Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 

 

Прочетете текст 1 и се запознайте със схемата (текст 2), за да си припомните празниците.

      Текст 1
      – Драги слушатели, намирам се в залата на драматичния театър, където всеки момент ще започне празничният концерт. До мен са няколко ученици. Добър ден! Предполагам, че в училище учите история на България, какво се е случило на този ден?
      – 6 септември е ден на Независимостта, национален празник.
      – Не е ден на Независимостта, а на Съединението на България.
      – Драги слушатели, приятна изненада: в разговора се включва друг ученик. Знаеш ли защо празникът се нарича ,,Съединение“? 
      – Да, напук на Великите сили, българите се вдигат на въстания и съединяват Княжество България и Източна Румелия. П – п
      – Напук?! Ааа, защо пък не – напук! Личи, че си голям патриот! Как се казваш?
      – Бранимир Лазаров.
      – Приятен празник, Бранко, на теб и на твоите приятели! На 22 септември може пак да се срещнем тук. Но сега концертът започва...

      Текст 2

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Официални празници Национални празници
1. Нова година 1 януари
2. Великден април/май
3. Ден на труда и международната работническа солидарност 1 май
4. Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия 6 май
5. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май
6. Ден на Съединението на България – 6 септември
7. Ден на независимостта на България 22 септември
8. Ден на народните будители 1 ноември
9. Бъдни вечер 24 декември
10. Рождество Христово (Коледа) 25 декември
Освобождението на България от османско иго 3 март

1. Каква е връзката между текст 1 и текст 2?
      а) Информацията от текст 2 е представена в текст 1.
      б) Текст 2 предоставя по-пълна и подробна информация за факти, засегнати в текст 1.
      в) И в двата текста се обсъжда националният празник на България.
      г) В текст 2 се посочват датите на празниците, докато в текст 1 те липсват.

2. В диалога на текст 1 е допусната грешка, която остава непоправена от общуващите.
Коя е тя? Помогнете си с текст 2.
      а) На 22 септември се отбелязва Независимостта на България.
      б) На 6 септември се отбелязва Съединението на България.
      в) Княжество България се съединява с Източна Румелия.
      г) Съединението на България е национален празник.

3. Защо текст 1 завършва с предположение за среща на 22 септември? Тогава се отбелязва:
      а) Независимостта на България
      б) Съединението на България
      в) Ден на труда и международната работническа солидарност
      г) Гергьовден

4. Кое обединява празниците Бъдни вечер, Коледа и Нова година (вж. Текст 2)?
      а) Тези празници са религиозни.    
      б) И трите празника са национални,
      в) Те са зимни празници.    
      г) И трите празника са християнски.

5. По какво празникът Великден се различава от останалите (вж. Текст 2)?
      а) Включен е в празничния календар.
      б) Официален празник е.
      в) Няма точна, конкретна дата, защото е подвижен празник.
      г) Пролетен празник е.

6. На какво е посветен концертът според текст 1?
      а) Учениците имат патронен празник.
      б) Ще се отбележи Независимостта на България.
      в) Ще се отбележи националният празник на България.
      г) Ще се отбележи Съединението на България.

7. Текст 1 е предназначен за:
      а) печатна медия    
      б) електронна медия - радио
      в) електронна медия - телевизия    
      г) електронна медия - интернет

8. Употребата на думата напук предизвиква такава реакция, защото:
      а) неуместно е употребена    
      б) не е записана правилно
      в) е остаряла дума    
      г) е употребена грешно

9. Коя дума е записана грешно?
      а) материал 
      б) италианец    
      в) индустриалец    
      г) вегетариянец

10. Излишната дума е:
      а) включвам 
      б) изключвам    
      в) присъединявам    
      г) прибавям

11. Коя дума е чуждица?
      а) полюс    
      б) абсцес
      в) критикувам
      г) рекет

12. Коя дума е остаряла?
      а) врата    
      б) порта    
      в) вратник    
      г) портал

13. Определете какъв е видът на текст 1 (по цел на създаване). Мотивирайте отговора си.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Запишете кои са общуващите в текст 1.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Дайте пример от текст 1 за:
неутрална лексика — …………………………………………………………………………………………………
експресивна лексика — …………………………………………………………………………………………….    
домашна дума — ……………………………………………………………………………………………………….    
заемка — ………………………………………………………………………………………………………………….

16. Определете речниковото и граматичното значение на думата.
напук — …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….........................................

17. Променете числото на думите:
червей — ……………………………………………………………………………………………………………….
видял — …………………………………………………………………………………………………………………
позиции — …………………………………………………………………………………………………………….

18. Редактирайте: Неее шевствието незапочна от булеварт „Владайско възстание“ а от
ъгала на „Ботевгратско шосе“.

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

19. „Вятър ечи, Балкан стене“ е:
      а) разказ               
      б) стихотворение            
      в) народна песен           
      г) приказка

20. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Стани, стани, юнак балкански“?
      а) Творбата събужда чувства на патриотизъм, на човешка гордост и достойнство.
      б) Призивът „всички на оръжие“ се повтаря във всяка строфа на творбата.
      в) Образът на съня е свързан с бездействието на българския народ.
      г) Лирическия говорител в творбата е родолюбец с чувство за човешко достойнство и чест.

21. Кой проблем НЕ е разгърнат в  творбата „На прощаване в 1868 г.“?
      а) житейският избор                                
      б) борбата за свобода
      в) славянската взаимопомощ                  
      г) героичната смърт

22. Кое твърдение е вярно за „На прощаване в 1868 г.“?
      а) Майката е възпитала достоен и свободолюбив син, затова трябва да разбере и приеме избора му.
      б) В творбата са противопоставени образите на робския сън и на юнака, призоваващ към събуждане. 
      в) В произведението е внушена мисълта за славянска солидарност.
      г) За заглавие на творбата служи първият й стих.

23. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „На прощаване в 1868 г.“?
      а) Лирическият герой е силна и волева личност, действена и борбена, с ярко подчертани родолюбиви чувства.
      б) Годината „1868 г.“ в заглавието се свързва с избухването на Априлското въстание.
      в) Образът на „тиха бяла Дунава“ е знак на границата между родина и чужбина, робство и свобода.
      г) Майката трябва да предаде завета на загиналия си син на братята му, за да продължат борбата.

24. Кой образ НЕ е от „На прощаване в 1868 г.“?
      а) знаме да развие                                      
      б) байрак във ръка
      в) левове златни                                         
      г) венци и китки

25. Кой израз е с преносно значение?
      а) първо чадо                                              
      б) да ходим, да се скитаме
      в) куршум пропей                                      
      г) баща и братя

26. Кой проблем НЕ е разгърнат в творбата „На прощаване в 1868 г.“?
      а) паметта за подвига и саможертвата     
      б) освобождението на отечеството
      в) победното завръщане                            
      г) красотата на родната природа

27. В първата глава на „Немили-недраги“ хъшовете разговарят за: 
      а) юначните битки и славните подвизи в миналото
      б) скиталчеството, глада и изпитанията в настоящето
      в) останалите в родните домове близки
      г) носталгията си по изгубеното отечество

28. В описанието на кръчмата на Знаменосеца НЕ са откроени знаците на:
      а) несретата и героизма                           
      б) презрението и равнодушието
      в) свободолюбието и мизерията             
      г) страданието и патриотизма

29. Поводът за речта на Странджата е спречкването между:
      а) Димитрото и Мравката                      
      б) Мравката и Македонски
      в) Македонски и Димитрото                 
      г) Бръчков и Македонски

30. Какво подарява умиращият знаменосец на младия Бръчков?
      а) къс от старо знаме и пистолет, с който е стрелял срещу тираните
      б) къс от старо знаме и мемоара на Революционния комитет
      в) сабята, с която се е бил, и мемоара на Революционния комитет
      г) сандък, пълен с пари и ценни книжа

31. В кой ред НЯМА думи с преносен смисъл?
      а) Едничкото нещо, което го отличаваше от истинските селяни, беше револверът. ..
      б) ... нощем малки огънчета весело блещукаха. ..
      в) Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата..
      г) ... на север се разстилаше един неясен хаос, пепеляв, неопределен...

32. Защо Македонски се прекръства, преди да премине по импровизирания мост?
      а) Страхува се за здравето и живота си.               
      б) Страхува се от дълбоката ледена вода.
      в) Страхува се за успеха на мисията си.               
      г) Страхува се за силата на вярата си.

33. Какво означава изразът „умиха лицето си“?
      а) Изразиха мнението си.                               
      б) Върнаха достойнството си.
      в) Отговориха на нападките.                         
      г) Избраха чистотата.

34. Посочете две качества на Левски, разкрити в десета глава. 
      Първо: .................................................................................................................
      Второ:...................................................................................................................

35. Каква е съдбата на Македонски в свободна България? 
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

Точки:…..            Оценка:……………………………………………………………………………

 

 

 

 

Отговори:
1-б; 2-г; 3-а; 4-в; 5-в; 6-г; 7-б; 8-а; 9-г; 10-б; 11-г; 12-в;
13. Текстът е репортаж, защото предава актуална информация от мястото на събитието. 
14. репортер, ученици, Бранимир. 
15. неутрална лексика - слушатели; домашна дума - добър; експресивна лексика - напук; заемка - концерт 
16. напук - нарочно, наречие
17. червеи, видели, позиция
18. Неее, шествието не започна от булевард „Владайско въстание“, а от ъгъла на „Ботевградско шосе“.
19-б; 20-б; 21-в; 22-а; 23-б; 24-а; 25-в; 26-г; 27-а; 28-б; 29-а; 30-б; 31-а; 32-в; 33-б;
34. Например: Първо: предпазливост. 
                         Второ: загриженост за делото.
35. текст: В боя срещу поробителите при Гредетин и с мисълта за родината умират повечето от героите на повестта "Немили-недраги". Остава жив единствено Македонски. Съдбата на Македонски е нерадостна и безславна. Дочакал свободата, той става свидетел на живота в нова България. Но този живот е "една дълга агония". Мечтите на героя отново са се разминали с действителността. Той пак е самотник в едно общество, забравило идеалите на борците. Този път Македонски е "немил-недраг" в собствената си свободна родина и вече няма какво да противопостави на студенината и отчуждението. Изгнанието в отечеството е най-страшно - това внушава Вазов чрез трагичния финал на своята повест. Студената декемврийска мъгла и презрението на румънското общество в началото на творбата не са толкова потискащи, колкото тъжният финален акорд на тази повест, разказваща за живота и страданията на българските хъшове, неприети в чуждата страна преди Освобождението, но останали извън течението на живота, "немили-недраги" и в своята свободна България.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave