КЛАСНА РАБОТА № 2
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 9 клас

(Вариант 1)

 

1. Авторът на „Пространно житие на Свети Кирил” е:
      А) Константин Преславски;
      Б) Иван Вазов;
      В) Черноризец Храбър;
      Г) Климент Охридски.

2. Какъв е жанра на творбата „Проглас към Евангелието” ?
      А) декламационна поезия с религиозно съдържание;
      Б) философско съчинение с научно съдържание;
      В) молитва;
      Г) полемично слово.

3. Кой е авторът на творбата „За буквите”?
      А) Климент Охридски;
      Б) Константин Преславски;
      В) Черноризец Храбър;
      Г) Йоан Екзарх.

4. Кой е авторът на „Азбучна молитва” ?
      А) Йоан Екзарх;
      Б) Черноризец Храбър;
      В) Климент Охридски;
      Г) Константин Преславски.

5. Каква е дейността на учениците на Кирил и Методий в България?
      А) възстановяват по памет Кирило-Методиевите преводи и създават оригинални произведения;
      Б) поддържат немското духовенство;
      В) разпространяват гръцкия език;
      Г) създават произведения на латински език.

6. През коя година е създадена славянската писменост?
      А) през 836 г.;
      Б) през 878 г.;
      В) през 843 г.;
      Г) през 855 г.

7. Житието е:
      А) повест за светец;
      Б) биография на светец;
      В) автобиография;
      Г) пътепис.

8. От колко стиха се състои „Азбучна молитва”?
      А) 40 стиха;
      Б) 30 стиха;
      В) 20 стиха;
      Г) 10 стиха.

9. Кога най-вероятно е създадено житието на Кирил?
      А) между 867 – 882 г.;
      Б) между 873 – 885 г.;
      В) между 868 – 872 г.;
      Г) между 883 – 889 г.

10. От кое произведение е цитатът: „Слепите ще прогледнат / глухите ще чуят буквеното слово”?
      А) от „Азбучна молитва”;
      Б) от „За буквите”;
      В) от „Проглас към Евангелието”;
      Г) от „Шестоднев”.

11. В кое от изреченията е допуснато неправилно членуване на съществителни имена от мъжки род?
      А) Под стряхата на един крак стои петела.
      Б) Снегът покрива двора, сламения покрив на кочината, затрънения плет.
      В) Неуважението на снахите дълбоко обиждаше стареца.
      Г) Денят се познава от сутринта.

12. Кой от фразеологизмите не е синоним на останалите?
      А) търси на хляба мекото;
      Б) на всяка тенджера – похлупак;
      В) вре си носа навсякъде;
      Г) на всяко гърне – мерудия.

13. В кое от следните изречения НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Никога не поглеждайте направо към слънчевото затъмнение – нито с опушено стъкло, нито пък през бинокъл или телескоп.
      Б) Когато е най-ярък, Уран може да бъде зърнат с невъоръжено око, стига да знаете, къде да го търсите.
      В) Много спътници, подобно на нашата Луна имат кратери, планини и долини.
      Г) Насочете към Слънцето бинокъл зад, който сте поставили голям картон.

14. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
      А) Слънцето привлича с мощни гравитационни сили всичко, намиращо се в обсег от над 6000 милиона километра от него, и го задържа в орбита около себе си.
      Б) Днес на учените са известни девет планети, но е възможно да съществуват и други, които все още не са открити.
      В) Слънцето, заедно с всички небесни тела, които кръжат около него образува Слънчевата система.
      Г) Човечеството все още не знае как точно функционира Вселената.

15. В кой от редовете всички думи са несамостойни (служебни )?
      А) той, ли, върху;
      Б) да, бял, че;
      В) ще, какъв, но;
      Г) бре, във, че.

16. Определете в коя от двойките думи отношението е както при двойката епос – лирика:
      А) род – жанр;    
      Б) проза – поезия.    
      В) разказ – повест;
      Г) стихотворение – ода;

17. Определете в коя от двойките думи отношението е както при двойката жанр – сюжет:
      А) завръзка – развръзка;
      Б) повест – пътепис;
      В) експозиция – епилог;
      Г) разказ – кулминация.

18. При коя от двойката думи отношението е същото както при двойката дърво – плод?
      А) поука – притча;
      Б) грозде – лозе.
      В) радост – труд;
      Г) майка – дете;

19. Думите разчитане, тълкуване, разбиране, вникване, интерпретиране, анализиране, аргументиране, обобщаване, като части на речта са:
      А) причастия;
      Б) отглаголни съществителни;
      В) глаголи;
      Г) прилагателни имена.

20. В кой ред думите не са синоними на останалите?
      А) разбиране, вникване;
      Б) аргументиране, обобщаване;
      В) разчитане, тълкуване;
      Г) интерпретиране, анализиране.

21. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) иследовател
      Б) изслушвам
      В) изтощен
      Г) изстинал

22. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) лунни
      Б) военни
      В) финни
      Г) обикновени

23. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) охранявам
      Б) осмивам
      В) осигурявам
      Г) усуетявам

24. В изречението: “Първите получиха предметни награди.” подлогът е изразен чрез:
      А) числително име;
      Б) местоимение;
      В) съществително име;
      Г) прилагателно име.

25. Коя от думите не е синоним на останалите?
      А) епос;
      Б) белетристика;   
      В) проза; 
      Г) поезия.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – А; 3 – В; 4 – Г; 5 – А; 6 – Г; 7 – Б; 8 – А; 9 – Б; 10 – В; 11 – А; 12 – А; 13 – А; 14 – В; 15 – Г; 16 – А; 17 – Г; 18 – Г; 19 – Б; 20 – Б; 21 – А; 22 – В; 23 – Г; 24 – А; 25 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave