ТЕСТ ВХОДНО НИВО – БЕЛ /5 клас/

На:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V „…” клас № . . .

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.  В кой пример е допусната граматична грешка?

А) играеме                                          Б) смятаме                  

В) осмиваме                                       Г) въставаме

2.  Коя от думите НЕ е написана правилно?

А) порасна                                          Б) пораства                 

В) израстна                                         Г) нарасна

3.  В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

A) Ние, връбчетата, може и да загиваме, но перушината ни остава жива по земята.

Б) Всички птици измират, а хората събират перушината им, пълнят своите възглавници, защото как иначе хората биха летяли нощем, на­сън, ако не спяха върху птича перушина!

B)  И самата перошина спи и сънува старите си полети и това перо сънува тихата и обичана от всички Ю. Тц.

Г) ... Няма я вече Ю. Тц., няма с кого да си играем отново на врабчета, с кого да вием гнездо и на кого да нося сутрин рано вода от реката или да пея песничката Тананик.

4.  В кой пример е допусната правописна грешка?

      А) двоумя се                                         Б) двойствен

      B) двуличие                                          Г) двуеточие

5.  В кой пример е допусната правописна грешка?

А) занемарен                                          Б) мърляв          

В) немърлив                                           Г) намърлян

6.  В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуване?

  1. Приятелят ми беше отличникът на класа.

     Б) Конярът поведе малкия жребец към селото.

  1. Най-големият виновник се оказах самия аз.

     Г) Овчарът поведе стадото към зелената ливада.

7.   В кой ред е допусната граматична грешка?

     A) Поздравихме двамата ветерани от войната.

     Б) Потърсих двамата ученици, с които трябваше да пътуваме заедно.

     B) По български език имаме двама преподаватели.

     Г) Около 200 шофьора вдигнаха стачка за по-високи заплати.

8.  Посочете излишния ред.

     A) едно, две, три, четири

     Б) един, двама, трима, четирима

     B) първи, втори, трети, четвърти

     Г) единица, двойка, тройка, четворка

9.  В кой пример всички думи са сродни?

     A) краставица, красив, краска            Б) мраз, омраза, мразовит

     B) салам, салто, салата                     Г) напирам, запирам, възпирам

10.  С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

„Обичам" е най-харесваната дума.

     A) съществително име                        Б) глагол

     B) прилагателно име                           Г) нито една от посочените три

11.  Коя дума НЕ е синоним на думата хляб?

     А) погача                                             Б) питка            

     В) самун                                              Г) кифла

12.  В коя дума е допусната правописна грешка?

      А) умия                                               Б) усвиркам 

      В) одобрявам                                      Г) осмивам

13.   В кой пример е допусната грешка?

      A) рискувам - рискуваме                     Б) търгувам - търгуваме

      B) живея - живееме                             Г) работя - работим

14.   Основната глаголна форма на спомагателният глагол съм е в:

      A) минало неопределено време          Б) минало предварително време

      B) сегашно време                               Г) минало свършено време

15.   В кое изречение е допусната правописна грешка?

      A) От тоя ден Душко Добродушков стана неспокоен и нервозен.

      Б) Но между тия излияния в мисълта му безцеремонно се изтърколи оная ужасна печена тиква, която тъй непрестанно го преследваше, й разбърка в главата му архивата от идеи, брани в продължение на чети­ринадесетгодишна служба.

       B) Той отпусна ръката си, обърна се към другарите си и проговори с един мек, прочувствен и благ гласец, далеч от ораторския патос.

       Г) И вътре в пет минути те отвориха подписка, събраха известна сума, купиха тиква и я

пратиха на фурната.

16. Думите, които носят основното значение и формират темата на текста, се наричат:

А) еднородни                                                 Б) ключови 

В) вметнати                                                    Г) обособени

17.  Кои са ключовите думи в текста?

Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да па­сат и грабнали секирите. Развъртели се. Захванали да секат. На бър­за ръка насекли дърва, натоварили и претоварили колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад.

Не щеш ли, насред пътя, като се спускали по едно нанадолнище, пре-товарената кола се засилила, блъснала хомота и строшила теглича. Двете момчета прехапали устни: ами сега как ще откарат колата с дървата? Тогава по-големият се досетил за поръчката на баща си и захванал да вика колкото му глас държи:

  • Неволъо! Неволъо! Ела да ни поправиш колата! Никой не се обадил.
  • Неволъооо! - екнал още по-силно гласът на малкия. - Ела, че зага-зихме!

Но гората била глуха и неволята я нямало никаква (народна приказ­ка).

 

       A) момчета, секат, строшила, неволя

Б) гората, кола, хомот, поръчката

       B) баща, волове, добичета, път

Г) дърва, глас, теглич, по-големият

18. В текста думата се употребява с:

       A) най-новото си значение

Б) най-старото си значение

       B) едно от значенията си

Г) няколко значения задължително

19.  Предметът на разговор, т. е. това, за което се разказва в текста, се нарича:

A) заглавие на текста                        Б) тема на текста

      B) подтема на текста                         Г) идея на текста

20. В кой пример има метафора?

      A) ослепителни светкавици               Б) гръмотевична буря

      B) гръмоносен облак                         Г) мълниеносен поглед

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.  Романът „Ян Бибиян” започва с описание на:

А) провинциалното градче

Б) чаршията, където има „толкова забавни работи"

В) училището, което Ян Бибиян напуска

Г) героя Ян Бибиян

2.  Авторът на романа „Ян Бибиян” е:

       A) Ангел Каралийчев                  Б) Иван Вазов

       B) Елин Пелин                             Г) Шарл Перо

3.  Какъв е героят Фют от романа „Ян Бибиян"?

       A) малък палавник                      Б) магьосник

       B) дяволче                                   Г) представител на друга планета

  4.  Книгата „Невероятните приключения на барон Мюнхаузен"е написана от:

       A) Рудолф Ерих Распе                 Б) Астрид Линдгрен

       B) Ръдиард Киплинг                     Г) Марк Твен

5.  От кое произведение е откъсът?

Будилникът така се е раззвънял, сякаш са го пъхнали под главата ми. В стаята е още тъмно, а небето навън е станало кафяво. И е тъй студено, и е тъй мръсно всичко, пък трябва да стана и да шляпам бос из стаята, докато запаля лампата и докато намеря къде съм си зафукал обущата... Що не се направя на болен и да остана да си лежа вкъщи на топло? Мама веднага ще се хване, ами баща ми?... И то днес сигурно няма да ме изпитат, а по география страшно си назубках. И ако имам късмет да ме вдигне - голям кеф! Ще се направя аз на болен, ама нека дойде краят на срока.

 

       A) „Захарното момиче" - Светослав Минков

Б) „Ние, врабчетата" – Йордан Радичков

       B) „Деца играят вън" - Георги Данаилов

Г) „Пет приказки" - Валери Петров

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

...........................................................................................................................……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................................................................................................

 

        до 7 точки

Слаб 2

18 точки

Мн. добър 4,60

8-9 точки

Среден 3        

19 точки

Мн. добър 4,80

10 точки

Среден 3,20

20 точки

Мн. добър 5,00

11 точки

Среден 3,40

21 точки

Мн. добър 5,20

12-13 точки

Добър 3,60

22 точки

Мн. добър 5,40

14 точки

Добър 3,80

23 точки

Отличен 5,60

15 точки

Добър 4,00

24 точки

Отличен 5,80

16 точки

Добър 4,20

25 точки

Отличен 6,00

17 точки

Добър 4,40     

 

 

 

 

Оценка:…………………………………………                               Учител:…………………  

                                                                                                                                          /подпис/

 

                                                                                                               Родител:………………….

                                                                                                                                            /подпис/

 

Моето семейство

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

 

Отговори на тест входно ниво БЕ– 5 клас

А; 2. В; 3. Г; 4. Г; 5. В; 6. А; 7.Г; 8. Г; 9. Г; 10. Б; 11. Г; 12. Б; 13. В; 14. В; 15. Б; 16. Б; 17. А; 18. В; 19. Б; 20. Г.

 

Отговори на тест входно ниво Л-ра:

1. Г; 2. В; 3. В; 4. А; 5. В.

 

Скала за оценяване на теста:

до 7 точки

Слаб 2

18 точки

Мн. добър 4,60

8-9 точки

Среден 3       

19 точки

Мн. добър 4,80

10 точки

Среден 3,20

20 точки

Мн. добър 5,00

11 точки

Среден 3,40

21 точки

Мн. добър 5,20

12-13 точки

Добър 3,60

22 точки

Мн. добър 5,40

14 точки

Добър 3,80

23 точки

Отличен 5,60

15 точки

Добър 4,00

24 точки

Отличен 5,80

16 точки

Добър 4,20

25 точки

Отличен 6,00

17 точки

Добър 4,40    

 

 

 

Критерии за оценяване на съчинението:

*  Създаване на цялостен и завършен текст.  - 2 т.

*  Уместна употреба на глаголните форми в целия текст. – .

*  Не са допуснати лексикални, граматични, правописни и пунктуационни грешки. -  4 т.

*  Спазени са изискванията за графично оформление на текста. - 2 т.

  Общо: 10 точки

 

Скала за оценяване на съчинението:

точки

оценка

0 - 1

Слаб 2

2 – 4

Среден 3

5 – 6

Добър 4

7 – 8

Много добър 5

9 – 10

Отличен 6

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave