КЛАСНА РАБОТА № 2
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 9 клас

(Вариант 2)

 

1. Какъв е жанра на произведението „За буквите”?
      А) молитва;
      Б) полемично слово;
      В) житие;
      Г) похвално слово;

2. Кога е създадено произведението „Азбучна молитва”?
      А) около 848 г.;
      Б) около 867 г.;
      В) около 859 г.;
      Г) около 894 г.

3. Кое е най-значимото постижение на Кирил и Методий?
      А) създават гръцката азбука;
      Б) създават латинската азбука;
      В) създават старобългарския книжовен език;
      Г) създават Библията.

4. Кой е авторът на „Азбучна молитва”?
      А) Йоан Екзарх;
      Б) Иван Вазов;
      В) Константин Преславски;
      Г) Климент Охридски.

5. Към кой период от старобългарската литература спадат произведенията: „За буквите”, „Азбучна молитва”  и „Проглас към Евангелието”?
      А) Литература от епохата на византийското владичество (1018 – 1187 г.);
      Б) Литература на Второто българско царство (1331 – ХV век).
      В) Долитературен период (681 – 886 г.);
      Г) Литература на Първата българска държава (886 -1018 г.);

6. Авторът на „Пространно житие на Свети Кирил” е:
      А) Константин Преславски;
      Б) Иван Вазов;
      В) Черноризец Храбър;
      Г) Климент Охридски.

7. Каква е дейността на учениците на Кирил и Методий в България?
      А) възстановяват по памет Кирило-Методиевите преводи и създават оригинални произведения;
      Б) поддържат немското духовенство;
      В) разпространяват гръцкия език;
      Г) създават произведения на латински език.

8. Житието е:
      А) повест за светец;
      Б) биография на светец;
      В) автобиография;
      Г) пътепис.

9. Какъв е жанра на творбата „Проглас към Евангелието”?
      А) декламационна поезия с религиозно съдържание;
      Б) философско съчинение с научно съдържание;
      В) молитва;
      Г) полемично слово.

10. През коя година е създадена славянската писменост?
      А) през 836 г.;
      Б) през 878 г.;
      В) през 843 г.;
      Г) през 855 г.

11. Посочете вярното твърдение! В аргументативния текст:
      А) разказват се случки и събития;
      Б) равностойно се описва, преразказва и разсъждава;
      В) преобладава описанието на предмети и явления;
      Г) чрез разсъждения се защитава лична позиция.

12. В кое от следните изречения е употребено условно наклонение?
      A) Не чети на слаба светлина – ще увредиш очите си.
      Б) Бих ти услужил с удоволствие, но самият аз също съм затруднен.
      В) Ще се разхождаме дълго из пролетната гора.
      Г) Имало едно време един дядо и една баба.

13. Какво е значението на фразеологизма: “гледам с четири очи”?
      А) кривоглед съм;
      Б) наблюдавам много внимателно;
      В) гледам през очила;
      Г) намесвам се в чужда работа.

14. Посочете излишното.
      А) повест;
      Б) епос;
      В) лирика;
      Г) драма.

15. Определете в коя от двойките думи отношението е както при двойката ода – поезия:
      А) епос – повест;
      Б) проза – роман;
      В) лирика – стихотворение;
      Г) разказ – белетристика.

16. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) софиянец
      Б) италиянец
      В) идеален
      Г) християнски

17. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) рекъл
      Б) камак
      В) неприязън
      Г) казал

18. В кое от изреченията е употребена експресивна лексика?
      А) Ученикът е задължен да носи в училище лична карта и ученическа книжка.
      Б) Часът беше девет и половина.
      В) Ще ме хване той натясно – когато си види ушите без огледало.
      Г) Изречения, свързани помежду си по смисъл, образуват текст.

19. При коя от двойката думи отношението е същото както при двойката посаждам – отсичам?
      А) вземам – давам;
      Б) създавам – унищожавам;
      В) разкопавам – събирам;
      Г) казвам – поучавам.

20. При коя от двойката думи отношението е същото както при двойката Евангелие – Лука?
      А) Каравелов – повест;
      Б) книга – автор;
      В) Езоп – басня;
      Г) песен – певец.

21. Цитатът: „трябва да се отсече и изгори", съдържа:
      А) две форми на съставно глаголно сказуемо;
      Б) три сказуеми;
      В) съставно именно сказуемо;
      Г) сложна глаголна форма.

22. В кой ред думите не са синоними на останалите?
      А) разбиране, вникване;
      Б) аргументиране, обобщаване;
      В) разчитане, тълкуване;
      Г) интерпретиране, анализиране.

23. Коя от думите не е синоним на останалите?
      А) епос;
      Б) белетристика;   
      В) проза; 
      Г) поезия.

24. В кое от следните изречения НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Никога не поглеждайте направо към слънчевото затъмнение – нито с опушено стъкло, нито пък през бинокъл или телескоп.
      Б) Когато е най-ярък, Уран може да бъде зърнат с невъоръжено око, стига да знаете, къде да го търсите.
      В) Много спътници, подобно на нашата Луна имат кратери, планини и долини.
      Г) Насочете към Слънцето бинокъл зад, който сте поставили голям картон.

25. В кой от редовете всички думи са несамостойни (служебни )?
      А) той, ли, върху;
      Б) да, бял, че;
      В) ще, какъв, но;
      Г) бре, във, че.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – В; 5 – Г; 6 – Г; 7 – А; 8 – Б; 9 – А; 10 – Г; 11 – Г; 12 – Б; 13 – Б; 14 – А; 15 – Г; 16 – Б; 17 – Б; 18 – В; 19 – Б; 20 – Б; 21 – А; 22 – Б; 23 – Г; 24 – А; 25 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave