КЛАСНА РАБОТА  по БЕЛ 6 клас  № 1
Име.......................................................................................................  № ........ Клас........
 


Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително.
         Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл вниманието на гърците и става тяхна колония. Гърците го наричат Месамбрия и го превръщат в голям град, с естествена защита откъм морето и сушата. Тогава се изграждат водопровод и канализация, крепостни стени от камък, амфитеатър, светилища.
        Разцветът на града се дължи на ролята му като морски търговски център, който поддържа търговски връзки с градове от целия стар свят. Тук са се секли златни и бронзови монети още от V в. пр. Хр. 
      През І в. пр. Хр., след като не е могъл да се защити, градът се предава на римляните, за да не бъде разрушен. През 812 г. той е превзет от кан Крум. Най-големия си разцвет градът достига по времето на цар Иван Александър, когато са построени повече от 40 църкви. Техният брой прави  Несебър града с най-много църкви на глава от населението в световен мащаб.
     През 1366 г. градът е превзет от граф Амедей ди Савоя, който го предава по-късно на Византия. През 1453 г. градът е завладян от Османската империя.
Заради своите природни забележителности и уникални паметници от различни епохи Старият град Несебър е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

1. Текстът е откъс от: 1т.
а) литературна творба;                                              
б) обява на туристическа фирма;
в) съчинение описание;                                            
г) историческа статия.

2. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста? 1т.
а)
Старият Несебър е възникнал преди повече от 32 века на малък полуостров. 
б) Градът става морски търговски център и в него започват да са секат монети.
в) През І в.пр. Хр. римляните превземат Месембрия и я разрушават до основи.
г)  Несебър е  градът с най-голям брой  църкви на глава от населението в света.

3. Кое твърдени е  вярно според текста? 1т.
а)  
Когато става колония, градът не е имал защита откъм морето и сушата.
б)  В Месембрия са изградени крепостни стени, водопровод  и амфитеатър.
в) Най- големия си разцвет Несебър достига по времето на цар Иван Асен.
г)  Градът е превзет от граф Амедей ди Савоя, а после е преден на Венеция.

4. В кой ред всички изброени думи, употребени в текста, са термини? 1т.
а)  полуостров, колония, империя, мащаб;                                              
б)  постройка, защита, разцвет, търговия;
в)  монета, забележителност, битка, бой ;                                            
г)  църква, паметник, наследство, списък.   

5. Кое твърдение НЕ е вярно за научния текст? 1т.
а)  Основното глаголно време е сегашно.                                              
б)  Посочват се конкретни научни факти.
в)  Изразяват се вълнения и настроения.
г)  Обясняват се   явления и процеси.
6. Докажете с примери, че подчертаните думи в текста съдържат подвижно Ъ.  4т.
гърците -  ...................                              
превръщат - ..............................                                                
дължи -  ......................                              
връзки -. ....................

7. В кой ред всички изброени думи от текста съдържат непостоянно Ъ? 1т.
а)  амфитеатър, камък, сякъл, църква;                                              
б)  дошъл, тежък, свързан, Несебър;
в)  могъл, Александър, метър, откъм ;                                            
г)  дълъг, център, малък, привлякъл.   

8. В кой ред има дума, която НЕ  съдържа променливо Я? 1т.
а)  припрян, прострян, преживян, пропилян;                                              
б) захладнял, заздравял, забогатял, застоял ;
в)  разгневен, разместен, разпенен, разменен;                                            
г)   десница, плесница, железница, светкавица.   

9. В кой ред всички изброени думи  съдържат променливо Я? 1т.
а)  лягам, посягам, бягам, напрягам;                                              
б)  растял, редял, разболял, разкаял;
в)  сряда, хиляда, сядам, заповядам ;                                            
г)  домилял, дожалял, люлял, люляк.

10. В кой ред всички думи са написани правилно? 1т.
а)  обикновенно, писменна, финно;                                              
б)  радостта, ароматта, благодатта;
в)  надписвам, разчисвам, прелиствам ;                                            
г)  обезсмъртен, чувство, нравствен.

11. Запишете в таблицата местоименията от текста. 10 т.
Такъв концерт е подходящ за всеки, който обича класическата музика, и за тези, които искат      да чуят нещо  прекрасно и хармонично. Ще Ви запознаем какви знания трябва да имате, за да  разберете тази музика. Ако имате някакви въпроси, ще ги зададете към някого от музикантите.

Показателно 
местоимение
Въпросително
местоимение
Относително
местоимение
Обобщително
местоимение
Неопределително
местоимение
         
         
         

12. Запишете  имената на авторите  и какви са  творбите им. 3 т.
а) „ Хубава си, моя  горо”- ..............................................................
б) „ Отечество любезно, как хубаво си ти!”- ...............................................................
в) „ Косачи” - .....................................................................

13. Съотнесете  посочените теми с произведенията. 3 т.
а) „ Хубава си, моя  горо”                                               1. Красотата на родината и недооценяването й.
б) „ Отечество любезно, как хубаво си ти!”                  2. Гурбетчийството и мястото на словестното         
                                                                                           изкуство в живота на човека.
в) „ Косачи”                                                                     3. Красотата на родната природа и тъгата по нея.

14. Какви изразни средства са подчертаните думи?   2 т.        
 „твойте буки и дъбове,
    твойте шуми гъсти
    и цветята, и водите
    агнетата тлъсти
             ................................................................................................

15.  Кои изрази са употребени с преносно значение?      2 т.                                   
а)  той не може, дорде е жив, да те заборави.
б)  като куршум пада на сърцето
в)  кога види как пролетта старостта изпраща
г)  а комуто стане нужда веч да те остави
д)  само скръб и жалост

16.  Свържете произведенията с цитатите. 3 т.
а) „Хубава си, моя  горо”                                          1. „Тъмни, шумнати храсти затулят кладенчето.”
б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!”             2. „горите ти са пълни с хармония и хлад”
в) „Косачи”                                                                3.  „и цветята, и водите, агнетата тлъсти”

17. Кой цитат НЕ е свързан с образа на гората в „Хубава си, моя  горо”? 1т.
а) „миришеш на младост”;                              
б) „земята пълна с цвете, небето със брилянти”;
в) „вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост”;
г) „и божурът, и тревите, и твойта прохлада”.

18. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха..... умни очи”?  1 т.
а) Лазо;                                 
б) Благолаж;                     
в) Стамо;                   
г) Гургул.

19. Пейзажът в началото на разказа „Косачи” изобразява: 1т.
а) пролетна вечер в Софийското поле;
б) лятна нощ в Тракийското поле;
в) есенна нощ край Искър;
г) лятна нощ в Добруджа. 

20. Каква е ролята на пейзажа в разказа „Косачи”? - 10 т.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

 

 

 

Отговори на теста

1.-г; 2.-в; 3.-б; 4.-а; 5.-в; 
6. - гръцки, превърна, длъжен, връв; 
7.-г; 8.-б; 9.-в; 10.-г;
11.
Показателно местоимение  – тези, тази    
Въпросително местоимение  - какви    
Относително местоимение    - който, които
Обобщително местоимение     - всеки
Неопределително местоимение  – някакви, някого, нещо
12.-а.- Л. Каравелов; б.-Ив. Вазов; в.-Е. Пелин
13. – а.-3; б.-1; в.-2;   
14. – епитети;   
15.–б, в;   
16.- а.-3, б.-2, в.-1;  
17.-б; 18.-б; 19.-б
20. Разказът ”Косачи” започва с незабравимата природна картина на прохладната лятна нощ над безкрайното Тракийско поле. Пейзажът е одухотворен. Той създава внушение за тайнственост и приказност и чувство за нежен лиризъм. Чрез него авторът ни запознава със своите герои, чиято участ е да бъдат далеч от дома, да се трудят, за да има как да преживеят. Природните картини в разказа са описани с помощта на много изразни средства. Използвани са метафори (Марица разказва “невнятни приказки на нощта”), епитети (”лениво спокойствие”, „копринена река”)

 

Точки 13 – 14 15 – 17 18 – 20 21 – 23 24 – 26 27 – 29 30 – 32 33 – 35 36 – 39 40 – 42 43 – 45 46 - 48 49 – 50
Оценки 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6

@bgmateriali.com

Изтеглиsave