Активна и пасивна лексика – 9 клас

Прочетете Текст 1 и изпълнете задачите към него.

Когато спахиите видяха, че всички са настанени в конака, почнаха да роптаят — надявали се бяха, че ще тръгнат из селото. А когато научиха, че ще се плаща храната за хората и конете, и то храна, взета от селяните, взеха да беснеят.
(...)
Един спахия получаваше по него време 12 аспри на ден. Вместо да забогатеят, те щяха да развържат кесиите си.                                      
Из "Време разделно", А. Дончев

1. Към кой лексикален клас спадат думите „спахии“, „конак“ и „аспри“? - 1 т.
А) към историзмите
Б) към архаизмите
В) към неологизмите
Г) към евфемизмите
2. Кой глагол е контекстов антоним на употребения в откъса фразеологизъм? - 1 т.
А) плаща се
Б) роптаят
В) забогатеят
Г) развържат
3. Какво езиково средство НЕ е употребено в номинативната верига, назоваваща основния предмет в текста? - 2 т.
А) повторение
Б) синоним
В) местоимение
Г) подразбиращ се подлог   
4. Значението на коя от думите, употребени в текста, НЕ е точно? - 2 т.
А) аспра - заплата, възнаграждение
Б) спахия - османски феодал и воин, конник
В) конак - административна сграда или резиденция в Османската империя
Г) роптая - негодувам, недоволствам, протестирам

Текст 2

(1)Изскочих аз от корията, Асенчо след мене, затичах ся към онзи юрук и тичешком си отворих ямурлука, да види пищовите отдолу и да си опича акълът. (2)Той доде ся усети, аз стигнах до него, отворих му палтото (...) и дръпнах кесията, но нещо ся там заплете (...) и кога я извадих, пусти юрук успя да фане от другия край. (...) (3)Човеците са опасни зверове, природа ги направила да си много бързо движат членовете, кога усетят нужда (...) (4)И онзи не пуска, върти глава и ломоти нещо.(5) Аз извадих двата пищова в ръце и викам на ония, гдето ся бяха събрали зад него:
- (6)Распръсквай ся (...), мамка ви загубена!                        
Из „Възвишение“, М. Русков 

5. Коя дума замества местоимението „той“, с което е осъществена връзката между първото и второто изречение в Текст 2?- 1 т.
А) Асенчо
Б) акъла
В) юрука
Г) ямурлука
6. Към кой лексикален клас бихте причислили думата „кория“, ако знаете, че означава „гора“? - 1т.
А) към историзмите
Б) към евфемизмите
В) към неологизмите
Г) към архаизмите

7. Кой историзъм, употребен в текста, означава  „дебела връхна дреха, изработена от вълна“? - 2 т.

……………………………………………………

8. С коя съвременна дума може да се замести употребеният в текста архаизъм „членове“? Ориентирайте се от контекста. - 2 т.

……………………………………………………….

9. Извадете употребения в текста фразеологизъм и обяснете значението му. - 2 т.

…………………………………………………………………………………………
10. В кое изречение от Текст 2 е употребен вулгаризъм? -1 т.
А) в първото
Б) във второто
В) в петото
Г) в шестото
11. Какъв тип лексикално средство е изразът „отстъпи на противника си“ от следното изречение: „Барселона отстъпи на противника си в последния квалификационен кръг“? - 1 т.
А) неологизъм
Б) вулгаризъм
В) евфемизъм
Г) архаизъм
12. С неологизмите от кой ред правилно могат да се запълнят празните места в изречението? - 1т.
За да избегнете грешки, наричани на професионален жаргон ………………………….., използвайте Chrome, Firefox или друг популярен ……………………. .  
А) бъгове, браузър
Б) банери, провайдер
В) файлове, сървър
Г) линкове, ъпгрейд
13. Довършете фразеологизма в следното изречение: С този проект по биология май се насадих на …………………….- 2 т.
А) тръни
Б) пачи яйца
В) орехови черупки
Г) небрано лозе
14. Довършете фразеологизма в следното изречение: Какво си замигал като мишка в ………………………..? Много добре знаеш, че си виновен! -2 т.
А) хамбар
Б) трици
В) капан
Г) килер

15. Довършете фразеологизма в следното изречение: Постарай се, положи някакви усилия. Ти искаш с трици ……………………. да ловиш. - 2 т.
А) маймуни
Б) милиони
В) имане
Г) лъвици
16. За човек, който прави проблем за нещо дребно, а не забелязва и пренебрегва големите неща, се казва, че е „скъп на триците, евтин на …………………..“. -1 т.
А) акъла
Б) парите
В) мелницата
Г) брашното
17.Прочетете текста и изберете подходящата дума за всяка позиция. - 6 т.

Общото име за всички обекти, които пораждат (1)……………………. забавление, е хумор. Думата идва от латинското humor, което означава „течност“. Лекарите в древността смятали, че (2)………………………. на човека зависи от баланса между четири течности: кръв, флегма, черна жлъчка и жълта жлъчка. Когато тези телесни течности са в непропорционално (3)………………………., определени личностни черти са по-(4)....................................... . Постепенно „хуморът“ започнал да се свързва с представата за човек, чийто (5).................................... се отклонява от нормата. Такива хора са били смятани за (6)……………………….. .  

(1) комическо, космическо, комунистическо
(2) благовещението, благоговението, благоденствието
(3) съотношение, взаимоотношение, смешение
(4) очертани, подчертани, начертани
(5) асортимент, темперамент, експеримент
(6) егоцентрични, егоистични, екстатични, ексцентрични

 

 

Отговори:
1. А
2. В
3. Б
4. А
5. В
6. Г
7. ямурлук
8. крайници, пръсти
9. опичам си акъла – внимавам, действам разумно и предпазливо
10. Г
11. В
12. А
13. Б
14. Б
15. А
16. Г
17. 1. комическо
      2. благоденствието
      3. съотношение
      4. подчертани
      5. темперамент
      6. ексцентрични

 

Критерии за оценка - 30 т.
1-1т.      
2-1т.    10-1т.
3-2т.    11-1т.
4-2т.    12-1т.
5-1т.    13-2т.
6-1т.    14-2т.
7-2т.    15-2т.
8-2т.    16-1т.
9-2т.    17-6т.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave