Литературни термини

~A~  Алегория-израз,в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват,широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл.А. се основава на съпоставимостта между две прояви,от които едната има отвлечен идеен смисъл

Кратък литературен речник

абдикация – лат. “отричане от наследство”; отказване от трон и владетелство, и правата им абдуциране – лат. “отвеждане”; отклоняване аберация – лат. “отклонение” от нормалния строеж, от истината; заблуда абецедариум /ус/ – лат. “буквар, азбучник"; рус. “абецедарий”, новак, неопитен човек абзац – нем. “отделна част, ред, строфа”; нов ред по-навътре; завършена цялост от мисли