ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Текст. Изречение. Дума.

(входно ниво)

Прочетете текста и решете задачите 1 – 6.
През първата седмица на април времето ще бъде дъждовно и сравнително студено. Ниските температури ще се запазят и през следващата седмица, макар че постепенно времето ще се затопля и температурите ще се повишават. По-сериозни дъждове очакваме в края на месеца. Той ще завърши с трайно оправяне на времето, като средната температура за периода се очаква да бъде с 2 градуса над нормалната за сезона.

Из интернет

1. Коя е темата на текста? - 1 т.
а) Средната месечна температура през април
б) Април - най-студеният месец през годината
в) Валежите през април
г) Прогноза за времето през април

2. Как са свързани предпоследното и последното изречение на текста?- 1 т.
а) чрез наречие
б) чрез лично местоимение
в) чрез синоним
г) чрез повторение на израз

3. Кое е вярно според текста? - 1 т.
а) Очаква ни сериозно захлаждане в края на април.
б) В средата на месеца температурите ще се понижат.
в) Температурата ще е с два градуса над нормалната за сезона.
г) През първата седмица на април времето ще е по-скоро топло.

4. Какво означава думата трайно? - 1 т.
а) продължително
б) непрекъснато
в) кратко
г) неочаквано

5. В текста има: - 1 т.
а) едно просто и три сложни изречения
б) две прости и две сложни изречения
в) три прости и едно сложно изречение
г) четири прости изречения

6. С кой от изразите може да се замени подчертания израз в текста, без да се промени смисълът на изречението? - 1 т.
а) ще останат непроменени
б) ще се намалят
в) ще се покачат
г) драстично ще се променят

7. В кой ред има грешка? - 1 т.
а) три молива
б) седем ученика
в) петима шофьори
г) пет велосипеда

8. В кой ред НЯМА грешка? - 1 т.
а) потнасям
б) потпитвам
в) потеглям
г) потготвям

9. Направете морфемен и морфологичен анализ на думата близката. - 6 т.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

10. Кое наречие е написано НЕПРАВИЛНО? - 1 т.
а) отляво
б) наоколо
в) по-далеч
г) из веднъж

11. Кое правило е нарушено в изречението: Господине, Вие не сте спазил предимството на велосипедиста. - 1 т.
а) При учтивата форма миналите деятелни причастия се поставят в множествено число.
б) Отрицателната частица се пише отделно от глагола.
в) Личното местоимение в учтива форма се пише с главна буква.
г) Учтивата форма на личното местоимение е във 2. л., мн.ч.

12. Кое минало деятелно причастие е написано НЕПРАВИЛНО? - 1 т.
а) изрекъл
б) донесъл
в) скъсъл
г) облякъл

13. В коя дума има непостоянно Ъ? - 1 т.
а) кръг
б) пясък
в) театър
г) връбница

14. Направете синтактичен анализ на изреченията: - 6 т.
Горите оголяха.

Първите снегове побелиха гребена на планината.

15. В кое изречение е допусната грешка при членуване на имената от м.р., ед.ч.? - 1 т.
а) Миналогодишният сняг още се забелязваше на върха на планината.
б) Скоро Кунка откри къщичката на петела.
в) Пред селянинът се разкри страшна картина.
г) По-рано Кунка не беше вкусвала от месото на петел.
 

 


Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7т. -Слаб
8-10т. – Среден
11-13т. – Добър
14-19т. – Мн.добър
20-25т. - Отличен

Отговори:
1-г; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б; 6-а; 7-б; 8-в;
9-
морфемен – близ – корен, к – наставка, а – окончание, та – определителен член
морфологичен – прил. име, ж.р., ед.ч., членувано
10-г; 11-г; 12-в; 13-в; 
14-
Горите оголяха.
подлог  сказуемо

Първите снегове побелиха гребена на планината
определение, подлог, сказуемо, допълнение, определение
15-в;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave