Евристичните методи могат да бъдат систематизирани по различни принципи.
Емоционални методи – основават се на въздействие на емоция и се делят на подсъзнателни (при които идеи се извличат от подсъзнанието) и съзнателни (при тях активно е съзнанието). Подсъзнателни методи: „Емпатия”; „Мозъчна атака”. Съзнателни: „Фокусни обекти”; „Тотална аналогия”; „Синетика”; „Модификация на идея”; „Графични елементи”; „Аналогия”; „Контролни въпроси”.
Комбинаторни методи – при тях се систематизират елементи на задачата (ТО): „Морфологичен синтез и анализ”; „Отрицание на признаци”; „Класификации”.
Програмни методи – базират се на закономерности на техниката: „Алгоритъм за решаване на изобретателски задачи (АРИЗ)”
Комплексни методи – включват различен набоп от методи от предходните групи: „Функционално-стойностен анализ”; „Интегрален метод Метра”. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave