ДУМАТА КАТО ЛЕКСИКАЛНО СРЕДСТВО В ТЕКСТА

 

РЕЧНИКОВО (ЛЕКСИКАЛНО) ЗНАЧЕНИЕ ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
  Основно значение. Тълкува смисловата страна на думата.   Второстепенно значение. Характеризира думата като част на речта и определя граматичните й признаци (род, число, лице, време и др.).
  желание – 1. Вътрешен стремеж към осъществяване на нещо. 2. Искане, пожелание.   желание – съществително нарицателно име, ср.р. ед.ч., нечленувано

          Думата е основна единица на езика, изградена от звукове. Тя се използва с точно установено значение.
          Граматичното значение се предава чрез окончанията, наставките, представките, редуването на звукове в корена, а лексикалното се определя от корена или от основата на думата.

          ДА ЗАПОМНИМ!
          Всяка дума има пряко (назоваващо) значение. С него се назовават непосредствено предмети, качества, явления от действителността. В течение на езиковия развой думите разширяват своите преки значения по преносен път. Обикновено преносната употреба се свързва с езика на художествената литература, но преди всичко по своята същност тя е езиково средство за създаване на нови значения. Много от думите, които назовават части на човешкото тяло, са създадени именно въз основа на преносна употреба: ушна мида, очна ябълка, кръвоносен съд, ключица, сливици, клетка и др.

          Преносна употреба, при която названието на един предмет или явление се използва за назоваване на друг предмет или явление въз основа на някакво сходство помежду им, се нарича метафорична употреба.
          Основното лексикално значение на прилагателното черен е: който има цвят на сажди, на въглен. Тъй като черният цвят се възприема като символ на скръбта, злото и проклятието, тази дума е развила метафорични значения с по-абстрактен характер: черни ми кърви в земята, / земята, майко, черната; турска черна прокуда; черно бесило (Христо Ботев).

          Когато названието на един предмет или явление се използва за назоваване на друг предмет или явление поради постоянна връзка помежду им, говорим за метонимична употреба.
          „Героите наши, като скали твърди, / желязото срещат с железни си гърди“ (Иван Вазов). Думата желязо замества назоваването на щиковете и на сабите, направени от желязо. Постига се ефект чрез съпоставянето на думата желязо с израза железни гърди.
          Съществуват различни пътища за обогатяване на книжовния език. През последните десетилетия засилената употреба на английски думи у нас е основен фактор за навлизането в езика ни на много нови думи, с които се означават непознати предмети, явления и понятия (линк, лайк, сайт, файл, харддиск, мониторинг, маркетинг, франчайз и др.).

           ВАЖНО!
          Повечето думи в българския език са неутрални. Те се използват в прякото си значение и не притежават емоционално-експресивна отсянка.
          Има обаче и думи, които съдържат в речниковото си значение оценка на предметите и явленията, които назовават. Наричаме ги експресивни. Тези думи придобиват експресивна отсянка чрез различни словообразувателни морфеми за образуване на умалителни или увеличителни имена (пиленце, девойче, женище, юначага) или чрез образуването на сложни думи, с които се изразява грубо, иронично, пренебрежително отношение към предмета на общуване (ритнитопковец, развейпрах).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave