Входно ниво по Български език и Литература – 12 клас  (тест 1)                     

Име:…………………………………………………………№…  Клас: XII… 

1. Отбележете грешно изписаната дума!
а) неистина        б) неведнъж        в) негласен        г) нечакайки

2. Кой е правилно изписаният синоним на подчертания израз?
Обичам поезията на Дебелянов.
а) Дебеляновата поезия            б) дебеляновата поезия
в) Дебеляновската поезия                    г) дебеляновската поезия

3. На кой ред всички думи са правилни?
а) кафеви, показъл, проявление        б) къфеви, показъл, проявление
в) кафяви, показал, проявление        г) кафеви, показал, проявление

4. Коя дума е правилна?
а) недоразомение      б) недуръзомение         в) недуразомение      г) недоразумение

5. Отбележете правилното изречение!
а) Въпросът за правата на жените е върха на айсберга.
б) Въпроса за правата на жените е върхът на айсберга.
в) Въпросът за правата на жените е върхът на айсберга.
г) Въпроса за правата на жените е върха на айсберга.

6. Отбележете изречението равнозначно на даденото!
Министърът на финансите се срещна със своя заместник.
а) Министърът на финансите се срещна с неговия заместник.
б) Министърът на финансите се срещна със заместника си.
в) Министърът на финансите се срещна със заместника му.
г) Заместника на министъра на финансите се срещна с него.

7. Къде има граматическа грешка?
а) Всеки ден в болницата постъпват по 7-8 войника.
б) Всеки ден в болницата вадят по 7-8 кърлежа.
в) Всеки де по 7-8 лекари се занимават с ухапани от кърлежи.
г) Всеки ден се използват по 7-8 инструмента за вадене на кърлежи.

8. Попълнете с правилната форма!
Деца, ………………..шум.
а) недей да вдигате         б) не вдигнете          в) недейте да вдигате          г) недейте вдигайте

9. Посочете правилното изречение!
а) Изпратили са го от племето, на когото е вожд.      б) Изпратили са го от племето, комуто е вожд.
в) Изпратили са го от племето, на което е вожд.       г) Изпратили са го от племето, на които е вожд.

10. Определете изречението с правилно поставени запетаи!
а) Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.
б) Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.
в) Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.
г) Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.

11. Отбележете изречението с правилно поставени запетаи!
а) Иначе не се знае, какво може да се случи.                    
б) Ей дългокрачко, къде блуждаеш?
в) Не се виждат нито полицаи, нито войници.
г) Цените на петрола винаги са се колебаели, понякога много сериозно не мислиш ли?

12. Къде грешно е употребен съюза на?
Влакът тръгва от втори коловоз на 15 часа и 32 минути. 
Утре отивам на Варна.
Съгласявам се на твоето мнение.
а) в 1 изречение        б) във 2 изречение              в) в 3 изречение          г) във всички

13. Допълнете изречението! 
Тепърва ………………за изпита.
а) се бях подготвил        б) се подготвих           в) ще се подготвям    г) се подготвих

14. Кой израз НЕ може да замести подчертания?
Димчо Иванов напусна игата и беше заменен от Георги Донков.
а) заменяйки           б) когато бе заменен          в) като бе заменен          г) заменен

15. Отбележете НЕВЯРНОТО твърдение за подчертаните думи!
Резервата Гергана Сефанова се класира четвърта.
В резервата Сребърна гнездят много птици.

а) двете думи се пишат еднакво, но звучат различно
б) в други свои граматически значения думите не се пишат еднакво
в) имат различен граматически род
г) означават едно и също

16. Думата глобализация е сродна с:
а) глоба            б) глобус              в) балистична              г) глог

17. Къде фразеологизмът  хвърлям око  е употребен в значение различно от останалите?
а) Преди да плати, бързо хвърли око на сметката.             б) Момичето хвърли око на един шал.
в) Майката хвърли око към заспалите деца.                       г) Хвърли око към спортната страница.

18. Къде сред дадените думи няма антоними?
а) идвам, влизам, оставам, излизам                                      б) насам, натам, нагоре, надолу
в) подобен, безподобен, работен, безработен                     г) отвръщам, завръщам, спирам, започвам

19. Не е в стихотворна реч:
а) поема        б) повест        в) елегия        г) балада

20. Кое е излишно?
а) метонимия            б) метафора        в) поанта        г) хипербола

21. Епитет е :
а) противопоставяне                    б) определение с художествена функция
в) преувеличение                         г) съгласуваност

22. Встъпителната част на епически текст е:
а) стилистична фигура           б) експозиция               в) епилог        г) кулминация

23. Какъв е подчертаният израз? 
Знамената изтръпнаха пронизани
а) метонимия                    б) олицетворение        в) сравнение        г) антитеза

24. Очите й били черни като тая черна нощ.
а) хипербола                     б) метафора             в) сравнение                    г) метонимия

25. Какъв е подчертания израз?
Порой сълзи се изляха от очите й.
а) олицетворение        б) хипербола        в) сравнение    г) антитеза

26. Коя от посочените творби е балада?
а) „Майце си”        б) „Хаджи Димитър”        в) „Левски”       г) „Градушка”

27.  Кое от посочените твърдения е вярно?
а) Пенчо Славейков поставя началото на българския символизъм.
б) Поемата на Вазов „Градушка” разкрива страданията на селяните, причинени от
природните стихии.
в) Хаджи Смион е герой от повестта „Чичовци” и от романа „Под игото”.

28. В кой от редовете посочените заглавия са на двете части от книгата „Бай Ганьо”?
а) „Бай Ганьо във Виена” и „Бай Ганьо тръгна по Европа”
б) „Бай Ганьо прави избори” и „Бай Ганьо се върна от Европа”
в) „Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо пътува”
г) „Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо се върна от Европа”

29. Кой от посочените герои НЕ е от повестта „Гераците”?
а) Павел        б) Петър        в) Божан        г) дядо Корчан

30. Кой от изброените епизоди е експозиция на разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин? 
а) строежът на ветрената мелница                      б) молебенът за дъжд 
в) появата на бялото облаче                                  г) танцът на Христина и Дъбака 

31. В разказа “Андрешко” калта е метафора на: 
а) безразличието на управниците към съдбата на беднити селяци 
б) алчността и бездушието на съдия-изпълнителя 
в) мизерията и безизходицата на селските хора 
г) противопоставянето на хората, живеещи в града и в селото 

32. Кой от изброените епизоди е кулминация на разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин? 
а) строежът на ветрената мелница                      
б) молебенът за дъжд 
в) появата на бялото облаче                                 
г) танцът на Христина и Дъбака 

33. Кои двама поети имат стихотворения, в чиито заглавия фигурира името на Васил Левски?
а) Далчев и Смирненски            б) Вапцаров и Яворов
в) Вазов и Ботев                         г) Дебелянов и Смирненски

34. Коя от изброените творби НЕ е поема?
 а) „При Рилския манастир" на Иван Вазов       
б) „Градушка" на Пейо Яворов
в) „Ралица" на Пенчо Славейков                         
г) „Септември" на Гео Милев

35. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) Повестта „Чичовци" и романът „Под игото" имат обши герои.
б) „Епопея на забравените" е поетически цикъл, който припомня на следосвобожденските българи идеалите на възрожденската епоха.
в) Разказът, Дядо Йоцо гледа" изобразява събития и настроения от българския следосвобожденски живот.
г) Одата „Българският език" е възхвала на славянската писменост.

36. Как се нарича стихотворението за възхвала?
а) сонет;                 б) епопея;                    в) поема;                     г) ода.

37. От кое произведение на Елин Пелин е героят Захаринчо?
а) "Ветрената мелница";    б) "Косачи";       в) "Гераците";     г) "На оня свят".   

38. В текста са пропуснати ПЕТ препинателни знака. Поставете ги!
На съоръженията чрез които се доставя електроенергия, е задължително да се осигурява
оптимален режим на експлоатация. Във връзка с това бе разпространено следното съобщение
Уважаеми клиенти предстои профилактика на съоръженията и се налага изключване на
електрозахранването по райони. С графика на плановите прекъсвания, обхващащ две седмици
може да се запознаете на нашата страница в интернет.

39. Попълнете празните места с правилните форми на думите.
     а) съществително име 
Бяха раздадени грамоти на 19 изявени........................................ и на 5       
                                                                                                             училищни………………………………..
                                                                                   педагог                                                  колектив    

       б) местоимение 
Старите хора казват, че ако срещнеш..........................на път в планината, трябва да го поздравиш
                                                                        някой
с добър ден.  Този................................трябва да ти отвърне също с поздрав.
                                          някой

       в) членувана форма 
Понякога............................. на ....................... човек променя ................................на всички.
                           живот               отделен                                             живот 

        г) форма за учтивост 
Госпожо, не сте ме  ............................ правилно и затова сте така   ................... и……………………..
                                   разбрал                                                                 ядосан                    категоричен

40. В кой от редовете изразът е написан правилно?
     а) Уважаеми господин Ректор,                        б) Уважаеми Господин Ректор,
     в) Уважаеми господин ректор,                         г) уважаеми господин Ректор,


 

 

 

 


 Брой точки:………

                          Оценка: .............................................................................................
                            


 Родител: ………….

ОТГОВОРИ на теста за входно ниво 12 клас:

1-г; 2-а; 3-в; 4-г ; 5-в; 6-б; 7.а; 8-в; 9-в; 10-г;  11-в; 12-г; 13-в; 14-а; 15-г; 16-б; 17-б; 18-в; 19-б; 20-в;  21-б; 22-б; 23-б; 24-в; 25-б; 26- б; 27- в; 28-г; 29-г;  30-а; 31-в; 32-г; 33-в; 34-а; 35-г; 36-г; 37-в;        
38. На съоръженията, чрез които се доставя електроенергия, е задължително да се осигурява оптимален режим на експлоатация. Във връзка с това бе разпространено следното съобщение: „Уважаеми клиенти, предстои профилактика на съоръженията и се налага изключване на електрозахранването по райони. С графика на плановите прекъсвания, обхващащ две седмици, може да се запознаете на нашата страница в интернет.“
39.  А) педагози, колектива        
       Б) някого, някой    
       В) животът, отделния, живота        
       Г) разбрали, ядосана, категорична
40-a;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave