ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ

ДРАМАТА НА ЧОВЕКА ОТ БЕДНИТЕ ПРЕДГРАДИЯ

 

Поемата „Зимни вечери" е публикувана за пръв път в „Работнически вестник" през януари 1923 г. - само шест месеца преди смъртта на Смирненски. Тя е една от послед­ните му и най-зрели поетични творби, в коя­то темата за нещастието на хората от соци­алните низини е интерпретирана особено драматично и всеобхватно. В нея отново се появяват някои от героите на цикъла стихот­ворения „Децата на града", които заедно с останалите обитатели на бедното предгра­дие сякаш изживяват пред очите на читателя следващите моменти от своята житейска дра­ма. Тя е видяна, почувствана и съпреживяна от лирическия Аз, идентичен с личността на самия поет, който споделя напълно живота на своите герои. Обобщението на техните нещастия, изпитания и скърби се засилва от предчувствието за собствената му смърт, ко­ето той вече носи в себе си. Всичко това при­дава на поемата „Зимни вечери" разтърсва­щата сила на своеобразен поетичен рекви­ем.

Драмата на човека от бедните предградия, проследена емоционално и в същото време изключително реалистично, се крие в сблъ­съка между естествения стремеж на човека за по-достоен живот и смазващата го дейст­вителност, която обрича всички жители на бедните предградия да бъдат до смъртта си „пленници на орис вечна, зла". Страданието на тези хора е станало за тях начин на живот, от който за мнозина единствен изход се оказва смъртта. Драматизмът все повече придоби­ва трагични нотки и измерения, налагащи се еднакво силно и при символно-обобщаващото, и при реалистичното изображение. Всеки един от обитателите на бедния квартал изживява своя драма, която много често преминава в трагедия. Повторяемостта на страданието им, видяно в най-различни превъплъщения, внушава чувство за обреченост и безнадеждност. Това е сякаш един омагьосан кръг, очертан от следите на глада, само­тата, болестите и смъртта, от който няма из­лизане.

В обобщените картини лирическият Аз внушава основната идея на поемата по два различни начина, посредством два различ­ни типа изображение. От една страна, това е символно-метафоричният подход, стилово опоетизиран в духа на символистичните норми, а от друга страна, е конкретно-реалистичният, пряко визиращ социалните проблеми. Скритият смисъл на символно-метафоричните образи в I част е веднага атакуван от реалистичното изображение на бедност­та и нещастията, с които лирическият Аз се сблъсква на всяка стъпка. Резкият завой от обобщеното към конкретното изображение се повтаря във всяка следваща част. Още в началото наситената с драматизъм обстанов­ка е внушена чрез символно-метафорични образи от типа на „на живота сивата мъгла", „жълти стъклени очи", „като черна гробница и тая вечер":

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

 с жълти стъклени очи,

 оскрежената топола - призрак сякаш –

в сивата мъгла стърчи.

Във II част вече следва рязък преход от символното изображение към обрисуване­то на една конкретна, изпълнена със социа­лен протест картина на живота в предгради­ето на големия град. Своеобразното конф­ликтно съчетание на двата противоположни подхода насища атмосферата с напрежение, което все повече се засилва при постоянната смяна на тона и рисунъка. Конкретизацията на всяка нова картина се допълва от избора на детайлите от страна на лирическия Аз и от открито заявената му съпричастност към всич­ко, което го заобикаля:

Вървя край смълчаните хижи

в море непрогледна мъгла

и вечната бедност и грижа

    ме гледат през мътни стъкла.

 В следващите части на поемата двата ти­па изображение отново се редуват с една впечатляваща последователност. Ако в III част се срещаме с опоетизираното, роман­тично виждане на тежкия труд на циганите-ковачи, то в IV част, в обрисуваната със сред­ствата на символистичната поетика карти­на с гъстата тегнеща мъгла, се включват и мяркащите се силуети на връщащите се от просия сляп старец и дете. В V част, реми­нисценцията (смътен спомен) с чуващия се отдалеч тежък звън, повтаря мотива от третата част. В замяна на това в VI част символно-метафоричните образи определено отстъпват на втори план. Пред очите на читателя изпъква реалистично и дори зловещо спиращата дъ­ха гледка на моминското лице в ковчега на без време умрялата девойка. Едва в послед­ната строфа на тази част, следвайки вече не драматичните, а трагичните измерения на случилото се, се появява изображението на топящите се по прозореца на бедната ста­ичка ледени цветя. Тяхната безследно изчез­ваща красота е финалът, заключителният акорд, внушаващ безследно изчезналата младост на покойната:

В прозореца свещите бледни

целуват ледени цветя

и в свойта кратка красота

     цветята се топят безследно...

 Последната VII част от поемата е заклю­чителна от семантична гледна точка и в същото време е финал на редуващите се до­тук една след друга контрастни картини, допринасящи в най-голяма степен за дра­матизма на изображението. В тази послед­на част определено се налага не символистичният, а реалистичният подход към дейс­твителността, преливащ в една сурова и изобличаваща конкретност. Картината със зъзнещите по уличния фенер деца се допъл­ва от двете трептящи на небето звезди над затвора. Думата „звезди", така присъща на поетичния реквизит на символистите, тук - в съчетанието с напомнянето за затвора, до­бива съвсем противоположно значение и става компонент от една определено мрач­на действителност. Символистичният стил се появява за кратко, но контрастът между двете изображения си остава очевиден. Бед­ните деца гледат как снежинките падат и ста­ват на кал в уличната локва, което несъмне­но е едно твърде лесно за отгатване напом­няне за тяхната бъдеща съдба в жестоките условия на несправедливо устроеното об­щество. Във всички части на поемата идеа­лът на лирическия Аз за повече доброта и щастие в света е поставен на изпитание, до­като най-накрая окончателно отстъпва пред смазващата реалност. Крахът на идеала съв­пада и сякаш е подсказан от гибелта на снежинките. Може да се предположи, че лири­ческият Аз внушава мисълта, че загиват не само чистите детски души. Категорично се отхвърля и всяка възможност за идеализацията на една действителност, която не мо­же да бъде нито променена, нито заобико­лена:

А бликат снежинки сребристи,

прелитат, блестят кат кристал,

поронват се бели и чисти

    и в локвите стават на кал.

 Всеки един от героите в поемата „Зимни вечери" носи своята драма. Образите на обитателите на бедното предградие са обрису­вани само с няколко щрихи, но въпреки това те се оказват достатъчни, за да изпъкне съв­сем осезаемо участта на всеки един от тях и да бъде запомнена завинаги. Измежду тях особено се откроява представената във вто­ра част драма на „безхлебния" пиян баща, който убива мъката си в алкохола, за да заб­рави непотребния си живот, опропастен от безработицата и от безсилието да промени нещо. Неговата драма се задълбочава още повече от пищящите гладни деца, върху кои­то той излива гнева си, търсейки отдушник за отчаянието си. Има нещо смразяващо и зло­вещо в тази обща семейна драма, която ри­даещата майка не може да гледа и излива мъката си в зимната вечер вън от бедната къщурка:

      Децата пищят и се молят

а вънка, привела глава,

сред своята скръб и неволя

     жена проридава едва.

 Децата на пияния баща не са единствени­те невинни жертви на бедността, глада и социалните противоречия, чиято съдба се прос­ледява в следващите части на поемата. В III част се появява натовареното с торби дете, придружаващо „слепия старик", което се връ­ща от поредния ден, прекаран в просия. Не по-лека е съдбата и на двете малки деца, зъз­нещи и спрели да си починат под уличния фенер, оставили за миг чувалчетата до себе си, нито пък на „дрипавото детенце", което се моли пред „мъничък иконостас" край ков­чега на починалата си сестра. Всички те не само напомнят „братчетата на Гаврош" от едноименното стихотворение на цикъла „Де­цата на града", но и показват в още по-злокобна светлина наложения им в условията на социална несправедливост живот, ограбен откъм щастие, детски игри, усмивки и сведен прекалено отрано до жестока борба за оцеляване:

А спрели за миг до фенеря,

чувалчета снели о гръб,

стоят две деца и треперят

     и дреме в очите им скръб.

Драмата на всички обитатели на бедното предградие рано или късно преминава в трагедия и това е закономерен край на мъчител­ния живот, който водят. Сблъсъкът между копнежа по щастие и грозната действител­ност е предрешен. Това не намалява драма­тизма, а го прави още по-угнетяващ като изоб­личение на виновниците за съдбата на човека-жертва. В предпоследната шеста част на поемата се сблъскваме точно с такава траге­дия, чиято страшна развръзка е моминското лице в грубо скования дъсчен ковчег. Със смъртта на девойката безвъзвратно са потъ­нали в небитието и моминските й мечти, и надеждата за нормално човешко съществу­ване. Трагедията докосва и нещастната ри­даеща старица - майката, която едвам „ спо­давя кашлицата суха". Това ще е следващата жертва на жълтата гостенка, чийто зловещ дъх чувства в гърдите си и самият поет:

Проточено ридай старуха,

нарежда горестни слова,

в миг потреперва и едва

 сподавя кашлицата суха.

 Лирическият Аз-своеобразният двойник на поета, е неразделна част от обитателите на бедното предградие. Една от „смълчаните хижи", край които всяка вечер минава, е и неговият собствен дом, ако си припомним биографията на Смирненски. Картините и хората, за които говори с такава болка, са му безкрайно познати и близки. Тяхната съдба е и негова съдба, затова съпричастността му към драмата им е искрена и завладяваща. В неговата изповед и в призива към събратята му - към жертвите на „вечната бедност и грижа" - се чувства не само болка, не само съзнание за безизходицата, в която са изпад­нали, но прозира и косвена присъда над ви­новниците за окаяния живот на невинно стра­дащите:

Братя мои, бедни мои братя -

пленници на орис вечна, зла -

ледно тегне и души мъглата -

 на живота сивата мъгла...

 Повторяемостта на действията и на после­дователно разкриващите се пред очите на лирическия Аз гледки се налага неусетно в съзнанието на читателя. Твърде често се споменават думите: „пак", „отново", „позната". Достатъчно е да си припомним стиховете:

Вървя край смълчаните хижи

И пак край смълчаните хижи

Пак ли са старите цигани?

 Пак ли по тъмно коват?

Но ето къщурка позната

Той е- слепия старик се връща,

 Всичко е безкрайно познато и монотон­но повтарящо се за лирическия Аз, който се чувства не по-малко нещастен от своите ге­рои, скитайки се по разкаляните улици на сиромашкия квартал, потресен от постоян­но изникващите пред очите му примери на глад, страдание и смърт. От друга страна, тази повторяемост на гледките и на различ­ните варианти на драмата на бедните и стра­дащите може да бъде изтълкувана не само като белег на познатост, но и като доказа­телство за обреченост. Нещо, което толко­ва често се повтаря, което се натрапва на съзнанието, не може да не внуши мисълта, че става дума за едно страдание без край. То не довежда до открита съпротива, но кос­вено подсказва необходимостта от проти­водействие срещу социалното зло, което един ден ще бъде атакувано от изпълнилите улицата тълпи на обитателите на бедните предградия - така, както ги познаваме от други творби на поета.

Смирненски е неизчерпаем във варианти­те, в които съпреживява мъката и страдание­то на своите събратя по съдба. Сред всички негови произведения от този тематичен кръг, поемата „Зимни вечери" заслужено заема първенствуващо място по силата на въздейс­твие и с дълбочината на пресъздадената в нея колективна драма. Поемата „Зимни вечери" разширява и тематичния диапазон на този жанр в българската литература, откроявайки се като социална поема, породена и ангажи­рана с останалите дълго време актуални обществени противоречия на епохата.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave