В повестта си „Маминото детенце” Любен Каравелов представя облика на една част от българското чорбаджийство преди Освобождението. Поставяйки като основен проблем възпита­нието на чорбаджийския син Николчо, авторът показва порочните методи на въздействие върху него от страна на родителите му. С особено пагубни пос­ледствия се оказва отношението към „гюловата ракийка"  в Неновия дом. 

Подтикван от личния пример и от безотговорното отношение на роди­телите си, Николчо отрано се научава да пие. Изстудената гюлова ракия е ед­но всекидневно и очаквано с нетърпе­ние удоволствие за Нено и Неновица. Неосъзнавайки вината си, те насърча­ват към този порок и сина си. Майчина­та вина е по-голяма, защото Неновица е тази, която сама го тласка към ракия­та, като към нещо изключително вкус­но и достъпно. Много бързо гюловица­та се услажда на Николчо и благодаре­ние на нея впоследствие той причиня­ва много болка и злини на близките си. Криворазбраната ценност - пиенето -довежда „маминото детенце" до нравс­твено и физическо падение.

Възхвалата на прочутата казанлъшка гюлова ракия в началото на повестта се оказва логична необходимост за по­вествованието. Пиенето е неразделна част от ежедневното битие на роди­телите на Николчо. Дори в съня си Не­но не се разделя с мисълта за ракията. Първият му въпрос след кратката дрям­ка е пак за нея: „А донесе ли Иван ракия­та?" Видял от майка си и баща си, че пиенето е нещо естествено и като че ли задължително за възрастните, Ни­колчо отрано иска да им подражава и да им прави компания. Няма по-голям учи­тел от личния пример. За умствено мързеливия баща е труден разговорът със сина му, а и Николчо осъзнава пълно­то разминаване между думите и дела­та в поведението на баща си. Нено се опитва да бъде сериозен и строг роди­тел, правилно мисли, че синът му е ма­лък още да привиква към пиенето, но ня­ма нито авторитета, нито правото - щом сам пие - да внуши това на сина си. Обяснението му, че „който пие ра­кия, той не става човек", че „само чапкъните пият ракия", не е прието от „остро­умния оратор" - Николчо. Проповедите на бащата не могат да отклонят сина от родителския пример. Трудно е за Не­но да обори съперника си в спора - дори когато той е собственото му дете -че не е чапкънин, че е голям и на него му е позволено. Умствената леност кара ба­щата бързо да се предаде. Диалогът нарушава тишината и спокойствието, на които родителите са свикнали. Зато­ва, избягвайки словесното натоварва­не и проблемите, Нено признава качес­твата на остроумния си син - истинс­ки „левусти Пенко". Николчо е победител и бащата „заповядва" да му се налее ракийка.

Като нежна „родителница" Неновица с умиление се радва на остроумието на синчето си. Тя с явна готовност, дори с нескрит ентусиазъм подканва Никол­чо към порока. Съдбовни се оказват ду­мите й: „Пини си, сине, пини си, мами!" По­каната е изречена с повторени повели­телни форми, което показва, че Нено­вица не вижда нищо лошо в това, кое­то се случва. Нормално е Николчо да го „тегли сърцето" към чашката - на това го учи средата, в която израства, на­сърчението на майката, която както винаги демонстрира господарско само­чувствие: „Нашата ракия не е като дру­гите". Вместо да се замисли за отрица­телните последствия от приучването му към пиенето, Неновица лекомислено изтъква чорбаджийското си надмощие и самочувствие, че в техния дом и ра­кията не е като у другите: „И цариците могат да я пият."

 В такава ситуация май­ката сама подава на сина си първата „виньова чаша", а Николчо сладко я изпи­ва, без да я разрежда с вода. Удоволст­вието, с което синът извършва това, показва колко добре е усвоил уроците на родителите си - „чмокнал два пъти с устните си". От ироничния авторов поглед не убягва умилителното „виражение" на Неновица –тя е горда и до­волна, като че ли се е случило нещо мно­го „похвално".

След тази особено важна семейна сцена е ясно как ще продължи животът на Николчо. Ироничното повторение „ра­съл и расъл" красноречиво и многозначи­телно показва как е ставало това. Гю­ловата ракия оказва „чудно влияние на не­говата натура". Денят, в който изпива „виньовата" чаша ракия, е „знаменит". Оттук нататък чорбаджийският син за нищо друго не показва толкова воля и енергия, колкото за пиенето. „Да про­дължи захванатото дело" се превръща в смисъл на живота му. За това обаче трябва да има добра компания, тъй ка­то тази на родителите му не му се струва вече достатъчна, не му подхожда. Николчо тръгва да търси другари за започнатото важно дело, защото казан­лъшката гюлова ракийка изисква „весели компании и сладки беседи". Оценката на автора за Николчовата среда от „полудругари" показва безпощадната му иро­ния. Пиенето е дяволска работа, вну­шава Каравелов, затова и компанията на Николчо е много показателна - „поп­ски син" и „дяволска унука". Важното е, че събралите се приятели знаят как се пие сладко ракийката - с бадеми и „локмаруху".

По всичко личи, че влечението към гюловицата няма да доведе Николчо до нищо добро. Това внушава и разказана­та злощастна история с доктора. Ненапразно в края на този разказ повествователят възкликва емоционално: „Ах, да го вземе дяволът." Казанлъшката гюлова ракия явно е измислена от „ня­кой дявол". Като са се заели с такава дя­волска работа, Николчо и приятелите му са обрекли живота си на злото. Не­говата присъда проличава и в иронич­ната характеристика на Николчовата компания - наречена „трите надежди на казанлъшкото бъдеще". Понятията „надежди", „бъдеще", контрастно се свър­зват с представите за живота на Неновия син и казанлъшките „надежди". Смисълът му се определя от житейска­та им философия и практика: „спали да пият, яли да пият и живели да пият". Яс­но става какъв изход предполага такъв Житейски път.

Ако приятелите се харесват и поддържат, то делата им изобщо не се харесват на казанлъчани. С мъдростта на опита възрастните отричат категорично, че живеейки по кафенетата и кръчмите, младите ще преживеят не­що добро. Много конкретно и образно казанлъшкото общество предрича раз­лични варианти на края за Николчовата компания и предлага как да бъдат на­казани неблагоразумните млади. Стари­те правилно виждат вината най-много у Николчо и у Нено, който трябва по-строго да възпитава сина си. Дори турският първенец в града Али ага стига до избода, че като чорбаджии, Нено и Неновица дават лош пример. Според него Николчо се превръща в „краставата ко­за" на „стадото", а „нейната краста твърде лесно може да премине и на други кози". Но компанията от „градски чапкъни" продължава да си живее весело и безгрижно. За това са необходими много пари и Николчо лесно си ги осигурява -изчезват парите на Неновица, олекват кесиите на Нено.

Любовта към казанлъшката гюлова ра­кия определя по-нататъшната съдба на Николчо и на цялото семейство. Синът достига до дъното на живота, изпада в немилост и в мизерия. Ад настъпва в Неновия дом - бащата умира, майка, же­на и деца живеят в бедност и унижения. Неправилно осмислените ценности на героите ги довеждат до социалното и нравственото им падение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave