ДИСКУСИЯ. ПОДГОТОВКА И ПРАВИЛА 3A УСПЕШНО УЧАСТИЕ

 

          Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците:
          – си имат доверие и си казват истината;
          – имат сходни познания за предмета на общуването;
          – се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването;
          – отчитат обстановката (условията) на общуването;
          – осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат.
          Тези правила се спазват и при воденето на дискусия.

          СЪЩНОСТ НА ДИСКУСИЯТА
         На занятията по различни учебни предмети или в часа на класа, а често и в интернет вие обменяте мнения със своите събеседници, обсъждате важни въпроси, свързани с научна информация или с информация от друга област – кино, музика, спорт и др. Опитвате се да внушите на събеседника си своите идеи, но и да постигнете съгласие с него. В такива случаи вие участвате в дискусия.
          В речника думата е представена с две значения:
          1. Обсъждане на спорен или конфликтен въпрос с цел да се реши правилно. 2. Разискване или изказване по научен въпрос. 

          ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНА ДИСКУСИЯ
          Успехът на дискусията зависи от изказването на мнения, които се обосновават в хода на обсъждането на даден въпрос. Не е достатъчно само да заявим дадено твърдение и да очакваме то да бъде прието от останалите участници.
          Не по-малко важно е да умеем да изложим логично становището си и доводите към него. От нас зависи да подберем и да подредим аргументите си така, че да бъдем убедителни и другите да се съгласят с нас.
          За да бъдем изслушани, е важно и ние да умеем да изслушваме останалите участници в дискусията. Да слушаме, означава да не прекъсваме събеседника и да не вземаме думата, без да ни е дадена от водещия на дискусията. Да слушаш внимателно, не означава да се съгласиш на всяка цена, а да осмислиш доводите на противника в обсъждането и да намериш контрааргументи, тоест доказателства, които да ги оборят.
          Не на последно място се поставя и изискването за речева учтивост и добро възпитание. Нужно е да ги проявяваме дори когато не приемаме позицията на събеседника и се чувстваме раздразнени от това, че той не се съгласява с нас. Такова поведение на запазено самообладание и добро възпитание говори за умението на човек да се владее.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave