„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК“ – ВЪЗХИЩЕНИЕТО И ВЪЗМУЩЕНИЕТО НА АВТОРА


          
          ■ РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВАТА И КОМПОЗИЦИЯТА:
          Стихотворението „Българският език“ разгръща пламенна защита на родната реч от злонамерените обвинения, че езикът ни е груб и не може да бъде средство за изразяване на възвишени мисли. Поетът аргументирано опровергава становището на клеветниците, като изтъква качествата на българския език. Той създава творба – възхвала на родното слово, която сама по себе си представлява шедьовър, оборващ хулите. Със своите 32 стиха, съответстващи на броя на буквите в българската азбука по времето на написването на одата, тя възвръща достойнството на езика ни и утвърждава неговата святост.

Смислова и композиционна част Развитие на чувствата
Езикът – свещен
и прекрасен

(1., 2. и 3. строфа)
      Българският език е свещен, защото е:
      • наследен от предците („на моите деди“) и свидетелстващ за връзката с корените ни;
      • съхранил народа ни през столетия на изпитания („език на мъки, стонове вековни“);
      • езикът на майката, с която връзката е най-силна и здрава („език на тая, дето ни роди“).
      • Доминира преклонението пред езика като национална светиня.          Българският език е прекрасен, защото е:
      • мелодичен („мелодьята на твойте звуци сладки“, „руйни тонове“);
      • красив („хубост“, „речта ти гъвкава, звънлива“, „разкош“);
      • богат („мощ“, „размах“);
      • изразителен („изразитост жива“).
      • Преобладава възхищението от достойнствата на родното слово.
Езикът - охулен
и страдален

(4., 5. и 6. строфа)

Езикът – охулен и груб
      В първите строфи лирическият говорител вече е заявил, че свещеният и прекрасен български език е атакуван с оскърбления („кой те не руга“, „хули гадки“).
      Във втората смислова част е представена несъстоятелната теза на недоброжелателите – „и чуждите, и нашите във хор“:
      • езикът ни е необработен и лишен от изящество („груб брътвеж“);
      • българската реч е неспособна да облече в слово мисълта на твореца („геният ти слеп“).

Лирическият герой:
      • преживява едновременно болка и гняв, предизвикани от обидите към езика, т.е. към народа ни, изграждал и съхранявал духовността си през вековете;
      • потресен е от нападките („думи кални“, „ругателство ужасно, модно“, „низка клевета“), които оценява като ужасяващи и неприемливи;
      • изпитва огорчение и тревога, защото вписва упреците към езика в общата картина на посегателствата срещу националното достойнство („общия позор“, „отзив, що слетя всичко мило нам и родно“).

Езикът - вдъхновя-
ващ и бляскав

(7. и 8. строфа)
      Лирическият герой заговаря от 1 л. ед. ч., от позицията си на:
      • достоен човек и защитник на правдата, който носи отговорност пред езика като национална ценност, която трябва да бъде предадена на следващите поколения изчистена „от калта“, „в [...] чистий бляск“;
      • поет, който бляскаво умее да въплъщава творческата мисъл, да превръща „черния [...] срам“ във вдъхновение и да наказва е ударите на красотата тези, които са дръзнали да хулят езика му.

          В композицията на одата „Българският език“ се редуват прославата на родното слово и неговата защита от злонамерените обвинения на клеветниците. Наследеният от дедите език е хулен в настоящето, но в своя блясък той ще пребъде във вечността.

          ■ ЗАГЛАВИЕТО, НАЧАЛОТО И КРАЯТ 
          Заглавието на одата „Българският език“ пряко насочва към темата на текста, без да предлага оценка или тълкуване. Конкретното заглавие активизира знанията на читателите за езика ни и ги предразполага да съпреживеят възхищението и възмущението на автора.
          Бележката към творбата допълва заглавието и насочва вниманието към вписването на художествения текст в конкретната обществено-политическа ситуация от 80-те години на XIX век, когато в нови битки – вече не на бойното поле, се утвърждават духовните ценности на освободена България.
          Началото въвежда езика като светиня, обединяваща българите от всички времена, а в края се поставя акцент върху светлата перспектива бъдещите поколения да опазят тази светиня. В тази смислова рамка се разгръща защитата на родното слово от клеветите.
          Заглавието, авторовата бележка, началото и краят очертават както общите, така и конкретните смислови ориентири за тълкуване на художествените и нравствените послания
на автора.

          ■ МОТИВИТЕ
          В българската литература преди Освобождението и непосредствено след него водещи са мотивите за любовта към отечеството, за дълга и честта, за пътищата на човека в защита на обществените идеали и личния морал. В одата си „Българският език“ Иван Вазов разработва тези мотиви, като ги обогатява е мотивите за  богатството и красотата на родната реч и творчеството, за същността и ценността на родното, за модното и вечното.
          • Мотивът за родолюбието е изведен на преден план като движеща сила при защитата на националното достойнство в задочния спор с клеветниците.
          • Мотивът за дълга присъства като ядро в поведението на лирическия герой и като патриот, и като поет, който носи отговорност за бъдещето на нацията.
          • Мотивът за прославата е разработен в противовес на мотива за ругателството, но и като заслужена оценка за богатството и прелестта на българския език, който е едно от най-ценните духовни притежания на народа ни.
          • Мотивът за творчеството е разгледан като универсален - в литературните творби винаги се синтезират идеите на хората и времето, в което те живеят. Произведенията на поетите и писателите позволяват същественото да се открои като вечно и модното да се отхвърли като преходно.
          Човек трябва да бъде активен и безкомпромисен, когато уязвяват неговото лично и национално достойнство, за да запази за потомците светините на народа ни, сред които се откроява родният език.

          ■ ЛИРИЧЕСКИЯТ ГОВОРИТЕЛ И ГЕРОИТЕ
          Лирическият говорител едновременно представя лична гледна точка, употребявайки притежателно местоимение за 1 л. ед. ч. („език на моите деди“) и отстоява позициите на общонационалното „ние“, като използва форми за 1 л. мн. ч. („език на тая, дето ни роди...“). Той се е заел със защитата на българския език като национално богатство и средство за създаване на поезия.

          ■ ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА РОДОЛЮБЕЦ
          Лирическият герой на одата не е назован пряко в текста, но неговите мисли, чувства и заявени намерения за действия дават възможност да се направят изводи за качествата и позициите му. Той е достоен и смел защитник на правдата и честта, поради което не може да остане безучастен, когато някой си позволява да поругае една неоспорима национална светиня. Последователно, логически издържано, но и прочувствено той изгражда своята защитна реч, в която брани не само родния език, а и всичко българско. Като провежда условен разговор с езика (ти-форма), лирическият герой дава израз на синовното си преклонение пред наследеното от дедите творение на народния дух. Той изтъква качествата на езика ни и непряко призовава всички да се вслушат в мелодията му, за да разберат стойността му. Опиянението от красотата на родното слово се редува с изблици на гняв и възмущение от унизителните обиди. Героят утвърждава светостта и прелестта на българския език както от позицията си на родолюбец, отговорен пред поколенията, така и на поет, благоговеещ пред словото. Съкровеният обет пред езика, даден в последните две строфи, е свидетелство за готовността на героя да защити своите думи с дела, за да пребъде българщината.
           Лирическият герой, съвпадащ с лирическия говорител, е родолюбец и поет, който очиства българския език от калта на клеветите и заявява готовността си да защити с дела пламенните си слова.

          ■ ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
          В одата българският език е видян:
          • през историята му – многострадален, но и въплъщение на гордия български дух, устоял на изпитанията през вековете;
          • като опора на националното съзнание и жива връзка между поколенията;
          • като притежаващ конкретни качества – звучен, мелодичен, красив и изразителен, прекрасно средство за създаване на песни;
          • като национална светиня, която трябва да се брани от злонамерени посегателства.
          Българският език е одухотворен, той представя „всичко мило нам и родно“, осмисля делата на българите и съхранява националната памет чрез създадените на него литературни творби.

          ■ ОБРАЗЪТ НА ХУЛИТЕЛИТЕ
„Чуждите“ и „нашите“ зложелатели са представени като хора, които са врагове не само на българския език, а на всичко българско. Като отричат способността на родната реч да въплъщава творчески мисли, те всъщност отхвърлят възможността народа ни да създава своя литература, и така да съхранява паметта за себе си. Мнението им е предадено чрез преизказни форми и така е лишено от убедителност и сила. Кощунственото им дело – оскверняването на езика ни, изисква съответстващо наказание.
          Хулителите на българския език са представени като врагове на отечеството ни. Тяхната безнравствена позиция категорично е отхвърлена.

          ■ КОНФЛИКТИТЕ
          Основният конфликт е между недоброжелателите, които твърдят, че българският език не представлява ценност, и лирическия герой, за когото родната реч е висша ценност. Той е разрешен с удара на красотата.
          В одата „Българският език“ конфликтът е между клеветниците и защитника на родната реч.

          ■ ПРОБЛЕМИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ

Проблемите Ценностите
  Какъв е достойният човешки избор?    • всеотдайност при изпълнението на
дълга
  Може ли човек да пренебрегне атаките срещу национална
светиня? 
   • патриотизъм
   • почтеност и лоялност
  Може ли човек да живее пълноценно, ако остава пасивен и не участва в живота на обществото?    • активност
   • ангажираност с важни обществени
каузи

          В защитата на българския език от ругателствата и възхвалата на родното слово се утвърждават непреходни ценности за общността: всеотдайност при изпълнението на дълга, родолюбие, почтеност и лоялност, заемане на активна гражданска позиция.

          ■ ПОСЛАНИЕТО
          Във всяко време и при всякакви обстоятелства човек трябва да проявява активност, за да запази неопетнени ценностите на своя народ и да ги предаде на следващите поколения.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave