1.Теоретична част:

Модулацията е процес, при който информационното съдържание на звуков, видео или цифров сигнал се предава на високочестотен носещ сигнал, предипоследният да се излъчи от радиопредавателя. Устройството, реализиращо процеса на модулация, се нарича модулационно стъпало(модулатор). Амплитудната модулация се използва широко в онези случаи на предаване на аналогова реч, при които са необходими прости радиоприемници (например при радиоразпръскване с търговски цели) или при които се осъществява връзка чрез йоносферно разпространение на радиовълните и е необходима тясна честотна лента (например радиовръзка при междуконтинентални самолети).

Нека модулиращият сигнал се изменя по закона: Sm(t)= Am.cosΩt , а носещият сигнал – по закона So(t)= Ao.cosWot .Аналитичният израз на обвиващата крива на модулирания сигнал е: A(t)=Ao+AmcosΩt.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave