Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

1. Кое НЕ е вярно за българската литература в първото следосвобожденско десетилетие?
      A) Водеща за творците е темата за близкото историческо минало.
      Б) Откроява се творческото присъствие на Иван Вазов.
      B) Творците възприемат индивидуализма и естетизма.
      Г) Изграждат се основите на българската национална литература.

2. За българската литература от края на XIX и началото на XX век е характерно:
      A) насочване към универсални теми и проблеми
      Б) водещо присъствие на индивидуализма и символизма
      B) поява на символизма като литературно направление
      Г) отсъствие на темите за националното и за социалното

3. Къде е посочена тема, която НЕ се откроява в българската литература от Освобождението до края на Първата световна война?
      A) българският и чуждият свят; социалната революция; изгнаничеството
      Б) модерната душа; съдбата на твореца; съдбата на патриархалния свят
      B) отчуждението и самотата на човека; родното като ценност; любовта
      Г) българското минало; творецът и творчеството; българското село

4. Кое НЕ е вярно за одата „Левски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов?
      A) В увода на творбата е поставен проблемът за избора на личността.
      Б) Епилогът на одата представлява възхвала на обесването на героя.
      B) В лирико-философското отстъпление Левски е сравнен с Христос.
      Г) В творбата са използвани факти от биографията на Васил Левски.

5. „Под игото“, според подзаглавието на творбата, е роман за:
      A) страданията на българите под османско владичество
      Б) трагичния и безславен край на Априлското въстание
      B) съдбата на малкото възрожденско градче Бяла черква
      Г) живота на българите непосредствено преди Освобождението

6. Как Иван Вазов оценява борбата на българите в Априлското въстание в главата „Пиянство на един народ“?
      A) „Цяла Западна Тракия ... приличаше тая пролет на един вулкан...“
      Б) „...това умствено опиянение, това сюблимно безумство на народа...“
      B) „Самата борба, която последва, не заслужава името си...“
      Г) „Прочее, въодушевлението растеше и заливаше всичко.“

7. Кое НЕ е вярно за чорбаджи Марко според главата „Новата молитва на Марка“?
      A) Чорбаджи Марко е въплъщение на искрен възрожденски патриотизъм.
      Б) В своята нова молитва героят се обръща към Бог да поживи лудите глави.
      B) На път към дома си чорбаджи Марко вижда пияния Безпортев да язди турчин.
      Г) Към края на главата героят благославя лудите глави, които се борят за България.

8. Кой е основният проблем, поставен в Алековата книга „Бай Ганьо“?
      A) за отношението между българското и европейското
      Б) за невъзприемчивостта на българина към различното
      B) за негативните черти на българина след Освобождението
      Г) за пороците в тогавашния български политически живот

 9. Присъствието на Пенчо Славейков в българската литература НЕ се свързва със:
      A) създаването на литературния кръг „Мисъл“
      Б) европеизирането на българската литература
      B) темата за участта на изключителния творец
      Г) мотива за терзанията на модерната душа

10. Заглавието на поемата на Пенчо Славейков „Cis moll“ назовава:
      A) минорна музикална тоналност, в която са написани известни творби на Бетовен
      Б) мажорна музикална тоналност, която насочва към несломимия творчески дух
      B) музикален термин, който назовава определено темпо в творбата
      Г) музикален термин, който се свързва с ролята на съдбата в музикалната творба

11. Творчеството на Пейо Яворов НЕ се свързва с:
      A) интерпретация на любовната тема в българската лирика
      Б) възприемането на символизма в българската литература
      B) разработването на мотива за националната революция
      Г) насочването на лириката към философски проблеми

12. Кой от изброените образи е общ за стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“ на Пейо Яворов?
      A) любимата
      Б) детето
      B) родината
      Г) смъртта

 13. Елегичното начало в Дебеляновата творба „Да се завърнеш в бащината къща“ се проявява  в:
      A) невъзможността на героя да сбъдне мечтите и копнежите си за любимата
      Б) невъзможността на героя да преживява емоционално света, в който живее
      B) страданието на героя поради неосъществения блян и изгубения рай
      Г) отчуждението и самотата, които героят изпитва в големия град – затвор

14. Кое твърдение НЕ е вярно за повестта „Гераците“ на Елин Пелин?
      A) Повествованието обхваща определен период от живота на Гераците, свързан с разпадането на стария ред и установяването на нов.
      Б) В творбата се открива присъствието на приказния мотив за тримата братя, но фолклорният му смисъл е преобърнат.
      B) В творбата се откроява характерна особеност на повестта като жанр – преплитането на конкретното и символното, обобщеното.
      Г) Художественият свят на Елин-Пелиновата повест се изгражда чрез редица символни образи – змията, бора, земята, вълка.

15. Защо се разпада родовият свят според повестта „Гераците“?
      A) заради пагубното влияние, което градът оказва върху Павел
      Б) заради промените, които настъпват у Божан като стопанин
      B) заради дълбоки противоречия в самия патриархален ред
      Г) заради смъртта на баба Марга – стожер на рода на Гераците

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-А; 9-Г; 10-А; 11-В; 12-Б; 13-В;14-Г; 15-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave