Това е частта от активите, която ще се използва от БО за период повече от една година.

а) Състав – 5 групи

*  ДматА – дълготрайни материални активи:

-  земи, гори, трайни насаждения и сгради

-  МСО – машини, съоръжения и оборудване; Съоръжения са: пътища, канали, ЖП линии, мостове и др. Те основно имат спомагателен характер! Енергетично оборудване: трансформатори и т.н. Предавателни системи и инсталации. Свързани са с преноса на енегрия, материални потоци, информация и др.;  Производствени машини – пряко свързани с въздействието в/у предмета на труда. Те имат най­съществ.роля в произв.процес. Контролно измервателни прибори и средства за автоматизация.

-  други дълготрайни материални активи – трансп.средства. Стационарни трансп.средства; G – стопански инвентар;

-  разходи за придобиване на ДМА по стопански начин; Особености на ДматА:

-  участват многократно в производствения процес.

-  запазват неизменна своята натурална форма в рамките на един процес.

-  пренасят своята ст­т в себестойността на произвежданата

продукция на части под формата на амортизационни отчисления

*  ДнематА – Дълготрайни нематериални Активи:

-  Р – разходи за учредяване и разширяване на БО.

-  резултати от научно­изследователска дейност

-  патенти, авторски свидетелства, ноу хау и др.

-  програмни продукти

-  други

.....

@bgmateriali.com

Изтеглиsave