Капиталът е имуществото на едно лице или организация, което се използваза осъществяване на стопанска дейност с цел получаване на печалба. От гледнаточка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства заосъществяването на производствено-стопанската дейност.

Видове капитал:

а) Според формата, в която се проявяват:
- Парична форма – средства , с които разполага организацията и които ще сеизползват за производствено-стопанска дейност.
- Вещна форма

б) Според ролята , която изпълняват за осъществяване на производ-стоп дейност.
- Основен – основополагаща роля за производ-стоп. дейност; материализирасе в ДА
- Оборотен – висока степен на обръщаемост; материализира се в КА.

в) Според източниците на осигуряване на капитала:
- Собствен – собственост на предприятието. Този капитал се разделя наосновен(образува се при учреждяване на БО и се регистрира поизикскванията на търг. Закон; има роля на гарант при паричнивзаимоотношения с други предприятия; трябва да съответсва на определенминимум)...
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave