Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

 

1. Главната особеност на периода между двете световни войни по отношение ценностния мироглед на българите се състои в:
      A) изграждане на единна йерархия на ценностите;
      Б) противоборство между ценностите на различните обществени групи;
      B) утвърждаване принципа на толерантността.

2. Противопоставящите се два принципа на литературата между двете световни войни са:
      A) изграждане на утопията за по-справедлив свят – утвърждаване на универсални хуманистични ценности;  
      Б) утвърждаване на националното единство – търсене на трайно знание за човека;
      B) критика на съществуващия морал – утвърждаване на християнските добродетели.

3. Типични жанрове на литературата между двете световни войни са:
      A) повест, песен, гражданска елегия, сатира;
      Б) житие, похвално слово, приказка, апокриф;
      B) роман, поема, стихотворение, разказ.

4. Основната характеристика на пролетарската литература между двете войни е свързана с:
      A) критическото мислене;
      Б) националната идея;
      B) утопиите.

5. Понятието „справедливост“ в периода между двете войни се противопоставя на понятието:
      A) ред;
      Б) дълг;
      B) слава.

6. Понятието „отечество“ в периода между двете световни войни е:
      A) устойчива и единна ценност;
      Б) проблематично разделено;
      B) няма отношение към духовния живот на страната.

7. Основните ценности на пролетарския морал са:
     A) любов към ближния;
     Б) свобода, братство, равенство;
     B) отговорност и търпимост.

8. В поезията от периода между двете световни войни често се използват митологични образи. Защо?
      A) 3а да се въведе атмосфера на старинност.
      Б) За да се универсализира конкретната историческа проблематика.
      B) За да се обогати общата култура на читателите.

9. Защо Гео Милев отрича Бога?
      A) За да се промени несправедливият ред, символизиран от различните божества.
      Б) Защото Бог е идол, фалшиво божество.
      B) Защото Гео Милев е комунист и следователно – атеист.

10. Защо в „Септември“ единственият герой, назован със собственото му име, е поп Андрей?
      A) Защото Гео Милев е имал информация само за него. 
      Б) Защото името на поп Андрей се превръща в символ на богоборството.
      B) Защото поп Андрей е комунист.

11. Идентификацията на читателя с лирическия герой в поезията на Смирненски се основава на:
      A) свободно морално съждение;
      Б) съпричастие и възприемане гледната точка на лирическия герой;
      B) ирония.

12. В „Зимни вечери“ митологичния образ на несправедливия свят е изразен чрез символите:
      A) тълпи, златолуспест гигант, демон;
      Б) мъглата, града, зимата, мрака;
      B) гореща кръв, земна гръд, бунта на Везувий.

13. Защо в поезията на Атанас Далчев толкова често присъства мотивът за ненужната вещ?
      A) Защото чрез него се изразява идеята за изпразненото от смисъл съществуване.
      Б) Защото човекът е ограден от прекадено много вещи.
      B) Защото за времето си това е бил моден мотив.

14. Значението на думата „повест“ в едноименното стихотворение на Далчев е:
      A) описание на предметния свят;
      Б) название на литературен жанр;
      B) протичането на живот, изпълнен със събития.

15. Основен герой в Йовковия свят е:
      A) борецът за свобода;
      Б) чудакът;
      B) борецът за социална справедливост.

16. Защо в разказа „Индже“ героят е наказан, въпреки че се преражда нравствено?
      A) С това се внушава идеята, че нищо от това, което човекът е сторил, не изчезва и за него се носи отговорност спрямо космическия ред.
      Б) Убиецът не знае кого прострелва.
      B) С това се придава особен драматизъм на разказа.

17. Най-страшната последица от липсата на вяра според поезията на Вапцаров е:
      A) изкривяват се принципите на християнския морал; 
      Б) човекът бива отлъчен от общността;
      B) унищожаване на човешкото.

18. Основната въздействена стратегия на „Писмо“ е:
      A) желанието на поета да приобщи читателя към ценностите, в които той самият вярва безусловно;
      Б) да накара читателя критично да осмисли представената ситуация;
      B) да накара читателя да избере една от двете възможности за решение.

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-А; 3-В; 4-В; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-Б; 9-А; 10-Б; 
11-Б; 12-Б; 13-А; 14-А; 15-Б; 16-А; 17-В; 18-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave