1. Изхабяване на Дълготрайните активи:
а) физ.изхабяване (износване) на ДА;
б) Икономич.износване;

2. Амортизационно отчисления и методи за тяхното изчисляване: 
а) амортизационни отчисления;
б) Методи за определяне на амортиз.отчисления (АО) 
- линеен метод 
- нелинейни методи 
- методи за забавена (прогресивна) амортизация 

3. Използване на Дълготрайните активи.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave