Отговор на литературен въпрос

Отговор на литературен въпрос е вид съчинение разсъждение, в което се отговаря на литературен въпрос. Целта на отговор на литературен въпрос е чрез разсъждения, умозаключения, изводи и обобщения да „преведе“ литературното произведение от езика на образите на езика на

Създаване на съчинение отговор на литературен въпрос

Създаването на съчинение отговор на литературен въпрос преминава през три етапа: • подготовка (планиране); • създаване (писане на текст); • подобряване (редактиране на написания текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

Разчитане на поставения в заглавието въпрос. Ролята на увода

Важно е добре да се осмисли поставеният литературен въпрос, да се разбере в какво точно е същността му, от какъв зрителен ъгъл трябва да се разглежда литературният текст, за да бъде изграден убедително обоснован отговор, адекватен (отговарящ) на самия литературен текст и на поставения литературен въпрос.

Създаване на теза (основно твърдение) и на микротези

Основната теза трябва: • да е ясно заявена; • стегнато, точно и логично изказана; • целенасочено да води към темата в заглавието. 1. Кои от посочените примери съдържат основни твърдения по въпроса: Какъв е изборът на бунтовника в Ботевото стихотворение „На прощаване“?

Ролята на аргументите в разширения (разгърнат) отговор на литературен въпрос. Функцията на заключението

Изложението в отговор на литературен въпрос е построено върху микротези, които са: • подчинени на основната теза; • логически обвързани помежду си; • аргументирани. Аргументацията трябва: • да изяснява темата; • да е задълбочена и изчерпателна; • да е обвързана логически.

Разказ по преживяно

Разказът по преживяно е вид повествователен текст, в който се предават една или няколко реални случки, организирани в сюжет (например незабравима почивка на морето, инцидент в планината, една постигната мечта и т.н.). Обикновено събитията в разказа се случват за кратко време на едно място.

Разказ по преживяно в устна форма

1. Прочетете разказа по преживяно „Пожарът“.  Пожарът. През август това лято гостувах за десетина дена на дядо и баба. Тяхното село е в Кресненското дефиле – живописно кътче, тихо и спокойно.

Разказ по преживяно в писмена форма

1. Припомнете си особеностите на разказа по преживяно и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по преживяно в писмена форма, като следвате тези стъпки. Подготовка за създаване на разказ по преживяно Припомнете си случки, които са оставили траен спомен в паметта ви. Изберете най-подходящата случка, която ви е развълнувала

Отговор на литературен въпрос – „На прощаване“ от Христо Ботев?

Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано е изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.

Как се пише описание на предметна обстановка в художествен текст

Какво е описание на предметна обстановка в художествен текст Устен текст, който възпроизвежда описание на предметна обстановка в художествен текст, за да изрази естетическите представи на говорещия за описваните елементи и за да предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.