ГРАМАТИЧНА НОРМА
ИМЕНА. ФОРМИ ЗА ЕДИНСТВЕНО И МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

 

          УПОТРЕБА НА БРОЙНАТА ФОРМА И ФОРМАТА ЗА МН.Ч. ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ М.Р.

          1. Бройната форма е специална форма за мн.ч. и се образува с окончание -а/-я. Употребява се, ако съществителното име не означава лице (човек) и се намира след:
          – числителни бройни имена – четири, трийсет, хиляда, един милион;
          – числителни имена за приблизителност – седем-осем, двайсетина;
          – думите колко, няколко, колкото, толкова.
          четири щъркела, седем-осем пирона, колко броя, няколко нарциса

          2. При съществителните имена, които означават лица (хора), се употребява само обикновената форма за мн.ч. (най-често с окончание ).
          четирима тенисисти, седем-осем приятели, колко кандидати, няколко въстаници

          Особености при употребата на бройната форма и на формата за мн.ч.
          ■ Бройната форма се употребява също когато между числителното име или думата за количество и съществителното име стои съгласувано определение.
          Два големи горски пожара бушуват на гръцкия остров Закинтос.
          ■ Когато с думите колко и толкова не се изразява количество, се употребява формата за мн.ч. на съществителното име. В тези случаи изреченията обикновено са възклицателни.
          Леле, колко речници има в тая библиотека!
          Всичко ми е ясно, не са ми нужни толкова примери!

          ■ След съществителни имена като двойка, тройка, десетка, стотици, милиони, милиарди, дузина, чифт се употребява формата за мн.ч.
          Природният парк е дом на стотици елени.
          Милиони левове ще бъдат инвестирани в нови заводи.

          -Й/-И ВЪВ ФОРМИТЕ ЗА EД. И МН.Ч.

          ■ Съществителните имена, които в ед.ч. завършват на , в мн.ч. завършват на .
          оспорван двубой – оспорвани двубои; стар обичай – стари обичаи

          ! В българския език няма дума, която в мн.ч. завършва на .

          ■ Съществителните имена, които в ед.ч. завършват на -ий, -ия, в мн.ч. завършват на -ии.
          строг критерий – строги критерии; богат хербарий – богати хербарии;
          чиния – чинии; илюзия – илюзии; гимназия – гимназии

          ■ При местоименията формите за eg. и мн.ч. също се различават по -й/-и.
          кой магазин - кои магазини; някой познат - някои познати
          сувенирът, който купих; сувенирите, които купих

          ! ■ При местоимението неин се пише и само в тази форма. Във всички останали форми се пише й: нейния(т), нейна(та), нейно(то), нейни(те).
          Ако си неин приятел, помогни й! Нейните близки не я подкрепиха.

          СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОРМИ ЗА ЕД. И МН.Ч.

          ■ Когато две или повече съгласувани определения се отнасят до два или повече от два еднотипни обекта, съществителното име е в ед.ч., тъй като при предишните употреби то се пропуска.
          Харесах си бежовата, синята и зелената пола, (а не: поли)
         (Харесах си бежовата (пола), синята (пола) и зелената пола)

          ■ Множество хора или други обекти може да се означават със събирателни съществителни имена: група, дружина, поколение, тълпа и др. Тези граматични форми обаче са за ед.ч., затова и думите, с които ги съгласуваме или заместваме, трябва да са в ед.ч.
          Правилно: Групата се движеше по оживен път и колите постоянно, я изпреварваха.
                              (се движеше, я
– ед.ч.)    
          Грешно: Групата се движеха по оживен път и колите постоянно, ги изпреварваха.
                             (се движеха, ги
– мн.ч.)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave