Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


Прочетете текстовете. Те ще са ви полезни при националното външно оценяване (НВО).

      Текст 1

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

      Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.
      Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.
      Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Може да работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори.
      За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със знак 
X буквата на избрания от Вас отговор.
Например:


Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака
X буквата на друг отговор, който приемате за верен.
Например:

      За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор.
      Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.
      Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака
X. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.
      ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

                                                                                        Министерство на образованието и науката

      Текст 2
       Днес се проведе националното външно оценяване по български език и литература, на което се явиха 56 125 седмокласници. Изпитът съдържаше два модула: тест от 25 задачи и преразказ на непознат текст от името на герой. Задачите по български език и литература са два типа: със структуриран отговор и с кратък свободен отговор.
      В срок от пет работни дни след обявяването на резултатите учениците, придружени с родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа.

1. Каква е връзката между двата текста?
      а) Съдържат пожелания за успех.
      б) Дават указания за работа при НВО.
      в) Информират за вида на тестовите задачи.
      г) Препоръчват да се работи внимателно.

2. Открийте ГРЕШНИЯ отговор. Тестът е представен в:
      а) текст 1    
      б) текст 2
      в) и в двата текста    
      г) в нито един от двата текста

3. Къде трябва да се отбелязват отговорите на теста?
      а) В листа за отговори.    
      б) В тетрадката по български език.
      в) В тестовата книжка.    
      г) Върху бели листи А4.

4. НЕ е вярно, че някои от задачите в теста са:
      а) със структуриран отговор    
      б) с четири верни отговора
      в) с кратък свободен отговор    
      г) само с една възможност за верен отговор

5. За двата текста е вярно, че:
      а) до пет дни резултатите ще бъдат известни.
      б) трябва да се пише само с черен химикал.
      в) грешките в свободните отговори се отбелязват с X.
      г) учениците могат да се запознаят с проверената си изпитна работа.

6. Текст 2 е:
      а) репортаж    
      б) интервю
      в) информационна бележка    
      г) художествен текст

      ПРОЧЕТЕТЕ ПОДЧЕРТАНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ В ТЕКСТ 1 И ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАДАЧИТЕ ОТ 7. ДО 9.

7. По състав изречението е:
      а) сложно съставно      
      б) сложно съчинено
      в) просто
      г) сложно смесено

8. Глаголните форми са:
      а) преизказни    
      б) в изявително наклонение
      в) в повелително наклонение    
      г) в условно наклонение

9. Думата официалният е членувана с пълен член, защото:
      а) е част от съставно сказуемо
      б) е подлог в изречението
      в) е определение към подлога    
      г) е допусната грешка

10. В кое изречение е допусната грешка?
      а) Госпожо, бихте ли ми помогнали да попълня данните си?
      б) Бихте ли ми обяснил, господине, къде да поставя малкия плик?
      в) Благодаря госпожице, бяхте много изчерпателна.
      г) Господине, бихте ли ми услужили с химикал?

11. Запетаите в последното изречение от текст 2 отделят:
      а) прости изречения
      б) обръщение
      в) еднородни части
      г) обособена част

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) Вълчан излезе на двора, за да залости дървената порта и да затвори овцете.
      б) Любопитството надделя и тя повдигна кърпата, за да види, какво има вътре.
      в) Станка остави лъжицата, въпреки че гладът я караше да се присвива.
      г) Автобусът, който щеше да я отведе в града, закъсняваше вече цял час.

13. Предложете синонимни варианти на изречението Развълнуван и уплашен, първокласникът, стискайки букета с цветя, прекрачи прага на класната стая.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Препишете едно изречение от текст 1 или текст 2, в което е употребена глаголна форма в повелително наклонение.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Членувайте: Трети…..…… участник е кандидат…….., който има най-големи………. шанс да успее.

16. Препишете изречението, като добавите уточнението висящ на стената. Портретът изобразяваше майора в параден костюм.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

17. Преобразувайте непряката реч в пряка.
Поетът благодари на водещия за топлото посрещане.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

18. Редактирайте: Това беше доставения от Гърция октопот който размразен и порциран трябваше да увалям в брашното.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

Отговори:
1. в. 2. г. 3. а. 4. б. 5. г. 6. в. 7. г. 8. б. 9. а. 10. б. 11. г. 12. б.
13. Развълнуван и уплашен, първокласникът прекрачи прага на класната стая, като стискаше букет с цветя.
14. Запомнете!
15. Третият участник е кандидатът, който има най-големия шанс да успее.
16. Портретът, висящ на стената, изобразяваше майора в параден костюм.
17. – Благодаря за топлото посрещане - каза поетът на водещия.
18. Това беше доставеният от Гърция октопод, който, размразен и нарязан на порции, трябваше да овалям в брашното.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave