Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас


 

Прочетете текст 1 и се запознайте със схемата (текст 2), за да си припомните празниците.

      Текст 1
      – Драги слушатели, намирам се в залата на драматичния театър, където всеки момент ще започне празничният концерт. До мен са няколко ученици. Добър ден! Предполагам, че в училище учите история на България, какво се е случило на този ден?
      – 6 септември е ден на Независимостта, национален празник.
      – Не е ден на Независимостта, а на Съединението на България.
      – Драги слушатели, приятна изненада: в разговора се включва друг ученик. Знаеш ли защо празникът се нарича ,,Съединение“? 
      – Да, напук на Великите сили, българите се вдигат на въстания и съединяват Княжество България и Източна Румелия. П – п
      – Напук?! Ааа, защо пък не – напук! Личи, че си голям патриот! Как се казваш?
      – Бранимир Лазаров.
      – Приятен празник, Бранко, на теб и на твоите приятели! На 22 септември може пак да се срещнем тук. Но сега концертът започва...

      Текст 2

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Официални празници Национални празници
1. Нова година 1 януари
2. Великден април/май
3. Ден на труда и международната работническа солидарност 1 май
4. Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия 6 май
5. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май
6. Ден на Съединението на България – 6 септември
7. Ден на независимостта на България 22 септември
8. Ден на народните будители 1 ноември
9. Бъдни вечер 24 декември
10. Рождество Христово (Коледа) 25 декември
Освобождението на България от османско иго 3 март

1. Каква е връзката между текст 1 и текст 2?
      а) Информацията от текст 2 е представена в текст 1.
      б) Текст 2 предоставя по-пълна и подробна информация за факти, засегнати в текст 1.
      в) И в двата текста се обсъжда националният празник на България.
      г) В текст 2 се посочват датите на празниците, докато в текст 1 те липсват.

2. В диалога на текст 1 е допусната грешка, която остава непоправена от общуващите.
Коя е тя? Помогнете си с текст 2.
      а) На 22 септември се отбелязва Независимостта на България.
      б) На 6 септември се отбелязва Съединението на България.
      в) Княжество България се съединява с Източна Румелия.
      г) Съединението на България е национален празник.

3. Защо текст 1 завършва с предположение за среща на 22 септември? Тогава се отбелязва:
      а) Независимостта на България
      б) Съединението на България
      в) Ден на труда и международната работническа солидарност
      г) Гергьовден

4. Кое обединява празниците Бъдни вечер, Коледа и Нова година (вж. Текст 2)?
      а) Тези празници са религиозни.    
      б) И трите празника са национални,
      в) Те са зимни празници.    
      г) И трите празника са християнски.

5. По какво празникът Великден се различава от останалите (вж. Текст 2)?
      а) Включен е в празничния календар.
      б) Официален празник е.
      в) Няма точна, конкретна дата, защото е подвижен празник.
      г) Пролетен празник е.

6. На какво е посветен концертът според текст 1?
      а) Учениците имат патронен празник.
      б) Ще се отбележи Независимостта на България.
      в) Ще се отбележи националният празник на България.
      г) Ще се отбележи Съединението на България.

7. Текст 1 е предназначен за:
      а) печатна медия    
      б) електронна медия - радио
      в) електронна медия - телевизия    
      г) електронна медия - интернет

8. Употребата на думата напук предизвиква такава реакция, защото:
      а) неуместно е употребена    
      б) не е записана правилно
      в) е остаряла дума    
      г) е употребена грешно

9. Коя дума е записана грешно?
      а) материал 
      б) италианец    
      в) индустриалец    
      г) вегетарианец

10. Излишната дума е:
      а) включвам 
      б) изключвам    
      в) присъединявам    
      г) прибавям

11. Коя дума е чуждица?
      а) полюс    
      б) абсцес
      в) критикувам
      г) рекет

12. Коя дума е остаряла?
      а) врата    
      б) порта    
      в) вратник    
      г) портал

13. Определете какъв е видът на текст 1 (по цел на създаване). Мотивирайте отговора си.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Запишете кои са общуващите в текст 1.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Дайте пример от текст 1 за:
неутрална лексика — …………………………………………………………………………………………………
експресивна лексика — …………………………………………………………………………………………….    
домашна дума — ……………………………………………………………………………………………………….    
заемка — ………………………………………………………………………………………………………………….

16. Определете речниковото и граматичното значение на думата.
напук — …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….........................................

17. Променете числото на думите:
червей — ……………………………………………………………………………………………………………….
видял — …………………………………………………………………………………………………………………
позиции — …………………………………………………………………………………………………………….

18. Редактирайте: Неее шевствието незапочна от булеварт „Владайско възстание“ а от
ъгала на „Ботевгратско шосе“.

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

Отговори:
1-б; 2-г; 3-а; 4-в; 5-в; 6-г; 7-б; 8-а; 9-г; 10-б; 11-г; 12-в;
13. Текстът е репортаж, защото предава актуална информация от мястото на събитието. 
14. репортер, ученици, Бранимир. 
15. неутрална лексика - слушатели; домашна дума - добър; експресивна лексика - напук; заемка - концерт 
16. напук - нарочно, наречие
17. червеи, видели, позиция
18. Неее, шествието не започна от булевард „Владайско въстание“, а от ъгъла на „Ботевградско шосе“.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave