Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

 

   1. Кой от посочените принципи НЕ е свързан с експресионистичната поетика?
      A) определяща роля на субективното над обективното изображение
      Б) стъпаловиден начупен стих с резки и неочаквани обрати
      B) съвършена музикалност и завършеност на художествената форма
      Г) фрагментарно представяне на грозното, ужасното, кошмарното

   2. На кой ред е посочена тема, която НЕ се откроява в българската литература между двете световни войни?
      A) темата за съдбата на родния свят
      Б) темата за страданията на твореца
      B) темата за човека – творец на битието
      Г) темата за съвременната цивилизация

   3. Коя е най-ярката отличителна черта на българската литература между двете световни войни?
      A) водещата роля на експресионизма
      Б) насочването към „предметна“ поезия
      B) присъствието на темата за родното
      Г) преодоляването на символизма

   4. Как е изграден образът на народа в поемата „Септември“?
      A) чрез гротескови фрагменти
      Б) чрез героизация на образите
      B) чрез разнообразни епитети и сравнения
      Г) чрез реалистични детайли

   5. На кой ред НЕ са изброени само творци, свързани с периода между двете световни войни?
      A) Христо Смирненски, Димчо Дебеля- нов, Никола Фурнаджиев
      Б) Атанас Далчев, Христо Смирненски, Гео Милев
      B) Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна
      Г) Никола Вапцаров, Йордан Йовков, Гео Милев

   6. Кой мотив НЕ е характерен за поемата „Септември“?
      A) излъганата и изстраданата вяра
      Б) превръщането на човека в съдник на Бога
      B) драмата на децата във враждебния град
      Г) мечтата за сътворението на земния рай

   7. На кой ред НЕ са посочени вярно характерните черти на Гео Милев като творец?
      A) социално ангажиран творец, който изразява гражданска позиция в поезията си
      Б) постсимволист, участник във философско-литературния кръг „Стрелец“
      B) един от водещите експресионисти в Европа през 20-те години на XX век
      Г) творец, който в сп. „Везни“ категорично се противопоставя на символизма

   8. Посочете диаболичните образи в поезията на Атанас Далчев.
      A) прозорците, огледалото, портретите, вратата
      Б) колата, къщата, дъждът, небето
      B) стените, болницата, улицата, балконът
      Г) реката, изворът, ручеят, книгите

   9. Посланията на Йовковите разкази се постигат най-вече чрез:
      A) диалога между героите и ретроспективните моменти
      Б) интересната фабула и описанието на обстановката 
      B) използването на символи и разгръщането на сюжета
      Г) изграждането на образа на героя и използването на символи

   10. Посочете ключовата опозиция в поемата „Септември“ като творба на авангардното изкуство.
      A) между духовния упадък и нравствеността
      Б) между варварството и цивилизацията
      B) между безсмисления живот и идеала
      Г) между познанието и вярата

   11. Обречеността на човека от градските покрайнини е внушена в „Зимни вечери“ на Христо Смирненски чрез:
      A) образите на слепия старик и детето; мотива за тъмнината
      Б) присъствието на снежинки „сребристи“, „бели и чисти“ във финалния фрагмент
      B) мотивите за мрака, мъглата и гърмежа на чуковете на ковачите
      Г) мотивите за разтапянето и за мъглата; образа на къщурката

   12. Кои художествени особености са характерни за Вапцаровата поезия?
      A) разговорност, диалогичност, полемичност
      Б) детайлност, монологичност, контрапункта
      B) фрагментарност, замълчаване, сравнения
      Г) изповедност, ретардация, ретроспекция

   13. За Атанас Далчев НЕ е вярно, че:
      A) някои негови творби имат връзка с диаболизма
      Б) единствената му стихосбирка е „Прозорец“
      B) е част от философско-литературния кръг „Стрелец“
      Г) създава философска поезия в „предметен“ стил

   14. Кой мотив НЕ се отнася за съдържанието на разказа „Индже“?
      A) осъзнаването на греха
      Б) изпитанието на нравствените ценности 
      B) преобразяването на звяра в човек
      Г) разкаянието и изкуплението

   15. Кой цитат представлява поанта в стихотворението „Повест“ на Атанас Далчев?
      A) „И аз съм сам стопанинът на къщата, / където не живее никой...“
      Б) „А по стената се изкачват бавно / и догоряват на потона дните ми...“
      B) „И сякаш аз не съм живеел никога, / и зла измислица е мойто съществуване!“
      Г) „И ден и нощ, и ден и нощ часовникът / люлее свойто слънце от метал.“

   16. Кръговата композиция в стихотворението „Повест“ създава представата за:
      A) блян, мечта, утопия
      Б) гняв, бунт, борба
      B) безпомощност, безизходица, безперспективност
      Г) самота, отчуждение, вглъбеност

   17. Показателното местоимение „това“ в стиха „това е новото, което ме възпира / да не пробия / своя / слепоочник“ от стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) на Никола Вапцаров назовава:
      A) вярата на лирическия аз
      Б) гнева на лирическия аз
      B) преживяното от лирическия аз
      Г) оптимизма на лирическия аз

   18. Кой момент е кулминацията в развитието на сюжетното действие в „Албена“?
      A) извършеното престъпление в дома на Албена
      Б) суровата присъда на селската общност
      B) краткотрайната проява на съпричастие към грешницата
      Г) отвеждането на Албена и Нягул при следователя

   19. Защо Гео Милев отрича Бога?
      A) Защото Гео Милев е комунист и следователно – атеист.
      Б) Гео Милев отрича Бога, защото е бил повлиян от творчеството на чуждестранни писатели и поети, които са били атеисти.
      B) За да се промени несправедливият ред, символизиран от различните божества.
      Г) Защото Бог е идол, фалшиво божество.

   20. Посочете къде литературното направление и творецът са свързани погрешно.
      A) експресионизъм – Гео Милев
      Б) постсимволизъм – Христо Смирненски
      B) символизъм – Елисавета Багряна
      Г) диаболизъм – Атанас Далчев

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Б); 3. Г); 4. А); 5. А); 6. В); 7. Б); 8. А); 9. Г); 10. Б); 11. Г); 12. А); 13. Б); 14. Б); 15. В); 16. В); 17. А); 18. В); 19. В); 20. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave