Писателят Емилиян Станев - жизнелюбив, драматичен, пластичен и сладкодумен, съсредоточава в своята проза, макар да изобра­зява отделни исторически епохи от настоя­щето и миналото, цяла България - тази, коя­то идва от съборите против богомилите и средновековието, и онази, на чиито борби и въжделения е съвременник.

Емилиян Станев навлиза в литературата ни през 30-те години на XX век заедно с писатели като Светослав Минков, Димитър Димов, Илия Волен, Камен Калчев. Той е достатъчно чувствителен като художник, за да прецени, че пътят към голямото изкуство върви през неутъпкани пространства и заедно с това -достатъчно силен като дарба, за да намери този път към голямата белетристика.

До 1945 г. Емилиян Станев пише предим­но разкази, събрани и публикувани в сборниците „Примамливи блясъци", „Сами", „Въл­чи нощи" и „Делници и празници". Още в „Примамливи блясъци" писателят помест­ва два разказа, които ни пренасят в света на животните и суровата красота на природата. „През зимата" и „Пролетни стремежи" наистина се оказват твърде симптоматични за по-нататъшното му развитие. Сборникът „Сами" (1940) поставя началото на цяла поре­дица книги за животните и природата - „Вълчи нощи", „Дива птица", „Тежък живот", „След лова".

Сред природата писателят не се разпъва от съмнения и въпроси, не се измъчва от неразрешимите й загадки, нито я проучва и обяснява, а я наблюдава с любов и внима­ние и точно изобразява онова, което възприема със сетивата си. В контактите си с нея намира успокоение от тревогите и тра­гичните дилеми на обществения живот.

В разказа „Смъртта на една птица" е инте­ресен опитът на автора да намери философ­ски аргументи, оправдаващи убиването -„животното ни е потребно да се издигнем чрез него". Несъмнено обаянието и силата на то­зи забележителен разказ са заключени не във философските концепции на автора, а в пот­реса от безсмислието на една смърт. Нейни­те истински измерения се получават при ана­логия с човека - чрез птицата героят разбира смъртта изобщо. С точни и пестеливо подб­рани детайли е предадено състоянието на пълно безразличие към света и опасностите му. И докато ловецът е смутен и озадачен от нейните реакции, от странното й поведение и погледа, вперен извън чертата на хоризон­та, птицата е обхваната от ледена апатия. Еми­лиян Станев блестящо е проследил умира­нето - от замъгляването на очите до вцепе­нението, ония незабележими малки промени, през които то минава. Тъкмо в това се крие прелестта на тоя мъничък шедьовър - сблъсква ни с жестокото, но закономерно тайнство, което носи името смърт.

През втората половина на 40-те години пи­сателят сякаш изчерпва възможностите на късите белетристични форми. Настъпва време­то на зрелостта - житейска и творческа, времето за повести и романи - „В тиха вечер", „Крадецът на праскови", „Иван Кондарев". Новият материал за художествено пресъзда­ване налага промени и в изобразителния ма­ниер на автора. В повестта „В тиха вечер" се появява ретроспекцията, разказ в разказа. Тук за първи път авторът разкрива качества за ши­рока и многоаспектова аналитичност.

Тези нови моменти в изобразителния ма­ниер могат да се доловят още по-отчетливо в следващата повест „Крадецът на праскови". Тя е замислена още през 1936 г., но „едва през 1948 г., след като бях написал други книги, сюжетът се възвърна вече стройно, с фабула­та му, с всичкото му. Седнах на масата с шап­ка, балтон и ботуши, защото нямах отопле­ние... и го написах."

 Главните действащи лица са Елисавета, нейният съпруг - застаряващ полковник, и сръбският пленник Иво Обретенович. Това е повест за стремежа на една жена да бъде щастлива, да бъде майка. Ели­савета ненавижда своя съпруг, отнел й пра­вото на лично щастие. Върху фона на семей­ните взаимоотношения, където цари студе­нина и недоверие, появата на сръбския военнопленник изведнъж променя мислите и всекидневието на героинята. В нейния образ са въплътени черти на вечната жена, на ней­ната изконна жажда за ласка и обич, за продължение на рода. В „Крадецът на праско­ви" е съхранен един свят, оживял благодарение на пластичния талант на писателя - из­пълнен с нравствена героика, с красота и не­подправени човешки вълнения.

През октомври 1950 г. Емилиян Станев за­почва работа върху романа си „Иван Кондарев". В продължение на 14 години той пише това свое произведение. Последната му, чет­върта част излиза от печат през 1964 г. Рома­нът е опит за осмисляне на националната ни история и характер, синтези и размисли на писателя върху битието на българина през първите две десетилетия на новия век. Тук за първи път той разгръща своите възможности на епик: рисува мащабни епически платна, характери, което несъмнено е едно от най-сериозните достойнства на творбата. В „Иван Кондарев" Емилиян Станев изявява определени интереси към философските проблеми в националната ни история. Тези интереси намират своето по-нататъшно развитие в романите „Легенда за Сибин, преславския княз" и „Антихрист". Ако в „Легенда за Си­бин, преславския княз" той изобразява ран­ните стадии от разпространението на богомилството в България, сблъсъка му с офици­алната християнска религия, непреодоляно­то езичество в съзнанието на средновеков­ния българин, в романа „Антихрист" авторът се обръща към изпълнената с много войни и исторически превратности действителност от XIV век, т. е. към времето преди падането на българската държава под османско владичество. Писателят улавя във фокуса на изобразителната си бленда двете главни тен­денции в българското общество през послед­ните десетилетия на 14-ото столетие и ги въплъщава в образите на Теодосий, Евтимий и Теофил. Теодосий и Евтимий са не само иде­олози на официалната църква, но и духовни стратези на българското царство. Конфлик­тът с Теофил е неизбежен - закономерен и двупосочен - гносеологически и социално оцветен. Като еретик Теофил е виновен за катастрофата на Второто българско царство, но неговата обективна вина е по-скоро субективна беда; той носи в себе си първите тръпки на ренесансовия човек, на новото мислене, на новото светоусещане, изпрева­рили обществените потребности и условия. Бъдещето обаче е негово, защото чрез лич­ности като Теофил историята сътворява фор­мите на своето развитие; изпреварва себе си. Историческата ограниченост на Евтимиевата позиция разделя учителя и ученика зави­наги. В романа „Антихрист" Емилиян Ста­нев художествено осмисля националната ни история чрез нейните трагически, повратни моменти. Макар и да ни връща шест века назад, книгата кореспондира пряко с актуал­ните проблеми и на нашата действителност. Иначе и не може да бъде, защото Емилиян Станев винаги е бил в крак с времето: от пър­вата си книга - сборника с разкази „При­мамливи блясъци", до последната незавър­шена пиеса „Насън и наяве".

Емилиян Станев е художник с изключител­на самовзискателност. Той работи винаги на високи творчески обороти, с висок интензи­тет, но за разлика от мнозина свои колеги публикува твърде малко. Може би тъкмо на този факт се дължи осезаемостта на негово­то присъствие в съвременната литература. Създаденото от него й придава особен аро­мат и колорит. Неслучайно Емилиян Станев е един от най-превежданите наши автори в чужбина. Един писател, по чиито художест­вени изяви светът съди за българския твор­чески гений.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave