БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Пробен изпит /Класна работа №2/

Въпроси с избираем отговор

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4.включително.

Скъпоценните камъни се оценяват по красотата и по прецизността на обработката, затова външният вид е най-важното им качество. Една от характеристиките, които правят камъка красив или желан, е неговият цвят.

Аметистът е вид кварц. При продължително излагане на слънчева светлина постепенно губи цвета си. Използва се в бижутерията и е класиран в разред полускъпоценни камъни.

Рубинът е скъпоценен камък, чието оцветяване се дължи преди всичко на следите от хром. Според древните поверия рубинът е камък на живота, който защитава и от чума.

Името на сапфира произлиза от гръцката дума, назоваваща неговия цвят. Тези камъни много често се използват за украса на корони. Смятало се, че сапфирът символизира властта, верността и скромността, а през Средновековието го наричали „епископ на камъните”, тъй като вярвали, че олицетворява висшите духовни ценности.

Скъпоценни и полускъпоценни камъни

Цвят

Прозрачни камъни

Непрозрачни камъни

 

Безцветни или бели

диамант, топаз, планински

кристал

 

бисер, опал

 

Черни

 

ахат, оникс

 

Червени

рубин

 

 

Виолетови

аметист

 

 

Сини и светлосини

сапфир

тюркоаз

 

Зелени

изумруд

нефрит

 

Жълти или оранжеви

 

кехлибар

 

 

1. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

А) И таблицата, и текстът съдържат една и съща информация.

Б) Няма връзка между информацията в текста и в таблицата.

В) Информацията от таблицата допълва информацията от текста.

Г) Таблицата изцяло илюстрира съдържанието на текста.

2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от текста и от таблицата?

А) Рубинът е прозрачен полускъпоценен камък.

Б) Аметистът е полускъпоценен камък с виолетов цвят.

В) Топазът е един от непрозрачните камъни.

Г) Кехлибарът е безцветен като планинския кристал.

3. В кой ред всички скъпоценни камъни са посочени в таблицата, но НЕ се споменават в текста?

А) диамант, топаз, сапфир

Б) кехлибар, нефрит, рубин

В) опал, тюркоаз, аметист

Г) изумруд, оникс, бисер                                                                                                                          

4. Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от таблицата.

Името на сапфира произлиза от гръцката дума, назоваваща ………………… цвят.

А) червения

Б) зеления

В) синия

Г) жълтия

5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение?

А) Вярваше в народната мъдрост, че денят се познава по сутринта.

Б) Закъснях за училище, защото дълго чаках автобуса на спирката.

В) От пресата научих, че гостуването на известната група се отлага.

Г) За да участват в конкурса, учениците трябва да напишат реферат.

6. Какъв е видът на подчиненото изречение?

Забранено е да се говори с шофьора по време на пътуването.

А) подчинено определително изречение

Б) подчинено допълнително изречение

В) подчинено обстоятелствено изречение

Г) подчинено подложно изречение

7. Кое твърдение е вярно за изречението? Знаех, че ще ме приюти, и му бях благодарен.

А) Запетаята пред съюза и отделя подчиненото изречение в сложното смесено изречение.

Б) Запетаята пред съюза и свързва главните изречения в сложното смесено изречение.

В) Запетаята пред съюза и отделя еднородни части в сложното смесено изречение.

Г) Запетаята пред съюза и отделя двете подчинени изречения в сложното смесено изречение.

8. В кое изречение подчертаният глагол е от свършен вид?

А) Престанах да вярвам в чудеса.

Б) Започнах да работя здраво.

В) Продължих да тренирам усилено.

Г) Искам да кажа цялата истина.

9. В кое изречение глаголните форми са в условно наклонение?

А) Не давайте подкрепа на глупеца!

Б) Ужасена от писъка, жената тичаше насам-натам.

В) На заека му омръзнало да студува.

Г) Бих пил вода и от планински извор.

10. Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава небрежно?

А) през куп за грош

Б) от игла до конец

В) на куково лято

Г) като по ноти

11. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?

В одата А) „Опълченците на Шипка” Иван Вазов изобразява Б) хиперболизирано В) и грациозно Г) битката при Орлово гнездо.

12. С коя от думите може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът

на изречението? Димитър добре се би в легията, но бе вироглав, не зачиташе реда. (Ст. Дичев)

А) свиреп

Б) своенравен

В) своеобразен

Г) срамежлив

13. Какъв е жанрът на творбата „Заточеници” от Пейо Яворов?

А) ода

Б) балада                                                                                                                                                        

В) елегия

Г) басня

14. Кое от посочените словосъчетания разкрива идеала на Ботевия лирически герой от

стихотворението „На прощаване в 1868 г.”?

А) „немили, клети, недраги”

Б) „тиха бяла Дунава”

В) „за правда и за свобода”

Г) „по скали и по орляци”

15. В коя част от композицията на разказа „Една българка” са представени оценката на баба Илийца за стореното от нея и житейската съдба на внучето ù?

А) в експозицията

Б) в завръзката

В) в кулминацията

Г) в епилога

16. Кой от цитатите НЕ се отнася до образа на Странджата от повестта „Немили-недраги”?

А) „... само кашляше упорито и пъшкаше...”

Б) „ ... най-снажен, дълголик, сух, жълт...”

В) „ ... един великан, който държеше висок червен байрак...”

Г) „ ... висок мъж... с лукави, дръзки очи...”

17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

И двете творби на Иван Вазов – „Опълченците на Шипка” и „Една българка” –

А) възхваляват достойния избор в робското време

Б) внушават, че герои са само онези, които се борят с оръжие в ръка

В) представят героичното човешко поведение

Г) разкриват величието на българския национален характер

18. Каква представа за Алековия герой Бай Ганьо създава изразът хем се кръсти, хем се усмихва?

А) набожен и весел

Б) лицемерен и нахален

В) притеснен и щастлив

Г) смирен и благодарен

 

Въпроси с отворен отговор

19. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено

фразеологичното словосъчетание, а срещу него във втората колона – цифрата, която

посочва значението му.

А) стъпквам в калта                           1) харесва ми

Б) лови ми окото                                2) унижавам

В) на две крачки                                 3) навсякъде

Г) под път и над път                          4) съвсем наблизо

20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– ... Какво търсиш тука, Илийце? – попита направо калугерът.

21. Запишете вида на изречението по състав Който сее ветрове, ще жъне бури. …………………..

22. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни

грешки, както и грешките в членуването.

Учените получавът сведения за пра историческият живот и от останките на от давна омрели разтения и животни. Изучавайки такива вкъменелости иследователите се стремят да научат повече и за динозавърите които са изчезнали преди 65 мильона години.

23. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, а във втората – името на твореца, за когото се отнасят съответните биографични факти.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

А. Роден в Калофер, първи син на възрожденския книжовник и учител Ботьо Петков.

Б. Съдия и прокурор в София, основоположник на българския туризъм, страстен пътешественик.

В. Най-малкият син на известен възрожденски поет и общественик, от когото наследява интереса към фолклора.

Г. Първият български професионален писател, роден в Сопот.

24. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено заглавието на всяка творба, а във втората – съответния ù жанр.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

А) „Една българка”

Б) „Заточеници”

В) „Неразделни”

Г) „Българският език”

25. Запишете в 2-3 изречения внушенията на израза будна кръчма, употребен в I глава на повестта „Немили-недраги”.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ с верните отговори

Въпрос

Отговор

 

Точки

 

1

В

 

1

2

Б

2

 

3

Г

2

 

4

В

2

 

5

В

2

 

6

 

Г

2

 

7

А

2

 

8

Г

2

 

9

Г

1

 

10

А

2

 

11

Г

1

 

12

Б

1

 

13

В

2

 

14

В

1

 

15

Г

1

 

16

Г

2

 

17

Б

 

2

18

Б

2

 

19

А – 2;

Б – 1;

В – 4;

Г – 3

за всеки правилен

отговор – по 1 т

4

 

20

Напр. Калугерът попита направо Илийца

какво търси тука.

 

2

 

21

 

Подчинено подложно изречение

3

 

22

Учените получават сведения за

праисторическия живот и от останките на

отдавна умрели растения и животни.

Изучавайки такива вкаменелости,

изследователите се стремят да научат повече и за динозаврите, които са изчезнали преди 65 милиона години.

 

за всяка открита

грешка –

по 1 т.

12

 

23

А – Христо Ботев;

Б – АлекоКонстантинов;

В – Пенчо Славейков ;

Г – Иван Вазов

 

за всеки правилен

отговор –

по 1 т.

4

 

24

А – разказ;

Б – елегия/стихотворение;

В –балада/стихотворение;

Г –ода/стихотворение

 

за всеки правилен

отговор –

по 1 т.

4

 

25

Примерни ключови изрази:

метафоричен/символен образ на родното;

българско пространство; „свое” място,

заместващо изгубения дом;

антитеза/контраст на „чуждата” и

враждебна земя; място, където се събират

хора с будно национално самосъзнание, с

буден дух, родолюбиви българи; място извън

негостоприемната и мрачна чужбина, в

друго измерение и др.

 

според употребените

ключови изрази

6

 

 

 

Работен лист

 

На…………………………………………………………………………………………….

 

въпрос

отговор

точки

1

 

 

1

2

 

2

 

3

 

2

 

4

 

2

 

5

 

2

 

6

 

 

2

 

7

 

2

 

8

 

2

 

9

 

1

 

10

 

2

 

11

 

1

 

12

 

1

 

13

 

2

 

14

 

1

 

15

 

1

 

16

 

2

 

17

 

 

2

18

 

2

 

19

А – ….;

Б – ….;

В – ….;

Г – ….

за всеки правилен

отговор – по 1 т

4

 

20

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

2

 

 

 

 

21

 

.…………………………………………………………….

 

3

 

22

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

за всяка открита

грешка –

по 1 т.

12

 

23

 

А – ……………………………..;

Б – ……………………………..;

В – …………………………….. ;

Г – ………………………………

 

за всеки правилен

отговор –

по 1 т.

4

 

24

 

А – ……………………………..;

Б – ……………………………..;

В – …………………………….. ;

Г – ………………………………

за всеки правилен

отговор –

по 1 т.

4

 

25

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

според употребените

ключови изрази

6

 

 

 

Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете трансформиращ преразказ от името на Деймън.

 

Двама приятели     /Из „Железният скиптър”, Никола Чалъков/

Когато Мик влезе в селото, всички вече спяха. Не се виждаше светлина в никоя от къщите. Най-старите от тях бяха построени от големи дървени трупи, потъмнели от времето. Повечето къщи бяха двуетажни, с малки неоградени дворове около тях, с покриви под лек наклон, за да се оттича водата при проливните дъждове, които през есента се изливаха над западните земи. По-новите къщи бяха от тухли, които селяните правеха в построената наскоро пещ. Къщата, в която живееше Мик, се намираше в източния край на селото. Беше стара, двуетажна постройка, вече започваща да губи борбата с времето и с природните стихии. Приближавайки се към нея, момчето видя, че в отсрещната къща някой още бодърстваше. Там живееше приятелят му Деймън.

Мик заобиколи къщата и влезе през задния вход. Отвори незаключената врата и пипнешком се придвижи по коридора до стаята си. Щом влезе вътре, се приближи до единствения прозорец. На перваза му, осветен от лунната светлина, той откри свещник с три свещи. Припряно ги запали с огнивото, което носеше в себе си. Трепкащата светлинка разкри скромната подредба на стаята. В дъното имаше старо легло, до него - неголям скрин от потъмняло дърво. До прозореца стоеше малка маса с два грубо сковани стола до нея. Подът бе покрит с голям килим с избледнели шарки. Мик седна на леглото и трескаво се зае да избере какво да вземе със себе си. Когато вдиша поглед към проскърцалата врата, с изненада позна среднощния посетител. Беше Деймън.

– Здрасти – каза той и пристъпи в стаята – видях, че се прибираш, и реших да видя какво правиш.

Деймън беше малко по-нисък от приятеля си, но и по-як. Черната му къдрава коса почти докосваше раменете. Чертите на лицето му бяха меки и фини и му придаваха дружелюбен вид, отговарящ на характера му. Сърцето на Мик се сви при мисълта, че ще трябва да се отправи на това рисковано пътуване, оставяйки зад себе си толкова верен приятел. Но той не искаше да подлага на опасност и него, взимайки го със себе си.

– Трябва веднага да замина, Деймън – подхвана той. – Спокойно, няма да ме има само двайсетина дена.

Деймън забеляза колко напрегнат и разтревожен е Мик. Нещо му се беше случило, но какво – той не знаеше.

– Къде ще отидеш? И защо точно сега, посред нощ? Криеш ли нещо от мен, Мик?

– Трябва бързо да стигна до Барн. Повече не мога да ти кажа, може само да ти навредя с това.

– Какво става, Мик? Защо си толкова потаен? Кажи ми защо искаш да заминеш. Може пък да успея да ти помогна с нещо.

– Не, не можеш – рязко отвърна приятелят му. – Задачата е поверена на мен!

– Няма ли да ми кажеш за какво всъщност става дума? – учуди се Деймън. – Каква е тази задача?

Мик се замисли. Трудно щеше да успее да излъже Деймън, а и не искаше да го прави. Можеше да му се довери, винаги бе споделял с него проблемите си и често бе получавал разумен съвет и помощ от приятеля си. Реши да му разкаже всичко, без да скрива нищо – за срещата и за двубоя между тайнствения конник и пратеника на Владетеля на Хаоса, дори за посланието, което трябваше да предаде. Дължеше поне това на приятеля си. После щеше веднага да замине.

Деймън изслуша разказа му и с всяка негова дума все повече се изумяваше. Мик му показа и елфическия кинжал, даден му от Алън. Деймън го разгледа със страхопочитание, но не го взе в ръце. Когато приключи разказа си, Мик се вгледа в приятеля си и се зачуди как той приема всичко това. Деймън помълча, смаян от случилото се с Мик. Вярваше му изцяло, а и странното оръжие доказваше думите му.

– Какво ще правиш, ако други като онзи... или онова, нападнало Алън, се появят из равнините? – попита го Деймън.

Той каза, че те ще наблюдават най-вече пътя, а и той ще ги отклони към реката...

– Знаеш ли, не мисля, че ще се справиш сам – бавно каза Деймън. Приятелството му с Мик беше по-силно от страха от неизвестното и той реши, че е длъжен да му помогне. – Ще дойда с теб.

Мик вътрешно се беше надявал на такъв отговор, макар и да не го беше признавал пред себе си. Той добре разбираше колко трудно е за приятеля му да вземе такова решение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave