ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”
МРАЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН ОТ КРЪГОВЕТЕ НА СОЦИАЛНИЯ АД

 

На прага на две художествени епохи в развитието на българската литература, ко­гато символистичната поезия вече не е в състояние да удовлетвори търсенията на човека, поставен в едно напрегнато и уби­ващо индивидуалността му време, сим­волът все повече губи своята смислопораждаща сила. Конкретната историческа действителност налага по-реалистично вглеждане в човека и в това, което го зао­бикаля. Именно в преломното в общест­вен и в естетически аспект време след Пър­вата световна война се появява творчеството на Христо Смирненски. Използвай­ки най-рационално елементи от символистичната поетика, той утвърждава едно но­во модерно мислене, виждащо общността като основна движеща сила на промя­ната. Неговата поезия е адекватен израз на социалните неправди, последвани от стихийната и опожаряваща революцион­на идея за съграждане на един по-човечен и по-справедлив свят. Погледът на творе­ца към реалния свят и художественото му отражение в поезията са завладени от уто­пичната представа за едно бленувано хар­монично битие. Във визията на Смирнен­ски то би могло да бъде постигнато един­ствено чрез революцията на масите. В съ­щото време младият поет, подобно на хи­лядите свои бедни и изстрадали събратя, е потресен от отчайващата действител­ност, от обезличаването и погубването на човека сред пустотата на враждебния към него град, изпълнен със социални проти­воречия. Човекът като жертва на града в поезията на Смирненски е своеобразно продължение на мотива за обезличаващия град, познат ни от стиховете на Димчо Дебелянов. При Смирненски обаче внуше­нията в тази насока придобиват много по-конкретни, реалистични измерения. В сти­хотворенията си „Цветарка", „Уличната жена", „Братчетата на Гаврош", „Стари­ят музикант" той създава покъртителни картини на човешкото страдание. Прена­сяйки мотиви и образи от тези творби, по­етът създава едно от най-мрачните худо­жествени описания на последиците от со­циалното зло - поемата си „Зимни вече­ри".

Със своята многопластовост на внуше­нията, обединяващи в едно детайли от конкретната социална действителност с по-обобщената универсално-човешка проблематика, тази творба е вярна и разтърсваща художествена интерпретация на жестока­та реалност. Много са ужасяващите прояв­ления на социалната мизерия, но чрез ней­ните жертви - изстрадалите обитатели на бедните предградия в големия град, Смир­ненски успява да им придаде изключител­но експресивна художествена плътност.

Още на паратекстово равнище творбата загатва основните смислови значения. Словосъчетанието „зимни вечери" носи усеща­нето за песимизъм и безотказно внушава на читателя драматизма, облъхващ целия лирически цикъл. Зимата символизира за­мирането на природата, смъртта - вледе-няването, а вечерта се асоциира с края на човешкия живот. Това тъмно диаболично начало е подчертано още в първия стих на поемата. Сравнението на града с „черна гробница" подсказва отчаянието, пустота­та и безизходицата, владеещи в това мрач­но и потискащо пространство. Природна­та картина напълно съответства на описа­ните в следващите части на поемата човеш­ки съдби. Призрачна образност на потис­кащия пейзаж придават звуковите {„отек­ват", „хрупка", „вопъл") и цветовите („чер­на", „жълти") детайли:       

 Като черна гробница и тая вечер

пуст и мрачен е градът;

тъпо стъпките отекват надалече

 и в тъмата се топят.

 Смразяващата действителност носи усе­щането за липса на какъвто и да било жи­вот или човешко присъствие. Градът-гробница е сякаш обитаван единствено от без­плътни призраци -сенки на изстрадалите и изнемогващи в мизерията човешки ду­ши. Незнайният път на младата луна е смислово продължен в следващите кар­тини на общото за бедните обитатели стра­дание, достигащо до най-трагичните про­явления на социалната неправда. По сво­ята структура и семантична натовареност първата част на поемата е уводна. Тя събира и обединява детайли от останалите части на творбата, предначертава разви­тието на художественото действие до мо­мента, когато то достига до тотална разру­ха на хармонията в човешкото битие.

Поемата е изградена под формата на своеобразен поетичен репортаж, в който лирическият говорител не само е безприс­трастен свидетел на множеството прояв­ления на социалната мизерия, а един от страдалците, за които пише. Това проли­чава съвсем явно във възклицанието: „Братя мои, бедни мои братя", в употребата на глаголите от първо лице, единствено чис­ло: „Вървя край смълчаните хижи", които засилват представата за достоверност и дори автобиографичност на лирическия изказ, споделящ страданията на бедните, онеправдани хора:

                                             Братя мои, бедни мои братя-

пленници на орис вечна, зла-

ледно тегне и души мъглата-

на живота сивата мъгла...

 

 

 

Житейската трагедия на пияния баща във втората част е допълнително подсилена от контраста между сивото му, безцелно съществуване и „неземните сребристи цве­тя", които зимата е начертала с „ледния си дъх" по стъклата на неговата бедна къщица. Пиянството му е горчив изблик на невъз­можността да води пълноценен живот, на своеобразен начин за бягство от суровата, убиваща всеки жизнен порив реалност. И той, както и другите образи в поемата „Зим­ни вечери", живеят в омагьосания кръг на своята обреченост. Разколебан е самият смисъл на човешкото съществуване - „жи­вот непотребен", което неизменно поставя въпросите за неспособността човек да се справи със заобикалящото го зло, за безизходицата, в която е поставен. Детайли­те от битовия реалистичен свят („завесата мръсна продрана", „стаята") засилват дра­матизма на обезсмисления човешки живот:

Завесата мръсна, продрана,

 и едър мъглив силует

 размахва ръцете в закана,

 от помисли странни обзет.

 Чрез плавен преход третата част визуа­лизира човешката мъка, представена чрез символиката на плача, на зимния сън и на „скрита тъга". Динамиката в художест­вения сюжет, предадена чрез образите на старите цигани, не контрастира на опус­тялото откъм радост човешко битие. Нап­ротив-присъствието на циганите, внуша­ващо на пръв поглед веселост и виталност, тук е натоварено с представата за вечната борба за оцеляване, която убива всеки жизнен дух и всеки порив за промяна. Те сякаш не въртят сечивата си, за да изкарат само своя хляб, но и за да изковат една по-добра съдба, убягвала им в дотогавашния живот:           Синкави, жълти и алени

 снопчета пламък трептят,

 в огнен отблясък запалени,

черни ковачи коват.

Цветовите характеристики от следваща­та картина, когато слепият старец и детето се завръщат от просия, са съвсем различ­ни. В нея преобладават багри като „злокобно сив", „черен мрак", „жълтопепелява", потвърждаващи пагубната затвореност и демоничност на пространството. То сякаш е наситено със смърт, а неговите обитате­ли са „незнайни силуети", лишени от плът, от индивидуалност и „потопени в хаоса намръщен", в който бавно се разтапят. В този мрачен и погубващ свят човекът е ли­шен от сакралните си духовни опори. Ми­зерията му отнема правото да живее -той дори не присъства, а само се „разтапя" в „на живота сивата мъгла". Самозагубването в безкрайното страдание градира в опи­санието на мъртвото момиче и на плаче­щата „старуха" в шестата част на поема­та. Тя показва може би в най-покъртител­ния му вид разрушаването на микрокос­моса на човека, загубил всяка искрица на­дежда за установяване на ред и хармония в личното му пространство. Смъртта от­нася не само живота на девойката, чието лице лирическият Аз вижда в „дъсченото, черно ложе"на ковчега, но и живота на стотици други нейни посестрими. Затова та­зи част от поемата завършва с един обоб­щаващ символно-метафоричен образ, ви­зиращ множеството погубени човешки съдби:

В прозореца свещите бледни

 целуват ледени цветя

 и в свойта кратка красота

цветята се топят безследно...

 Както е невъзможно човешкото пълно­ценно съществуване в условията на соци­алната мизерия, така става и невъзможно съществуването на красотата в един свят без духовност и без светлина. Последната част от цикъла затваря кръга на човешките страдания в тяхната всевечна цикличност: „ И пак край смълчаните хижи..." Кулмина­цията на човешките нещастия е изразена чрез скръбта в детските очи. Децата - най-светлото и чисто творение на този свят, са обречени на отчаяние, бедност и обезли­чаване в една действителност, в която кра­сотата, щастието и детската лъчезарност нямат място. В нея хората са „силуети", бродещи в мъглата на своето страдание, обречени да останат без бъдеще и без по­сока в живота. Разбитите човешки съдби, изгубили надеждата и възможността за по-добър живот, се самоунищожават сред мъртвилото на черния град и убиващата ги мизерия. Човекът в тази обстановка е лишен не само от инди­видуалност, но и от правото сам да твори битието си. Потискан от социалните неп­равди, той губи присъщия си порив за надмогване на страданието и му се подчиня­ва, превръщайки се в поредния „силует".

Поемата „Зимни вечери" е лишена от ти­пичния за Смирненски революционен ог­нен порив и е израз на едно много по-раз­лично, сякаш надраснало наивния оптими­зъм настроение. „Зимни вечери" е тъжна приказка за човешките страдания, причи­нени от бедността, за изгубените души, за разрушения свят на хиляди хора и за всев­ластната смърт; приказка, впечатляваща с реалните си и за жалост сякаш вечно актуални измерения, в които човешкият живот е видян единствено като низ от страдания и безнадеждност.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave