описание на предметна обстановка в художествен текст

Изразът предметна обстановка се свързва с представата за интериор (вътрешна подредба) на стая, дом, обществено място. Предметите, които изпълват вътрешното пространство, могат да имат различна изработка, форма, цвят, предназначение и да създават различна естетическа нагласа.