Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КЛАСНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
(Звукови промени)

 


Прочетете съветите за оцеляване сред природата от Нийл Чемпиън и отговорете на въпросите след текста.
          Горският пожар може да се разпространи много бързо, затова не се опитвайте да бягате, за да се спасите. Вместо това го заобиколете, ако е възможно, и то далеч от посоката, в която духа вятърът. Не се изкачвайте на по-високо място – огънят се разпространява бързо нагоре по хълмисти терени, тъй като температурата се повишава и запалва по-високите части.
          Спазвайте правилата за безопасност при палене на огън. Винаги внимавайте да не станете причина за избухването на горски пожар. Ако правите лагерен огън, изберете открито, чисто място без надвиснали дървета, които може лесно да се подпалят. Поддържайте малък огън и го наблюдавайте през цялото време. Никога не напускайте мястото, без да сте сигурни, че огънят е напълно изгасен. Пожарите може да се разпространят под земята чрез тлеещи корени на дървета, затова проверете дали почвата около огъня е гореща и дали изпуска дим.

1. От текста става ясно, че при пожар трябва:
      а) да бягаме срещу вятъра
      б) да влезем в дълбока река
      в) да не се изкачваме нависоко
      г) да легнем на земята

2. Според текста, ако палим огън сред природата, е необходимо:
      а) да съберем много изсъхнали дърва
      б) да съберем приятели
      в) да извикаме пожарникари
      г) да бъде на открито място

3. Ключовите думи от текста са:
      а) пожар, вятър, огън, безопасност
      б) горският, бягате, спасите, запалва
      в) корени, дървета, почва, огън
      г) заобиколете, не бягайте, разпространява, повишава

4. Прочетете отново текста и запишете две от правилата за безопасност при палене на огън.
      1. …………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….............................................    
      2. …………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Определете речниковото и граматичното значение на думата хълм. Еднозначна или многозначна дума е тя?
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Направете морфемен анализ на думата хълмистите.
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. Синоним на думата терен е:
      а) поставка    
      б) футбол    
      в) място
      г) природа

8. Антоним на думата запалвам е:
      а) загасявам 
      б) осветявам 
      в) подпалвам    
      г) разпалвам

9. Съставете изречения, за да докажете, че думите съд и град са омоними.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. При коя дума има разлика между изговор и правопис?
      а) пожар 
      б) дом 
      в) подпалят 
      г) терен

11. Звуковата промяна в думата разпространих се дължи на:
      а) обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна съгласна
      б) озвучаване на беззвучна съгласна през звучна съгласна
      в) обеззвучаване на звучна съгласна в края на думата
      г) струпани съгласни

12. В коя дума НЯМА непостоянно Ъ?
      а) вятър 
      б) дърво    
      в) щедър    
      г) малък

13. Коя дума е написана неправилно?        
      а) опитал 
      б) повишавал    
      в) изказвал    
      г) опекал

14. В коя дума има подвижно Ъ?        
      а) дървета 
      б) камък    
      в) ъгъл    
      г) гълъб

15. В кое изречение думата огън е употребена в преносно значение?
      а) Ловецът взе кибрит и запали огъня в камината.
      б) Много съм разтревожен, огън ми гори на главата.
      в) Не палете огън на неразрешените за това места!
      г) На Сирни Заговезни децата и хората прескачаха огньове за здраве.

 

 

 

Отговори:
1. в; 2. г; 3. а; 
4. Два от следните примерни отговора: 1. Да се избере открито безопасно място 2. Да няма надвиснали дървета, които може да се подпалят. 3. Да палим малък огън, който да наблюдаваме. 4. Да изгасим добре огъня преди тръгване. 5. Да проверим за тлеещи корени – гореща ли е почвата, има ли тлеещи въглени.
5. хълм – баир, рид, високо място. Еднозначна дума
6. хълмист да се оформи с графичните знаци на морфемите: хълм – корен; ист – наставка; и – окончание; те – определителен член
7. в; 8. А;
9. Делото беше гледано в съда. Съдът за вода се счупи. Градът опустя. Заваля град като орех.
10. в; 11. а; 12. б; 13. г; 14. а; 15. б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave