ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  -  „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”
/анализ/​​​​​​​

 

Със своето идейно-тематично и стилово своеобразие поезията на Христо Смирненски влива нова струя в развитието на бъл­гарската литература. Тя отговаря на потреб­ностите на своето време - годините след Първата световна война, когато се раздвиж­ват социалните пластове у нас и по цял свят.

Смирненски е един от първите урбанис­тични поети в нашата литература. Именно градът е онази социално-битова сцена, на която се разиграват различните случки в по­емата „Зимни вечери". Каменният град е сравнен с „гробница". Той е враждебен, мрачен, пуст, застинал в тишината и безна­деждността на сивата мъгла. Неговите сгра­ди са персонифицирани като страшни, ги­гантски живи същества, които гледат „злове­що" с „жълти стъклени очи", а тополата е превърната в призрак. Човешкото присъст­вие не стопля атмосферата на потиснатост, страх и заплаха, която цари наоколо, а ся­каш още повече увеличава напрежението. Стъпките отекват и се стопяват в тъмата са­мотно и отчуждено, а пък снегът под тях „хрупка с вопъл зъл и глух".

Изпитал  бедността на собствения си гръб и сам дете на крайните градски квартали, Смирненски има особено отношение към тях. Той не се страхува да надникне в „зим­ните вечери" на хората от социалното дъно. В „смълчаните хижи", зад „мътните стък­ла", сред голите стени и продраните завеси цари „бедност и грижа", мизерия и отчая­ние, породени от „безхлебието на бащата". „Безхлебие", което деформира неговото съз­нание и го тласка да излее своя гняв, озлобление и безсилие пред смазващия го живот върху жена си и децата си. Писъкът на деца­та и плачът на жената, която, омаломощена от болката, „проридава едва", очертават кръ­га на семейната трагедия, породена от со­циалния конфликт. Причините за страдани­ето все още не са осъзнати от героите, ма­кар че бащата вече е „от помисли странни обзет" и „размахва ръце в закана". Съчувст­вието на поета към страдащото семейство се връща като ехо към тях заедно със звъна на „цигулката разплакана" и с тъжните пес­ни на циганите-ковачи.

В ярък контраст с картината, пресъздава­ща съдбата на нещастното семейство, е следващата, в която под ударите на чуковете в силните ковашки ръце блика живот и пламък: в началото „разкъсан и блед", за да се развие и разгори миг след това в мощен огън от „жълти и алени снопчета ". Богатството на цветовата символика усилва още повече интензивността на победното чувство заедно със звъна на ритмичните удари на тежките чукове, които сякаш смазват стоманата -символ на злото. Тя „съска, пълзи", но побе­дена отстъпва, пръскайки наоколо „златни сълзи". Безпомощни пред силата на човеш­кия дух са и тънките „змийки от лед". Мета­фората на победената „стомана елмазена" от „черните ковачи" в „огнен блясък запале­ни", е символ не на заканата, а на настъпва­щите разгорели се пламъци на социалното недоволство, което ще помете злото, хвър­лило в отчаяние хората от социалните низи­ни.

В противовес на тази метафорично пре­дадена борба между доброто и злото, в след­ващата част от поемата отново централно място ще заеме глухата, безжизнена статичност на „гъстата мъгла", поемаща отново ролята на главен „герой". Мъглата като метафора-символ на безпросветното мъчени­ческо съществуване на границата на живота и смъртта, която присъства в цялата поема, е пресъздадена в една емоционално смис­лова градация, сменяйки съответно три пъ­ти своята цветова гама. Веднъж тя тегне със своя „злокобно-сив плащ", втори път е пред­ставена като „жьлто-пепелява", навявайки алюзия за смъртта със своето „зловещо праз­ненство". И трети път, вече на равнището на една кулминация, „на живота сивата мъгла"е хванала като в клещи хората, превръ­щайки ги в свои пленници на зла орис, коя­то „ледно тегне" над тях и ги „души". Смело можем да кажем, че в тази поема най-ярко се разкрива художественият маниер на Смирненски да прави своите поетични обоб­щения чрез символи-обобщения.

На фона на „завесата от черен мрак"' хо­рата се появяват и чезнат като призрачни „незнайни силуети". Такова „задгробно приз­рачно същество"е силуетът на „слепия ста­рик", придружен от детето, преди сенките им отново да се разтопят в мъглата. Призрачността и демоничността, които лъхат от тези иначе трогателни фигури, изкристали­зират в следващата част на по-друго ниво. Това е смъртта на девойката, пресъздадена с покъртителния детайл за „моминското ли­це в ковчега", със синекдохата „жълти скръс­тени ръце", с „бледножълти петна", с „плача на жената"... Отново улавяме почти недоловимия повей на топло съчувствие от стра­на на поета, изразено с художествения пох­ват на образния паралелизъм. Неповтори­ма нежност се усеща в целувката на свещи­те по заскрежените стъкла, които стопяват ледените цветя в тяхната „кратка красота", както смъртта е стопила краткия момински живот...

Неслучайно Смирненски оставя образи­те на двете деца на града накрая, в последната част на поемата, за да послужат за по­анта. Няма по-силно страдание от страда­нието на невинните деца, както и няма по-категорично обвинение срещу несправед­ливостта и жестокостта, на които те са под­хвърлени от социално поляризираното об­щество. Децата, бъдещето на една нация, са изхвърлени вън от параметрите на общес­твото и са захвърлени някъде на дъното му. Детски невинното им съзнание не може да схване още логиката на проявената към тях социална несправедливост. В „четящата се в очите им скръб" обаче, в треперещите от студ телца, когато снемат за отдих чувалчетата от гърба си, се долавя не само мъка­та, с която трябва да изкарат кората хляб, но и тъгата, заради едно детство без смях и иг­ри, така необходими, за да израснат здрави и жизнени. И все пак, не всичко е попарено и прекършено в техните души. Те са все още отворени за красотата и игривостта, което ги кара да се наслаждават на чудно въртя­щите се край тях снежинки. От една страна, те улавят тази красота в „някаква смътна по­чуда", свикнали само с мъката в безрадост­ното си детство. От друга страна, поетът от­ново, чрез похвата на образния паралели­зъм, ни внушава, че нежността и чистотата на душите им е сходна с тази на снежинки­те. И както белите „снежинки сребристи" па­дат „ в локвите и стават кал ", така се налага и алюзията, че същата съдба на безрадост­ното принизяване на човешкото съществу­ване в социалните низини ще сполети и де­цата.

Позицията на лирическия герой е позиция на състраданието, която обгръща емоцио­нално героите от целия цикъл. Нещо повече, той сам е един от тях, защото не само е поз­нал мизерията в собствения си живот, но и защото твърде рано е посетен от възпятата от него Жълта гостенка. Затова се обръща към всички унизени и онеправдани с обръщени­ето „Братя мои". Той го прави не само пора­ди личната си съпричастност към тях, но и с чувството за колективно социално братство на хората, споделящи еднаква жестока и тра­гична участ. Лирическият герой живее с на­деждата, че хората в това колективно братст­во ще се сплотят и заедно ще се борят за един социален порядък, който ще бъде ед­накво справедлив за всички, в който няма да има унизени и оскърбени, няма да има де­персонализация на личността.

И все пак, да се откаже човек от принци­пите на социалната справедливост, на лю­бовта към човека е равносилно на отказ от своето собствено достойнство, от своята човешка същност!

@bgmateriali.com

Изтеглиsave