Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 4.

„Да, ние представляваме звезден прах", гласят думите на един от най-известните учени на XX век Карл Сейгън, който почина през декември 1996 г. Сейгън доказа, че Вселената изобилства от сложни съединения на въглеродна основа, които вероятно са предшественици на други форми на живот. Той събра доказателства, че Сатурновият спътник Титан има атмосфера, съдържаща органични молекули. Сейгьн се занимаваше с науката астрохимия, която изучава молекули, атоми и редица елементи, съставящи и намиращи се в Космоса. И още по-точно- анализ на молекулните взаимодействия между газ и прах, разпръснат между звездите.

Всяка частица от нашето тяло, от живите същества и предметите, които ни заобикалят, произхождат от материята, която се намира в едва доловимия облак прах и газ, съставящ междузвездното пространство. Допреди няколко години това пространство се смяташе за празно. От тази първична материя са съставени и звездите.

Години наред астрономите нямаха достатъчно информация как точно се формира междузвездното пространство. Оптичната астрономия, която наблюдава видимия спектър, откриваше само звезди, галактики и мъглявини, които са структури на макрокосмоса. Това, от което учените се нуждаеха, бе информация за микроскопичните частици. Учените вярват, че в звездния прах има тежки химически елементи, които биха могли да ни подскажат повече за нашия космически произход.

1. Кое от заглавията не отговаря на текста?

а) От какво е направен Космосът?

б) Астрономията - ключ към нови открития

в) Празно ли е междузвездното пространство?

г) Звездният прах - основата на Вселената

2. Коя е темата на текста?

а) Откритията на учения Карл Сейгън.

б) Въглеродната основа – предшественик на други форми на живот.

в) Междузвездното пространство и неговият състав.

г) Звездният прах и надеждите на учените.

3. Според сферата на общуване текстът е:

а)научен;

б) художествен;

в) публицистичен;

г) научнопопулярен.

4. Изразът „Да, ние представляваме звезден прах":

а) е фразеологизъм;

б) е устойчиво словосъчетание;

в) е свободно словосъчетание;

г) не отговаря на нито едно от посочените твърдения.

5. Кое от твърденията за изречението:

„ През януари 2006 г. космическият летателен апарат „Стардъст" („Звезден прах") трябва да се върне от дълго пътуване, започнало на 7 февруари 1999 г., и да донесе проби от кометата Вилд 2 и частици от веществото, до което досега не се е докосвал човек, а именно звезден прах.", не е вярно?

а) съдържа обособена част;

б) изградено е от три прости разширени изречения;

в) е сложно съчинено изречение;

г) съдържа съставно глаголно сказуемо.

При коя от двойките думи има отношение както при двойката (6.-7.)

6. Космос - Вселена:

а) молекули - атоми;

б) астрономия - астрохимия;

в) галактики -мъглявини;

г) еволюция - развитие.

7. Карл Сейгьн-учен:

а) комета - Вилд 2;

б) Венера - планета;

в) Червена планета - Марс;

г) мъглявина - Андромеда.

8. В кой ред думите се различават от останалите като части на речта?

а) звезден, беззвезден;

б) Звездица, звездичка;

в)Звезделин,Звезда;

г) звезда,звезди.

9. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?

а) Изследването на еволюцията в образуването на обектите във Вселената ни кара, да се върнем милиарди години назад, когато всичко започва малко след Големия взрив.

б) Астрохимиците се опитват да си представят поведението преди толкова време на молекулите въглерод, водород натрий и азот, за които днес знаем, че изобилстват във Вселената.

в) По този начин ще се разбере как се раждат звездите, как еволюират, през какви процеси преминават веществата, които се образуват в техните недра, за да се превърнат в първична материя за раждането на галактики, планети, комети и... живи същества.

г) Възходът на радиоастрономията, занимаваща се с изследвания посредством радиотелескопи на небесните тела чрез техните радиоизлъчвания разкри един съвсем различен Космос.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

а) Чрез спектрален анализ радиотелескопите откриваха водород там, където оптичните телескопи въобще не сигнализираха за наличието на каквото и да било вещество.

б) Астрохимиците откриват нови и нови вещества, като някои от тях не съществуват на Земята, други ги има в изобилие и на нашата планета - водород, въглероден оксид, амоняк, вода.

в) Учените търсят все по-сложни молекули и органични съединения, богати на водород, които може да са свързани с произхода на живота на Земята.

г) Някои органични молекули като аминокиселините предвестници на живота, се намират в изобилие в космическото пространство, където именно се образуват звездите и планетите.

11. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка при обособена част?

а) От всички елементи в състава на Вселената в най-голямо количество е водородът като повече от 73 % от масата на нашата Галактика се дължи на него.

б) Следват хелий, кислород, въглерод, азот, желязо, силиций, магнезий, сяра, неон, а атомите на всички елементи се комбинират в молекули, по начин който представлява голям интерес за астрономите.

в) В междузвездното пространство е открит голям брой молекули, съществуващи и на Земята като 75 % от тях съдържат водород.

г) Този елемент е определящ фактор за химичната еволюция на Вселената имайки предвид неговото свойство да образува сложни съединения.

В коя от думите не е допусната правописна грешка? (12.-15.)

12. Той е свързан с появата на молекулата, предвесник (а) на живота (б) и космическата му еволюциа (в) е един от най-интересните (г) клонове на астрохимията.

13. Учените очакват някои (а) ден да се останови (б) тясна връзка между физиката и възникването на живота, между космологията и биологията, която да обясни как основните частици от материята са се са-
моорганизирали
 (в), за да създадат условия за възникване на живота на наша (г) планета.

14. Най-интересно за учените е намирането на молекули, аналогични на земните, защото това може да доведе до разгьдаване (а) на мистериата (б) за произходът (в) на живота (г).

15.Така например между звездите се открива етилов алкохол в такова количество, че би стигнъл (а) за хиляда квартилиона ботилки (б) уиски, и то само този, намиращ се в центъра (в) на млечния път (г).

В коя от думите е допусната правописна грешка? (16.-18.)

16.Толкова познати ни от бита вещества като пастата за зъби или цикличните въглеводороди, които влизат (а) в састава (б) на парфюми (в) и свещи (г), се откриват в недрата на звездите.

17. Когато канализационите (а) тръби (б) в градовете миришат заради разлагането на органични отпадъци (в), това е, защото отделят водороден сулфид, молекула, която се открива и в междузвездното (г) пространство.

18. Ацетонът (а) от лакочистителя, мравчената (б) кисилина (в), с която ни парят (г) медузите, циановата сол, водата... безброй елементи, познати от векове, се намират както в част от небето, така и в
междузвездното пространство.

Прочетете откъса и отговорете на въпросите (19.-20.):

Откриването на този факт оправдава съществуването не само на много вярвания, но и на мистични теории, които проповядват тясна връзка между човека и Космоса. Без съмнение ние се чувстваме повече част от Вселената, когато знаем, че и там мирише на канализационни тръби, има алкохол и ацетон, с който можем да си чистим ноктите, все едно, че сме си у дома.

19. Каква несамостойна част не е използвана в текста?

а)предлог;

б) съюз;

в) частица;

г) междуметие. 

20. От колко изречения е изграден откъсът?

а)девет прости изречения;

б) две сложни съчинени изречения;

в) от едно сложно съчинено и едно сложно съставно изречение;

г) две сложни съставни изречения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ
1.б) Отговорът е подвеждащ, защото науката, водеща до нови открития, е астрохимия; 2.в) - останалите теми са свързани с отделните абзаци; З.г); 4.в); 5.в); 6.г) думите са синоними; 7.6), отговори а), г), са възможни, но не отговарят на съответните места в двойката думи, в) са думи синоними; 8.а) - са прилагателни имена за разлика от останалите, които са съществителни имена; 9.в), верните варианти: а) Изследването на еволюцията в образуването на обектите във Вселената ни кара да се върнем милиарди години назад, когато всичко започва малко след Големия взрив.; 6) Астрохимиците се опитват да си представят поведението преди толкова време на молекулите въглерод, водород, натрий и азот, за които днес знаем, че изобилстват във Вселената.; г) Възходът на радиоастрономията, занимаваща се с изследвания посредством радиотелескопи на небесните тела чрез техните радиоизлъчвания, разкри един съвсем различен Космос. 10.г) Някои органични молекули като аминокиселините, предвестници на живота, се намират в изобилие в космическото пространство, където именно се образуват звездите и планетите. 11.в) В междузвездното пространство е открит голям брой молекули, съществуващи и на Земята, като 75 % от тях съдържат водород.; верните варианти: а) От всички елементи в състава на Вселената в най-голямо количество е водородът, като повече от 73 % от масата на нашата Галактика се дължи на него.; б) Следват хелий, кислород, въглерод, азот, желязо, силиций, магнезий, сяра, неон, а атомите на всички елементи се комбинират в молекули по начин, който представлява голям интерес за астрономите.; г) Този елемент е определящ фактор за химичната еволюция на Вселената, имайки предвид неговото свойство да образува сложни съединения.; 12.6), верните варианти: предвестник, еволюция, наи-интересните; 13.в), верните варианти: някой, установи, нашата; 14.г), верните варианти: разгадава, мистерията, произхода;15.в), верните варианти: стигнал, бутилки, Млечния път; 16.6) състава; 17.а) канализационните; 18.в) киселина; 19. г); 20. г).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave