ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

          На какъв въпрос отговаряш подчертаните думи? Каква част на изречението са те? Как са свързани?

          Веднъж Кай и Герда седяха и разглеждаха книжка с картинки, на които бяха изобразени животни и птици.

Ханс Кристиан Андерсен, „Снежната кралица“

          Подчертаните думи отговарят на въпросите Кой седи? Кои бяха изобразени? и са подлози в изречението. Свързани са със съчинителния съюз и. Тези думи са еднородни части на изречението.

          СЪЩНОСТ НА ЕДНОРОДНИТЕ ЧАСТИ

          Еднородните части са равноправни части на простото изречение, които отговарят на следните условия: 
          изпълняват една и съща синтактична служба; 
          отговарят на един и същи въпрос;
          поясняват една и съща дума, когато са второстепенни части на изречението;
          свързани са помежду си съчинително (безсъюзно или със съчинителен съюз: и, или, ту – ту, нито – нито, хем – хем, а, но, не само – но и, колкото – толкова и др.).

          Еднородни части ли са седяха и разглеждаха в изречението от приказката на Андерсен?

          Сказуемите не могат да бъдат еднородни части, защото във всяко просто изречение може да има само едно сказуемо.

          ВИДОВЕ ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ

          еднородни подлози

          Изсъхнаха тревите и цветята.

           еднородни допълнения

          Котката събори чашата и купата, оставени в края на масата.
          Ще пътувам с дядо, а не с баба.

           еднородни обстоятелствени пояснения

          Да се срещнем пред блока или направо пред училище.

           еднородни определения

         Пътниците премръзнаха в студената и ветровита нощ.

         Подлозите в едно просто изречение винаги са еднородни.

          ЕДНОРОДНИ И НЕЕДНОРОДНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

           Еднородните определения имат смислова връзка помежду си, поясняват съществителното име поотделно и могат да се степенуват. Между тях обикновено може да се постави съюзът и.

          Масата беше покрита със стара, избеляла покривка.

          Определенията стара и избеляла назовават качества на покривката, между които има смислова връзка (логично е старата покривка да е избеляла) и можем да ги свържем със съюза и.

          Еднородните определения се отделят със запетая, когато не са свързани със съюз.

          Преките допълнения към едно и също сказуемо винаги са еднородни.

          Непреките допълнения към едно и също сказуемо може и да не бъдат еднородни, ако отговарят на различни въпроси.

          Допитах се до учителя относно задачата.
          (До кого се допитах? Относно какво се допитах?)

          Обстоятелствените пояснения могат да бъдат еднородни само ако са от един и същи вид – за време, място, начин, количество и др.

           Нееднородните определения нямат смислова връзка помежду си и между тях обикновено не можем да поставим съюза и.

          Масата беше покрита със стара ленена покривка.

          Определението стара назовава качество на покривката, а определението ленена – материала, от който е направена. Стара не пояснява директно съществителното име, а цялото словосъчетание ленена покривка. Стара може да се степенува, докато ленена – не.

          Между двете определения не можем да поставим съюза и. Те не са еднородни определения.

          Нееднородните определения не се отделят със запетая. 

          Да обобщим:

          Еднородните части в простото изречение: 

           изпълняват една и съща синтактична служба

           отговарят на един и същи въпрос

           свързани са съчинително.

          Еднородните части предават мисълта по-точно, пълно и подробно.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave