КАК СЕ ПИШЕ ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТНА ОБСТАНОВКА В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ 

 

          Какво е описание на предметна обстановка в художествен текст

          Устен текст, който възпроизвежда описание на предметна обстановка в художествен текст, за да изрази естетическите представи на говорещия за описваните елементи и за да предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.
          Кратък текст, в който логическите акценти са върху предметните детайли, описани в художествената творба, и тяхната роля за изграждането на художествената атмосфера и за цялостните внушения на литературното произведение.
            Текст описание, в който присъстват и елементи на разсъждение. Възпроизвеждайки художественото описание, говорещият споделя разбирането си за ролята на предметните детайли за изграждането на художественото пространство, за въздействието на предметната обстановка, за връзката между нея и историческото време, изобразените събития и явления, преживяванията и характерите на героите.
          Устен текст с определена структура – начало, същинска част и край.
          Устен текст, в който са спазени правоговорните езикови норми.

          Как да създадете описание на предметна обстановка в художествен текст

          Прочетете внимателно художествената творба, в която описанието на предметна обстановка е съществен елемент.
          Помислете каква е ролята на описанието за изграждането на художествения текст. Потърсете отговори на следните въпроси:
          Чрез кои предмети е изградена обстановката?
          Каква картина съставят предметите?
          Какви свидетелства за историческо време, за социална сфера, за личностен свят са и отделните предмети, и сборът от тях?
          Каква е връзката между предметната обстановка и героите на произведението?
          Как предметната обстановка въздейства и участва в изграждането на посланията на литературната творба?
          Защо предметите са показателни за мисленето, чувствителността, светогледа и характерите на героите?
          Каква представа за автора създава предметната обстановка в художествената творба? Какви предмети улавя погледът на писателя и как той си служи с тях, за да изгради своето литературно произведение?
          Помислете защо бихте искали да споделите описанието на предметна обстановка в художествения текст.
          Преценете каква е вашата аудитория – познава ли тя художествения текст, какво е отношението й към него, какви са знанията й за текст описание и т.н.
          Набележете предметните детайли, които бихте искали да опишете. Обърнете специално внимание на епитетите в художествения текст – те са съществен елемент в някои описания.
          Помислете кои думи и изрази, използвани в художествения текст, ще запазите и кои ще замените със свои.
          Преценете каква е тяхната роля за въз-действието на съответната част от художествената творба.
          Формулирайте накратко своя коментар.
          Обмислете как ще структурирате изказването си – дали ще следвате хронологията на художествения текст, или ще групирате предметите според информацията, която носят, и според внушенията, които се постигат чрез тях.
          Предвидете обема (времетраенето) на вашето изказване.
          Ако имате възможност, изрепетирайте го, за да определите темпото на говорене, силата на гласа, интонациите, логическите ударения, паузите, защото те са изключително важни за възприемането на изказването.
          Спазвайте правоговорните норми.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave