1. Инвестиции (И) на БО:
а) същност и видове:

Под инвестиции се разбират паричните средства (капиталът), които чрезинвестиционния процес ще се трансформират в активи на БО, необходими заосъществяване на ПСД.

Под инвестиции ще се разбират, в широк аспект, не само паричните средства,но и материални, трудови, информационни и други ресурси, които чрезинвестиционния процес се преобразуват в активи на БО, необходими за осъществяванена ПСД.

Видове инвестиции:
1)И могат да бъдат парични или материални;
2)В зависимост от конкретната насоченост И биват:
- за ново строителство (огромни И);
- за разширение, реконструкция и модернизация;
- за маркетингови проучвания;
- за иновационна дейност – усвояване на нови изделия, усъвършенстванена съществуващи изделия или технологични процеси;
- за усъвършенстване на персонала;
- за други видове.

Структурата на И ще се изрази чрез относителния дял на отделните видове спрямообщата съвкупност...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave